Исторически речник
ѹмне  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ѹмнѣ, ѹмнеѹмнѣꙗ, ѹмнеꙗ, ѹмнѣа, ѹмнеаѹмнѣю, ѹмнею, ѹмнѣов, ѹмнеов, ѹмнѣв, ѹмнев, ѹмнѣев, ѹмнеев-ѹмнѣꙗ, ѹмнеꙗ, ѹмнѣа, ѹмнеаѹмнѣмь, ѹмнемь, ѹмнѣомь, ѹмнеомь, ѹмнѣмъ, ѹмнемъ, ѹмнѣомъ, ѹмнеомьъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ѹмнѣ, ѹмнеѹмнѣю, ѹмнею----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
ѹмне -ꙗ м ЛИ Хименей — еретик, отлъчен от църквата заедно с Филит поради неверието му в учението за възкресението [2Тим. 2.17—18] [...]нънаѣ тъщеглашенѣ отъ(мѣ)та. напае бо въꙁнесѫтъ сѧ неъств.  слово хъ. ѣко ганъгрена жръ обрѧщетъ. отъ нхъже естъ. ѹмне флтъ Е 2а 6 Изч Е Гр ῾Υμέναιος