Исторически речник
ѹмолт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмолтѹмолѭ, ѹмолѧ, ѹмолюѹмолшѹмолтъ, ѹмолть, ѹмолтѹмолмъ, ѹмолмь, ѹмолм, ѹмолмоѹмолте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмолѧтъ, ѹмолѧть, ѹмолѧтѹмолвѣѹмолтаѹмолтеѹмолѹмол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмолмъ, ѹмолмь, ѹмолмѹмолтеѹмолвѣѹмолтаѹмолхъ, ѹмолхь, ѹмолхѹмол
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмолѹмолхомъ, ѹмолхомь, ѹмолхом, ѹмолхмꙑѹмолстеѹмолшѧ, ѹмолшѫ, ѹмолша, ѹмолше, ѹмолхѫѹмолховѣѹмолста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмолстеѹмолꙗахъ, ѹмолѣахъ, ѹмолаахъ, ѹмолѣхъ, ѹмолꙗхъ, ѹмолѧахъ, ѹмолѧхъ, ѹмолꙗахь, ѹмолѣахь, ѹмолаахь, ѹмолѣхь, ѹмолꙗхь, ѹмолѧахь, ѹмолѧхь, ѹмолꙗах, ѹмолѣах, ѹмолаах, ѹмолѣх, ѹмолꙗх, ѹмолѧах, ѹмолѧхѹмолꙗаше, ѹмолѣаше, ѹмолааше, ѹмолѣше, ѹмолꙗше, ѹмолѧаше, ѹмолѧшеѹмолꙗаше, ѹмолѣаше, ѹмолааше, ѹмолѣше, ѹмолꙗше, ѹмолѧаше, ѹмолѧшеѹмолꙗахомъ, ѹмолѣахомъ, ѹмолаахомъ, ѹмолѣхомъ, ѹмолꙗхомъ, ѹмолѧахомъ, ѹмолѧхомъ, ѹмолꙗахомь, ѹмолѣахомь, ѹмолаахомь, ѹмолѣхомь, ѹмолꙗхомь, ѹмолѧахомь, ѹмолѧхомь, ѹмолꙗахом, ѹмолѣахом, ѹмолаахом, ѹмолѣхом, ѹмолꙗхом, ѹмолѧахом, ѹмолѧхомѹмолꙗашете, ѹмолѣашете, ѹмолаашете, ѹмолѣшете, ѹмолꙗшете, ѹмолꙗасте, ѹмолѣасте, ѹмолаасте, ѹмолѣсте, ѹмолꙗсте, ѹмолѧасте, ѹмолѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹмолꙗахѫ, ѹмолѣахѫ, ѹмолаахѫ, ѹмолѣхѫ, ѹмолꙗхѫ, ѹмолꙗахѹ, ѹмолѣахѹ, ѹмолаахѹ, ѹмолѣхѹ, ѹмолꙗхѹ, ѹмолѧахѹ, ѹмолѧхѹѹмолꙗаховѣ, ѹмолѣаховѣ, ѹмолааховѣ, ѹмолѣховѣ, ѹмолꙗховѣ, ѹмолѧаховѣ, ѹмолѧховѣѹмолꙗашета, ѹмолѣашета, ѹмолаашета, ѹмолѣшета, ѹмолꙗшета, ѹмолꙗаста, ѹмолѣаста, ѹмолааста, ѹмолѣста, ѹмолꙗста, ѹмолѧаста, ѹмолѧстаѹмолꙗашете, ѹмолѣашете, ѹмолаашете, ѹмолѣшете, ѹмолꙗшете, ѹмолꙗасте, ѹмолѣасте, ѹмолаасте, ѹмолѣсте, ѹмолꙗсте, ѹмолѧасте, ѹмолѧсте
ѹмолт -ѹмолѭ -ѹмолш св 1. Помоля, поискам, замоля тъгда прꙁъвавъ і гъ его гла емѹ. рабе лѫкавꙑ. вьсъ длъгъ тво отъпѹстхъ тебѣ. понеже ѹмол мѧ М Мт 18.32 ЗI А л мьнтъ т сѧ ѣко не могѫ нꙑнѣ ѹмолт отъца моего. ꙇ прставтъ мьнѣ вѧште л дъва на десѧте лећеона анћлъ М Мт 26.53 З А СК Б ꙇ аꙁъ ѹмолѭ отца. ꙇ ного параклта дастъ вамъ. да бѫдетъ съ вам вь вѣкъ М Йо 14.16 З А СК въ тъ день въ імѧ мое въспросте. ꙇ не глѭ вамъ. ѣко аꙁъ ѹмол҄ѭ отца о васъ М Йо 16.26 З А СК повн сѩ гю ї ѹмол ї. не ревьнѹї спѣѭщюем ѫтемь своїмь СП 36.7 ѹмолте же ѣже о мрѣ їлма. ї облье любѩштїїмъ тѩ СП 121.6 стꙑ паулъ ѹмол сѣьцѫ ꙗко да ӱлꙗнѭ прѣжде го ѹсѣкꙿнѫтъ С 14.13  гда сташꙙ прѣдъ анꙿѳупатомъ. ѹмол стꙑ кодратъ слѹгꙑ. да того прьвѣ слѹгꙑ вьведѫтъ С 105.26—27 ѹмол҄енъ же бꙑвъ. пакꙑ по пръвꙑ сꙙ ѧ нъ С 277.3 2. Склоня, убедя съвѣдѣтел҄ь же добрꙑ їѡанъ нашъ прѣподобьнꙑ пастꙑръ. отъ н҄егоже ꙁа памꙙть ѹмол҄енъ бꙑвъ съ горꙑ къ намъ новꙑ с боговдъцъ. снескꙑѧ помлꙑсломъ съшедъ С 277.30 отъ прослѹтꙗ ѹбо же о н҄емъ прѣклонвъ сꙙ.  отъ колонїска града люд. ѹмол҄енъ бꙑвъ. акꙑ на но орѫд того прꙁъвавъ С 280.11 3. Умилостивя, направя милостив тꙑ ес. просвѣщаѩ вꙿсего ка. грѧдѫщааго вь весь мръ. ѹмоленъ бꙑваѩ отъ стꙑѩ брцѧ. ꙇ прснодѣвꙑѩ марѩ. ꙇ вꙿсеѩ нбсънꙑѩ цркве СЕ 93b 4 тъгда же ѹже тъгда. невол҄еѭ ꙗкоже решт. многꙑм молтвам ѹмол҄енъ.  ѹштенъ бꙑвъ. отъ прѣподобьнааго мѫжа ... въꙁдѣвъ о на небо. на многъ асъ прлежно помол сꙙ С 530.19 о н҄емь молꙗаше ба. побѣдт свомъ колюбмъ ꙁълобѫ мѫжа.  многꙑмъ трѹдомъ въꙁможе ѹмолт ба. ꙗкоже цѣлт го С 564.6 М З А СК Б СП СЕ С Гр παρακαλέω ἐρωτάω ἱκετεύω ἀξιόω λιπαρέω δυσωπέω ἐπικάμπτω ѹмолті ꙋмолт Нвб умоля [се], умолявам [се] ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР