Исторически речник
ѹмалꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмалꙗтѹмалꙗѭ, ѹмалѣѭ, ѹмалꙗѫ, ѹмалѣѫ, ѹмалꙗѧ, ѹмалѣѧ, ѹмалꙗю, ѹмалѣю, ѹмалѧю, ѹмалаѫ, ѹмалаѧѹмалꙗш, ѹмалꙗеш, ѹмалѣш, ѹмалѣеш, ѹмалѣаш, ѹмалѧеш, ѹмалаешѹмалꙗтъ, ѹмалꙗетъ, ѹмалѣтъ, ѹмалѣетъ, ѹмалѣатъ, ѹмалꙗть, ѹмалꙗеть, ѹмалѣть, ѹмалѣеть, ѹмалѣать, ѹмалꙗт, ѹмалꙗет, ѹмалѣт, ѹмалѣет, ѹмалѣат, ѹмалѧетъ, ѹмалѧеть, ѹмалѧет, ѹмалаетъ, ѹмалаеть, ѹмалаетѹмалꙗмъ, ѹмалꙗемъ, ѹмалѣмъ, ѹмалѣемъ, ѹмалѣамъ, ѹмалꙗмь, ѹмалꙗемь, ѹмалѣмь, ѹмалѣемь, ѹмалѣамь, ѹмалꙗм, ѹмалꙗем, ѹмалѣм, ѹмалѣем, ѹмалѣам, ѹмалꙗмо, ѹмалꙗемо, ѹмалѣмо, ѹмалѣемо, ѹмалѣамо, ѹмалѧемъ, ѹмалѧемь, ѹмалѧем, ѹмалаемъ, ѹмалаемь, ѹмалаем, ѹмалаемоѹмалꙗте, ѹмалꙗете, ѹмалѣте, ѹмалѣете, ѹмалѣате, ѹмалѧете, ѹмалаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмалꙗѭтъ, ѹмалѣѭтъ, ѹмалѣѫтъ, ѹмалꙗѫтъ, ѹмалѣѧтъ, ѹмалꙗѧтъ, ѹмалѣютъ, ѹмалꙗютъ, ѹмалꙗѭть, ѹмалѣѭть, ѹмалѣѫть, ѹмалꙗѫть, ѹмалѣѧть, ѹмалꙗѧть, ѹмалѣють, ѹмалꙗють, ѹмалꙗѭт, ѹмалѣѭт, ѹмалѣѫт, ѹмалꙗѫт, ѹмалѣѧт, ѹмалꙗѧт, ѹмалѣют, ѹмалꙗют, ѹмалѧютъ, ѹмалѧють, ѹмалѧют, ѹмалаѫтъ, ѹмалаѧтъ, ѹмалаѫть, ѹмалаѧть, ѹмалаѫт, ѹмалаѧтѹмалꙗвѣ, ѹмалꙗевѣ, ѹмалѣвѣ, ѹмалѣевѣ, ѹмалѣавѣ, ѹмалѧевѣѹмалꙗта, ѹмалꙗета, ѹмалѣта, ѹмалѣета, ѹмалѣата, ѹмалѧетаѹмалꙗте, ѹмалꙗете, ѹмалѣте, ѹмалѣете, ѹмалѣате, ѹмалѧетеѹмалꙗ, ѹмалѣ, ѹмалѧ, ѹмалаѹмалꙗ, ѹмалѣ, ѹмалѧ, ѹмала
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмалꙗмъ, ѹмалѣмъ, ѹмалꙗмь, ѹмалѣмь, ѹмалꙗм, ѹмалѣм, ѹмалѧмъ, ѹмалѧмь, ѹмалѧм, ѹмаламъ, ѹмаламь, ѹмаламѹмалꙗте, ѹмалѣте, ѹмалѧте, ѹмалатеѹмалꙗвѣ, ѹмалѣвѣ, ѹмалѧвѣ, ѹмалавѣѹмалꙗта, ѹмалѣта, ѹмалѧта, ѹмалатаѹмалꙗхъ, ѹмалѣхъ, ѹмалꙗхь, ѹмалѣхь, ѹмалꙗх, ѹмалѣх, ѹмалѧхъ, ѹмалѧхь, ѹмалѧх, ѹмалахъ, ѹмалахь, ѹмалахѹмалꙗ, ѹмалѣ, ѹмалѧ, ѹмала
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмалꙗ, ѹмалѣ, ѹмалѧ, ѹмалаѹмалꙗхомъ, ѹмалѣхомъ, ѹмалꙗхомь, ѹмалѣхомь, ѹмалꙗхом, ѹмалѣхом, ѹмалꙗхмꙑ, ѹмалѣхмꙑ, ѹмалѧхомъ, ѹмалѧхомь, ѹмалѧхом, ѹмалахомъ, ѹмалахомь, ѹмалахом, ѹмалахмꙑѹмалꙗсте, ѹмалѣсте, ѹмалѧсте, ѹмаластеѹмалꙗшѧ, ѹмалашѧ, ѹмалѣшѧ, ѹмалꙗшѫ, ѹмалашѫ, ѹмалѣшѫ, ѹмалꙗша, ѹмалѣша, ѹмалꙗше, ѹмалаше, ѹмалѣше, ѹмалꙗхѫ, ѹмалѣхѫ, ѹмалахѫ, ѹмалѧшаѹмалꙗховѣ, ѹмалѣховѣ, ѹмалѧховѣ, ѹмалаховѣѹмалꙗста, ѹмалѣста, ѹмалѧста, ѹмаласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмалꙗсте, ѹмалѣсте, ѹмалѧсте, ѹмаластеѹмалꙗахъ, ѹмалꙗхъ, ѹмалꙗах, ѹмалаахъ, ѹмалахъ, ѹмалаахь, ѹмалахь, ѹмалꙗхь, ѹмалꙗх, ѹмалаах, ѹмалѧхъ, ѹмалѧхь, ѹмалѧхѹмалꙗаше, ѹмалꙗше, ѹмалааше, ѹмалаше, ѹмалѧшеѹмалꙗаше, ѹмалꙗше, ѹмалааше, ѹмалаше, ѹмалѧшеѹмалꙗахомъ, ѹмалꙗхомъ, ѹмалаахомъ, ѹмалахомъ, ѹмалꙗахомь, ѹмалꙗхомь, ѹмалаахомь, ѹмалахомь, ѹмалꙗахом, ѹмалꙗхом, ѹмалаахом, ѹмалахом, ѹмалѧхомъ, ѹмалѧхомь, ѹмалѧхомѹмалꙗашете, ѹмалꙗшете, ѹмалꙗасте, ѹмалꙗсте, ѹмалаашете, ѹмалашете, ѹмалаасте, ѹмаласте, ѹмалѧшете, ѹмалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹмалꙗахѫ, ѹмалꙗхѫ, ѹмалꙗахѹ, ѹмалꙗхѹ, ѹмалаахѫ, ѹмалахѫ, ѹмалаахѹ, ѹмалахѹ, ѹмалѧхѹѹмалꙗаховѣ, ѹмалꙗховѣ, ѹмалааховѣ, ѹмалаховѣ, ѹмалѧховѣѹмалꙗашета, ѹмалꙗшета, ѹмалꙗаста, ѹмалꙗста, ѹмалѧшета, ѹмалѧста, ѹмалаашета, ѹмалашета, ѹмалааста, ѹмаластаѹмалꙗашете, ѹмалꙗшете, ѹмалꙗасте, ѹмалꙗсте, ѹмалѧшете, ѹмалѧсте, ѹмалаашете, ѹмалашете, ѹмалаасте, ѹмаласте
ѹмалꙗт -ѹмалꙗѭ -ѹмалꙗш несв Унижавам, принизявам [прен.] съ мꙑтар вьꙁлежааше.  сь любодѣцам жвѣаше. досаждамъ трьпѣаше.  ѹмалꙗмъ мльааше С 474.3 Изч С Нвб Срв умалявам, умалея ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР