Исторически речник
ѹмрт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмртѹмрѭ, ѹмрѧ, ѹмрюѹмршѹмртъ, ѹмрть, ѹмртѹмрмъ, ѹмрмь, ѹмрм, ѹмрмоѹмрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмрѧтъ, ѹмрѧть, ѹмрѧтѹмрвѣѹмртаѹмртеѹмрѹмр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмрмъ, ѹмрмь, ѹмрмѹмртеѹмрвѣѹмртаѹмрхъ, ѹмрхь, ѹмрхѹмр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмрѹмрхомъ, ѹмрхомь, ѹмрхом, ѹмрхмꙑѹмрстеѹмршѧ, ѹмршѫ, ѹмрша, ѹмрше, ѹмрхѫѹмрховѣѹмрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмрстеѹмрꙗахъ, ѹмрѣахъ, ѹмраахъ, ѹмрѣхъ, ѹмрꙗхъ, ѹмрѧахъ, ѹмрѧхъ, ѹмрꙗахь, ѹмрѣахь, ѹмраахь, ѹмрѣхь, ѹмрꙗхь, ѹмрѧахь, ѹмрѧхь, ѹмрꙗах, ѹмрѣах, ѹмраах, ѹмрѣх, ѹмрꙗх, ѹмрѧах, ѹмрѧхѹмрꙗаше, ѹмрѣаше, ѹмрааше, ѹмрѣше, ѹмрꙗше, ѹмрѧаше, ѹмрѧшеѹмрꙗаше, ѹмрѣаше, ѹмрааше, ѹмрѣше, ѹмрꙗше, ѹмрѧаше, ѹмрѧшеѹмрꙗахомъ, ѹмрѣахомъ, ѹмраахомъ, ѹмрѣхомъ, ѹмрꙗхомъ, ѹмрѧахомъ, ѹмрѧхомъ, ѹмрꙗахомь, ѹмрѣахомь, ѹмраахомь, ѹмрѣхомь, ѹмрꙗхомь, ѹмрѧахомь, ѹмрѧхомь, ѹмрꙗахом, ѹмрѣахом, ѹмраахом, ѹмрѣхом, ѹмрꙗхом, ѹмрѧахом, ѹмрѧхомѹмрꙗашете, ѹмрѣашете, ѹмраашете, ѹмрѣшете, ѹмрꙗшете, ѹмрꙗасте, ѹмрѣасте, ѹмраасте, ѹмрѣсте, ѹмрꙗсте, ѹмрѧасте, ѹмрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹмрꙗахѫ, ѹмрѣахѫ, ѹмраахѫ, ѹмрѣхѫ, ѹмрꙗхѫ, ѹмрꙗахѹ, ѹмрѣахѹ, ѹмраахѹ, ѹмрѣхѹ, ѹмрꙗхѹ, ѹмрѧахѹ, ѹмрѧхѹѹмрꙗаховѣ, ѹмрѣаховѣ, ѹмрааховѣ, ѹмрѣховѣ, ѹмрꙗховѣ, ѹмрѧаховѣ, ѹмрѧховѣѹмрꙗашета, ѹмрѣашета, ѹмраашета, ѹмрѣшета, ѹмрꙗшета, ѹмрꙗаста, ѹмрѣаста, ѹмрааста, ѹмрѣста, ѹмрꙗста, ѹмрѧаста, ѹмрѧстаѹмрꙗашете, ѹмрѣашете, ѹмраашете, ѹмрѣшете, ѹмрꙗшете, ѹмрꙗасте, ѹмрѣасте, ѹмраасте, ѹмрѣсте, ѹмрꙗсте, ѹмрѧасте, ѹмрѧсте
ѹмрт -ѹмрѭ -ѹмрш св Успокоя, умиря, внеса мир в нещо їхъ хе бе жꙁнъ нашѫ ѹмр. да поемъ тѧ  славмъ Е 7б 2 Изч Е Гр ἐν εἰρήνῃ κυβερνάω Нвб умиря ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР