Исторически речник
ѹмъножень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹмъножен, ѹмъноженьѹмъноженꙗ, ѹмъножена, ѹмъноженьꙗѹмъноженю, ѹмъноженѹ, ѹмъноженьюѹмъноженмь, ѹмъноженьмь, ѹмъноженмъ, ѹмъноженьмъ, ѹмъноженмь, ѹмъноженмъѹмъножен, ѹмъножень, ѹмъноженѹмъноженꙗ, ѹмъножена, ѹмъноженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹмъножен, ѹмъножень, ѹмъноженеѹмъноженмъ, ѹмъноженьмъ, ѹмъноженмь, ѹмъноженьмь, ѹмъноженмъ, ѹмъноженмь, ѹмъноженомъ, ѹмъноженамъѹмъножен, ѹмъножень, ѹмъножен, ѹмъноженмѹмъноженхъ, ѹмъноженьхъ, ѹмъноженхь, ѹмъноженьхь, ѹмъноженхъ, ѹмъноженхьѹмъножен, ѹмъноженьѹмъноженю, ѹмъноженѹ, ѹмъноженью
NnDu
ѹмъноженма, ѹмъноженьма, ѹмъноженма, ѹмъноженма
ѹмъножень -ꙗ ср Умножаване, увеличаване, нарастване ꙇ ꙁа ѹмъножене беꙁаконѣ. ꙇсѧкнетъ любꙑ мъногꙑхъ М Мт 24.12 ЗI А СК ЗП по ѹмъноженію болѣꙁнеі моіхъ въ сръдьці моемь. ѹтѣшенѣ твоѣ въꙁвеселшѩ мѩ СП 93.19 оці наші въ ег҄уптѣ не раꙁѹмѣшѩ юдесъ твоіхъ. не помѩшѩ ѹмноженьѣ млост твоеѩ.  прогнѣвашѩ въходѩще въ ръмьное море СП 105.7  помѩно ꙁавѣтъ своі.  раскаа сѩ по ѹмъноженью млості своеѩ СП 105.45 гі бже нашъ. прм ѹмаленѫѭ нашѭ слѹжъбѫ. ѣко раб недостон сѫще. еже т бѣхомъ длъжън сътворт. сътворхомъ. ꙁа немощь нашѭ.  ꙁа ѹмъножене грѣхъ нашхъ СС IIа 6 Изч М З А СК ЗП СП СС Гр τὸ πληϑυνϑῆναι πλῆϑος ѹмножень ѹмъножене ѹмъножені Нвб умножение ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР Срв умножаване ОА НГер ЕтМл АР