Исторически речник
ѹмарꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмарꙗтѹмарꙗѭ, ѹмарѣѭ, ѹмарꙗѫ, ѹмарѣѫ, ѹмарꙗѧ, ѹмарѣѧ, ѹмарꙗю, ѹмарѣю, ѹмарѧю, ѹмараѫ, ѹмараѧѹмарꙗш, ѹмарꙗеш, ѹмарѣш, ѹмарѣеш, ѹмарѣаш, ѹмарѧеш, ѹмараешѹмарꙗтъ, ѹмарꙗетъ, ѹмарѣтъ, ѹмарѣетъ, ѹмарѣатъ, ѹмарꙗть, ѹмарꙗеть, ѹмарѣть, ѹмарѣеть, ѹмарѣать, ѹмарꙗт, ѹмарꙗет, ѹмарѣт, ѹмарѣет, ѹмарѣат, ѹмарѧетъ, ѹмарѧеть, ѹмарѧет, ѹмараетъ, ѹмараеть, ѹмараетѹмарꙗмъ, ѹмарꙗемъ, ѹмарѣмъ, ѹмарѣемъ, ѹмарѣамъ, ѹмарꙗмь, ѹмарꙗемь, ѹмарѣмь, ѹмарѣемь, ѹмарѣамь, ѹмарꙗм, ѹмарꙗем, ѹмарѣм, ѹмарѣем, ѹмарѣам, ѹмарꙗмо, ѹмарꙗемо, ѹмарѣмо, ѹмарѣемо, ѹмарѣамо, ѹмарѧемъ, ѹмарѧемь, ѹмарѧем, ѹмараемъ, ѹмараемь, ѹмараем, ѹмараемоѹмарꙗте, ѹмарꙗете, ѹмарѣте, ѹмарѣете, ѹмарѣате, ѹмарѧете, ѹмараете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмарꙗѭтъ, ѹмарѣѭтъ, ѹмарѣѫтъ, ѹмарꙗѫтъ, ѹмарѣѧтъ, ѹмарꙗѧтъ, ѹмарѣютъ, ѹмарꙗютъ, ѹмарꙗѭть, ѹмарѣѭть, ѹмарѣѫть, ѹмарꙗѫть, ѹмарѣѧть, ѹмарꙗѧть, ѹмарѣють, ѹмарꙗють, ѹмарꙗѭт, ѹмарѣѭт, ѹмарѣѫт, ѹмарꙗѫт, ѹмарѣѧт, ѹмарꙗѧт, ѹмарѣют, ѹмарꙗют, ѹмарѧютъ, ѹмарѧють, ѹмарѧют, ѹмараѫтъ, ѹмараѧтъ, ѹмараѫть, ѹмараѧть, ѹмараѫт, ѹмараѧтѹмарꙗвѣ, ѹмарꙗевѣ, ѹмарѣвѣ, ѹмарѣевѣ, ѹмарѣавѣ, ѹмарѧевѣѹмарꙗта, ѹмарꙗета, ѹмарѣта, ѹмарѣета, ѹмарѣата, ѹмарѧетаѹмарꙗте, ѹмарꙗете, ѹмарѣте, ѹмарѣете, ѹмарѣате, ѹмарѧетеѹмарꙗ, ѹмарѣ, ѹмарѧ, ѹмараѹмарꙗ, ѹмарѣ, ѹмарѧ, ѹмара
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмарꙗмъ, ѹмарѣмъ, ѹмарꙗмь, ѹмарѣмь, ѹмарꙗм, ѹмарѣм, ѹмарѧмъ, ѹмарѧмь, ѹмарѧм, ѹмарамъ, ѹмарамь, ѹмарамѹмарꙗте, ѹмарѣте, ѹмарѧте, ѹмаратеѹмарꙗвѣ, ѹмарѣвѣ, ѹмарѧвѣ, ѹмаравѣѹмарꙗта, ѹмарѣта, ѹмарѧта, ѹмаратаѹмарꙗхъ, ѹмарѣхъ, ѹмарꙗхь, ѹмарѣхь, ѹмарꙗх, ѹмарѣх, ѹмарѧхъ, ѹмарѧхь, ѹмарѧх, ѹмарахъ, ѹмарахь, ѹмарахѹмарꙗ, ѹмарѣ, ѹмарѧ, ѹмара
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмарꙗ, ѹмарѣ, ѹмарѧ, ѹмараѹмарꙗхомъ, ѹмарѣхомъ, ѹмарꙗхомь, ѹмарѣхомь, ѹмарꙗхом, ѹмарѣхом, ѹмарꙗхмꙑ, ѹмарѣхмꙑ, ѹмарѧхомъ, ѹмарѧхомь, ѹмарѧхом, ѹмарахомъ, ѹмарахомь, ѹмарахом, ѹмарахмꙑѹмарꙗсте, ѹмарѣсте, ѹмарѧсте, ѹмарастеѹмарꙗшѧ, ѹмарашѧ, ѹмарѣшѧ, ѹмарꙗшѫ, ѹмарашѫ, ѹмарѣшѫ, ѹмарꙗша, ѹмарѣша, ѹмарꙗше, ѹмараше, ѹмарѣше, ѹмарꙗхѫ, ѹмарѣхѫ, ѹмарахѫ, ѹмарѧшаѹмарꙗховѣ, ѹмарѣховѣ, ѹмарѧховѣ, ѹмараховѣѹмарꙗста, ѹмарѣста, ѹмарѧста, ѹмараста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмарꙗсте, ѹмарѣсте, ѹмарѧсте, ѹмарастеѹмарꙗахъ, ѹмарꙗхъ, ѹмарꙗах, ѹмараахъ, ѹмарахъ, ѹмараахь, ѹмарахь, ѹмарꙗхь, ѹмарꙗх, ѹмараах, ѹмарѧхъ, ѹмарѧхь, ѹмарѧхѹмарꙗаше, ѹмарꙗше, ѹмарааше, ѹмараше, ѹмарѧшеѹмарꙗаше, ѹмарꙗше, ѹмарааше, ѹмараше, ѹмарѧшеѹмарꙗахомъ, ѹмарꙗхомъ, ѹмараахомъ, ѹмарахомъ, ѹмарꙗахомь, ѹмарꙗхомь, ѹмараахомь, ѹмарахомь, ѹмарꙗахом, ѹмарꙗхом, ѹмараахом, ѹмарахом, ѹмарѧхомъ, ѹмарѧхомь, ѹмарѧхомѹмарꙗашете, ѹмарꙗшете, ѹмарꙗасте, ѹмарꙗсте, ѹмараашете, ѹмарашете, ѹмараасте, ѹмарасте, ѹмарѧшете, ѹмарѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹмарꙗахѫ, ѹмарꙗхѫ, ѹмарꙗахѹ, ѹмарꙗхѹ, ѹмараахѫ, ѹмарахѫ, ѹмараахѹ, ѹмарахѹ, ѹмарѧхѹѹмарꙗаховѣ, ѹмарꙗховѣ, ѹмарааховѣ, ѹмараховѣ, ѹмарѧховѣѹмарꙗашета, ѹмарꙗшета, ѹмарꙗаста, ѹмарꙗста, ѹмарѧшета, ѹмарѧста, ѹмараашета, ѹмарашета, ѹмарааста, ѹмарастаѹмарꙗашете, ѹмарꙗшете, ѹмарꙗасте, ѹмарꙗсте, ѹмарѧшете, ѹмарѧсте, ѹмараашете, ѹмарашете, ѹмараасте, ѹмарасте
ѹмарꙗт -ѹмарꙗѭ -ѹмарꙗш несв Убивам, умъртвявам грꙙдѣте рее вьслѣдъ мене  сьтворѫ вꙑ ловьцꙙ ловѣьскꙑѧ. новъ стъ въ стнѫ обраꙁъ лова сего. ловꙙшт бо прсно отъ водъ ꙁносꙙтъ рбꙑ.  ѹмараѭтъ. ѹлавьꙗмо С 496.5 Осъждам на смърт. анѳупатъ рее. не достотъ т кръстꙗнѹ сꙙ нарцат. лꙿма повелѣн непобѣдмꙑхъ цръ. ѹмаратъ тꙙ С 100.12 Изч С Гр ϑανατόω νεκρόω ѹмарат Нвб Срв умарям диал ОА ВА НГер ЕтМл БТР уморявам, уморя ОА Дюв ЕтМл БТР АР