Исторически речник
ѹмрѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмрѣтѹмьрѫ, ѹмърѫ, ѹмрѫ, ѹмьрѹ, ѹмърѹ, ѹмрѹѹмьреш, ѹмъреш, ѹмрешѹмьретъ, ѹмъретъ, ѹмретъ, ѹмьреть, ѹмъреть, ѹмреть, ѹмьрет, ѹмърет, ѹмретѹмьремъ, ѹмъремъ, ѹмремъ, ѹмьремь, ѹмъремь, ѹмремь, ѹмьрем, ѹмърем, ѹмрем, ѹмьремо, ѹмъремо, ѹмремоѹмьрете, ѹмърете, ѹмрете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмьрѫтъ, ѹмърѫтъ, ѹмрѫтъ, ѹмьрѹтъ, ѹмърѹтъ, ѹмрѹтъ, ѹмьрѫть, ѹмърѫть, ѹмрѫть, ѹмьрѹть, ѹмърѹть, ѹмрѹть, ѹмьрѫт, ѹмърѫт, ѹмрѫт, ѹмьрѹт, ѹмърѹт, ѹмрѹтѹмьревѣ, ѹмъревѣ, ѹмревѣѹмьрета, ѹмърета, ѹмретаѹмьрете, ѹмърете, ѹмретеѹмьр, ѹмрѹмьр, ѹмр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмьрѣмъ, ѹмрѣмъ, ѹмьрѣмь, ѹмрѣмь, ѹмьрѣм, ѹмрѣмѹмьрѣте, ѹмрѣтеѹмьрѣвѣ, ѹмрѣвѣѹмьрѣта, ѹмрѣтаѹмрѣхъ, ѹмьрѣхъ, ѹмьрохъ, ѹмрохъ, ѹмрѣхь, ѹмьрѣхь, ѹмьрохь, ѹмрохь, ѹмрѣх, ѹмьрѣх, ѹмьрох, ѹмрохѹмрѣ, ѹмрѣтъ, ѹмьрѣтъ, ѹмрѣть, ѹмьрѣть, ѹмьре, ѹмре
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмрѣ, ѹмрѣтъ, ѹмьрѣтъ, ѹмрѣть, ѹмьрѣть, ѹмьре, ѹмреѹмрѣхомъ, ѹмьрохомъ, ѹмрохомъ, ѹмрѣхомь, ѹмьрохомь, ѹмрохомь, ѹмрѣхом, ѹмьрохом, ѹмрохом, ѹмрѣхмꙑѹмрѣсте, ѹмьросте, ѹмростеѹмрѣшѧ, ѹмьрошѧ, ѹмрошѧ, ѹмрѣшѫ, ѹмьрошѫ, ѹмрошѫ, ѹмрѣша, ѹмьроша, ѹмроша, ѹмрѣше, ѹмьроше, ѹмроше, ѹмрѣхѫѹмрѣховѣ, ѹмьроховѣ, ѹмроховѣѹмрѣста, ѹмьроста, ѹмроста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмрѣсте, ѹмьросте, ѹмростеѹмьрѣахъ, ѹмьрѣхъ, ѹмрѣхъ, ѹмьрѣахь, ѹмьрѣхь, ѹмрѣхь, ѹмьрѣах, ѹмьрѣх, ѹмрѣх, ѹмрѧхъ, ѹмрѧхь, ѹмрѧхѹмьрѣаше, ѹмьрѣше, ѹмрѣше, ѹмрѧшеѹмьрѣаше, ѹмьрѣше, ѹмрѣше, ѹмрѧшеѹмьрѣахомъ, ѹмьрѣхомъ, ѹмрѣхомъ, ѹмьрѣахомь, ѹмьрѣхомь, ѹмрѣхомь, ѹмьрѣахом, ѹмьрѣхом, ѹмрѣхом, ѹмрѧхомъ, ѹмрѧхомь, ѹмрѧхомѹмьрѣашете, ѹмьрѣшете, ѹмрѣшете, ѹмьрѣасте, ѹмьрѣсте, ѹмрѣсте, ѹмрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹмьрѣахѫ, ѹмьрѣхѫ, ѹмрѣхѫ, ѹмьрѣахѹ, ѹмьрѣхѹ, ѹмрѣхѹ, ѹмрѧхѹѹмьрѣаховѣ, ѹмьрѣховѣ, ѹмрѣховѣ, ѹмрѧховѣѹмьрѣашета, ѹмьрѣшета, ѹмрѣшета, ѹмьрѣаста, ѹмьрѣста, ѹмрѣста, ѹмрѧстаѹмьрѣашете, ѹмьрѣшете, ѹмрѣшете, ѹмьрѣасте, ѹмьрѣсте, ѹмрѣсте, ѹмрѧсте
ѹмрѣт -ѹмьрѫ -ѹмьреш св 1. Умра, почина; загина гла емѹ петръ. аште м сѧ клютъ съ тобоѭ ѹмьрѣт. не отъвръгѫ сѧ тебе М Мт 26.35 З А СК ꙇ въшедъ гла мъ. ьто млъвте  плаете сѧ. отроковца нѣстъ ѹмръла нъ съптъ М Мк 5.39 З  трет поѩтъ ѭ. такожде же  вьсѣ седмь ѹмьрѣшѧ не оставльше ѧдъ М Лк 20.31 З ꙇдѣмъ  мꙑ да ѹмьремъ съ нмь М Йо 11.16 З А СК аще с нмъ ѹмрѣхомъ. с нмъ ожвемъ Е 1б 4—5  погбнетъ немощн братъ въ твоемъ раꙁѹмѣ. егоже рад хъ ѹмрѣтъ Е 3б 7 враѕі моі рѣшѩ ꙁълаѣ мнѣ. когда ѹмъретъ і погꙑбнетъ імѩ его СП 40.6 не ѹмьрѫ нъ жвъ бѫдѫ. ї їсповѣмъ дѣла гнѣ СП 117.17 тѣмьже ꙇже бес покаанѣ ѹмьретъ. то авѣ то естъ. ѣко нѣстъ крестьѣнъ СЕ 66b 15 аще комѹ ѹмьретъ дѣтщь некръщенъ. ꙁа лѣность. в҃ лѣта да покаетꙿ сѧ о хлѣбѣ о водѣ СЕ 104b 9 онъ же тебе раді. не ослабілъ естъ ꙇ ѹмьрѣт. а тꙑ гнѣва своемѹ братрѹ. не можеші отъпѹстті К 8b 36 ꙁемлѣ ѹбоѣ сѧ ꙇ ѹмлъа. ѣко бъ плътьѭ ѹ(.)съпе. бъ плътьѭ ѹмрѣтъ. ꙇ адъ въстрепета К 12b 6 ѹмеръш же стааго конона женѣ стѣ.  съ матерѭ го. въ дномь гробѣ полож ї С 26.7 же аште дрьꙁѣ сътрьптъ. славьнѣ вѣньатъ сꙙ. аште л напрасно ѹмьретъ. отдетъ ꙁбꙑвъ сѫд нѫждьнꙑхъ С 88.13 ꙁаповѣдь посъла сꙙ по вьсе вьсел҄енѣ. ꙗкоже вьсѣмъ не покорꙙштмъ сꙙ ꙁаповѣд го.  не жьрѫшт богомъ. мѫен бꙑваѭште ꙁълѫ съмрьтѭ ѹмрѣт С 145.4 се бо то т стъ мар двно  тано. ꙗко вьс ѹмрѣшꙙ а тво сꙑнъ съмрьть побѣдтъ С 238.28 л ꙗко же ісъ вьсего мра грѣхꙑ въспрмъ ѹмрѣтъ Х IВб 5 2. Прич. мин. деят. като същ. ѹмьръ, –ꙑ м ед ѹмьръше м мн [ὁ] ἀποϑανών, ὁ τεϑνεώς, ὁ κοιμηϑείς; οἱ ϑνητοί, οἱ κεκοιμημένοι, οἱ ϑελειωϑέντες Мъртвият, умрелият; мъртвите, умрелите д(п)ꙿтѹха о ѹмеръшхъ СС IIIb 10 ꙇ помѧн вꙿсѧ ѹмеръшѧѩ. въ блаꙁѣ вѣрѣ. подажд же  ѹготоваѭщмъ се. вꙿсѣ прошенѣ СЕ 13а 22 ꙇ вꙿсѣмъ ѹнꙑваѭщмъ ꙁастѫплене сꙑ. ѡдръжмꙑѩ нꙑнѣ скръбѭ. ѹмеръшааго рад. твомь мⷧ҇демь ѹтѣш СЕ 57b 4 съ рабꙑ гъ. съ мрътвꙑм бъ. съ ѹмеръшім жівотъ. съ повнꙿнꙑм. неповнꙿнꙑ К 13а 7 Срв. С449.10 анꙿтоннъ рее да въвръженъ бѫдетъ въ сковрадѫ. да вждѫ ꙿто мѹ ѹспѣтъ распꙙтꙑ  ѹмъръ С 157.28 адовꙑ клѹꙙ съкрѹштъ. многа тѣлеса ѹмъръшхъ вьскрѣстъ С 239.1 е радѹѭ сꙙ. не себе дѣл҄ьма н ѹмьръшаꙿго нъ васъ дѣл҄ьма С 314.23—24 сь не съгрѣшлъ  ѹмрѣтъ. со дѣлма  пото. да съгрѣшвꙑ.  ѹмьрꙑ. не съгрѣшвъшїмъ. въꙁможетъ отъ ѫꙁъ съмрьтьнꙑхъ ꙁбавт С 493.29 нѹждеѭ ѹмьръ βιοϑανής Умрял от насилствена смърт [оскърбителен израз, употребяван от езичниците за Христос] ꙗко рѣшꙙ ждове хс ловѣкъ бѣѣше.  по ꙗко нѹждъноѭ съмрьтьѭ. да рекѫтъ намъ комꙋ нѫждеѭ ѹмьрьшѹ. вьсь мръ ѹенкъ спльн҄енъ бꙑстъ ... комѹ нѹждеѭ ѹмьръшѹ ловѣкѹ. менемь толко лѣтъ бѣс ꙁгонꙙтъ сꙙ С 136.12, 13—14, 16—17 ѹмьрꙑ прѣжде πρωτόϑνητος Който е умрял преди, по–рано тѹ съвꙙꙁанъ адамъ съвꙙꙁанꙑ прѣжде.  ѹмьрꙑ прѣжде вьсѣхъ. съвꙙꙁанъ прѣсподьнѣ С 460.11 М З А СК Б Н Е СП СС СЕ К С Х Гр ἀποϑνῄσκω συναποϑνῄσκω ϑνῄσκω τελευτάω τελειόομαι κοιμάομαι μεταλλάσσω τὸν βίον ἀπαγορεύω ѹмьрѣт ѹмърѣт ꙋмьрѣті Нвб умра ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Умрелия МИ ЙЗ,МИПир