Исторически речник
ѹморт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмортѹморѭ, ѹморѧ, ѹморюѹморшѹмортъ, ѹморть, ѹмортѹмормъ, ѹмормь, ѹморм, ѹмормоѹморте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹморѧтъ, ѹморѧть, ѹморѧтѹморвѣѹмортаѹмортеѹморѹмор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмормъ, ѹмормь, ѹмормѹмортеѹморвѣѹмортаѹморхъ, ѹморхь, ѹморхѹмор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹморѹморхомъ, ѹморхомь, ѹморхом, ѹморхмꙑѹморстеѹморшѧ, ѹморшѫ, ѹморша, ѹморше, ѹморхѫѹморховѣѹморста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹморстеѹморꙗахъ, ѹморѣахъ, ѹмораахъ, ѹморѣхъ, ѹморꙗхъ, ѹморѧахъ, ѹморѧхъ, ѹморꙗахь, ѹморѣахь, ѹмораахь, ѹморѣхь, ѹморꙗхь, ѹморѧахь, ѹморѧхь, ѹморꙗах, ѹморѣах, ѹмораах, ѹморѣх, ѹморꙗх, ѹморѧах, ѹморѧхѹморꙗаше, ѹморѣаше, ѹморааше, ѹморѣше, ѹморꙗше, ѹморѧаше, ѹморѧшеѹморꙗаше, ѹморѣаше, ѹморааше, ѹморѣше, ѹморꙗше, ѹморѧаше, ѹморѧшеѹморꙗахомъ, ѹморѣахомъ, ѹмораахомъ, ѹморѣхомъ, ѹморꙗхомъ, ѹморѧахомъ, ѹморѧхомъ, ѹморꙗахомь, ѹморѣахомь, ѹмораахомь, ѹморѣхомь, ѹморꙗхомь, ѹморѧахомь, ѹморѧхомь, ѹморꙗахом, ѹморѣахом, ѹмораахом, ѹморѣхом, ѹморꙗхом, ѹморѧахом, ѹморѧхомѹморꙗашете, ѹморѣашете, ѹмораашете, ѹморѣшете, ѹморꙗшете, ѹморꙗасте, ѹморѣасте, ѹмораасте, ѹморѣсте, ѹморꙗсте, ѹморѧасте, ѹморѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹморꙗахѫ, ѹморѣахѫ, ѹмораахѫ, ѹморѣхѫ, ѹморꙗхѫ, ѹморꙗахѹ, ѹморѣахѹ, ѹмораахѹ, ѹморѣхѹ, ѹморꙗхѹ, ѹморѧахѹ, ѹморѧхѹѹморꙗаховѣ, ѹморѣаховѣ, ѹморааховѣ, ѹморѣховѣ, ѹморꙗховѣ, ѹморѧаховѣ, ѹморѧховѣѹморꙗашета, ѹморѣашета, ѹмораашета, ѹморѣшета, ѹморꙗшета, ѹморꙗаста, ѹморѣаста, ѹморааста, ѹморѣста, ѹморꙗста, ѹморѧаста, ѹморѧстаѹморꙗашете, ѹморѣашете, ѹмораашете, ѹморѣшете, ѹморꙗшете, ѹморꙗасте, ѹморѣасте, ѹмораасте, ѹморѣсте, ѹморꙗсте, ѹморѧасте, ѹморѧсте
ѹморт -ѹморѭ -ѹморш св Уморя, умъртвя, убия люд твоѩ гі съмѣрішѩ. ї достоѣніе твое оꙁълобішѩ. въдовіцѩ і сіра ѹморшѩ. ї прішельца ѹбшѩ СП 93.6 мѫтел҄ь же вдѣвъ свꙙтаꙗ. не прмъша врѣда нкакогоже. вьꙁбѣсвъ сꙙ дастъ о н҄ею отъвѣтъ. меемъ ѹморт ꙗ С 185. 1—2  пакꙑ мъ ꙁа ѹꙁдѫ конꙗ цѣсара. рее къ цѣсарѹ дръꙁостьѭ. тꙑ ѹбо ѡ цѣсарѹ. ѹморт мꙙ хотѣаше въвръгъ мꙙ въ тнѫ С 194.8 ꙁатворта  вь темнц съ въсѣкоѭ скръбьѭ.  вергꙑ наложта на вꙑѭ мѹ. доньдеже обрашть сꙙ ѹморѫ . по сѹтьнѣѣмъ го прореен С 195. 24 такожде господ.  пр мьнѣ грѣшьнѣѣмъ твоѭ слоѭ.  твомъ божьствомъ ꙁвѣр сѧ ѹмор С 229. 13  нѣстъ ного бога раꙁвѣ мене.  славꙑ моѧ номѹ не дамъ ... аꙁъ ѹморѫ  ожвьѭ.  нктоже стъ же ѹбѣжтъ рѫкѹ мою С 263.5—6 пото бол вашꙙ ꙁбвате. враа хъ ѹморт хотꙙште. нъ семѹ вьсемѹ вна ꙁълаꙗ ꙁавсть С 388.21 Образно. послѹшанмъ же мѫтелꙗ враждѫ ꙗко меемъ отъсѣе. ꙁатворенмъ же  мльанмъ паѭнꙑ хѹждъшѫѭ славѫ ѹмор С 274.15 СП С Гр ϑανατόω ἀποκτείνω ἀποκτέννω ἀναλίσκω ἀναιρέομαι ϑάνατοι Нвб уморя [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА