Исторически речник
ѹловт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹловтѹловлѭ, ѹловлѧ, ѹловѧ, ѹловьѭ, ѹловлюѹловшѹловтъ, ѹловть, ѹловтѹловмъ, ѹловмь, ѹловм, ѹловмоѹловте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹловѧтъ, ѹловѧть, ѹловѧтѹловвѣѹловтаѹловтеѹловѹлов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹловмъ, ѹловмь, ѹловмѹловтеѹловвѣѹловтаѹловхъ, ѹловхь, ѹловхѹловов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹлововѹловхомъ, ѹловхомь, ѹловхом, ѹловхмꙑѹловстеѹловшѧ, ѹловшѫ, ѹловша, ѹловше, ѹловхѫѹловховѣѹловста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹловстеѹловлꙗахъ, ѹловлꙗхъ, ѹловьꙗхъ, ѹловлѣахъ, ѹловлѣхъ, ѹловѣахъ, ѹловѣхъ, ѹловлѧахъ, ѹловлѧхъ, ѹловѧахъ, ѹловѧхъ, ѹловлꙗахь, ѹловлꙗхь, ѹловьꙗхь, ѹловлѣахь, ѹловлѣхь, ѹловѣахь, ѹловѣхь, ѹловлѧахь, ѹловлѧхь, ѹловѧахь, ѹловѧхь, ѹловлꙗах, ѹловлꙗх, ѹловьꙗх, ѹловлѣах, ѹловлѣх, ѹловѣах, ѹловѣх, ѹловлѧах, ѹловлѧх, ѹловѧах, ѹловѧхѹловлꙗаше, ѹловлꙗше, ѹловьꙗше, ѹловлѣаше, ѹловлѣше, ѹловѣаше, ѹловѣше, ѹловлѧаше, ѹловлѧше, ѹловѧаше, ѹловѧшеѹловлꙗаше, ѹловлꙗше, ѹловьꙗше, ѹловлѣаше, ѹловлѣше, ѹловѣаше, ѹловѣше, ѹловлѧаше, ѹловлѧше, ѹловѧаше, ѹловѧшеѹловлꙗахомъ, ѹловлꙗхомъ, ѹловьꙗхомъ, ѹловлѣахомъ, ѹловлѣхомъ, ѹловѣахомъ, ѹловѣхомъ, ѹловлѧахомъ, ѹловлѧхомъ, ѹловѧахомъ, ѹловѧхомъ, ѹловлꙗахомь, ѹловлꙗхомь, ѹловьꙗхомь, ѹловлѣахомь, ѹловлѣхомь, ѹловѣахомь, ѹловѣхомь, ѹловлѧахомь, ѹловлѧхомь, ѹловѧахомь, ѹловѧхомь, ѹловлꙗахом, ѹловлꙗхом, ѹловьꙗхом, ѹловлѣахом, ѹловлѣхом, ѹловѣахом, ѹловѣхом, ѹловлѧахом, ѹловлѧхом, ѹловѧахом, ѹловѧхомѹловлꙗашете, ѹловлꙗшете, ѹловьꙗшете, ѹловлѣашете, ѹловлѣшете, ѹловѣашете, ѹловѣшете, ѹловлꙗасте, ѹловлꙗсте, ѹловьꙗсте, ѹловлѣасте, ѹловлѣсте, ѹловѣасте, ѹловѣсте, ѹловлѧасте, ѹловлѧсте, ѹловѧасте, ѹловѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹловлꙗахѫ, ѹловлꙗхѫ, ѹловьꙗхѫ, ѹловлѣахѫ, ѹловлѣхѫ, ѹловѣахѫ, ѹловѣхѫ, ѹловлꙗахѹ, ѹловлꙗхѹ, ѹловьꙗхѹ, ѹловлѣахѹ, ѹловлѣхѹ, ѹловѣахѹ, ѹловѣхѹ, ѹловлѧахѹ, ѹловлѧхѹ, ѹловѧахѹ, ѹловѧхѹѹловлꙗаховѣ, ѹловлꙗховѣ, ѹловьꙗховѣ, ѹловлѣаховѣ, ѹловлѣховѣ, ѹловѣаховѣ, ѹловѣховѣ, ѹловлѧаховѣ, ѹловлѧховѣ, ѹловѧаховѣ, ѹловѧховѣѹловлꙗашета, ѹловлꙗшета, ѹловьꙗшета, ѹловлѣашета, ѹловлѣшета, ѹловѣашета, ѹловѣшета, ѹловлꙗаста, ѹловлꙗста, ѹловьꙗста, ѹловлѣаста, ѹловлѣста, ѹловѣаста, ѹловѣста, ѹловлѧаста, ѹловлѧста, ѹловѧаста, ѹловѧстаѹловлꙗашете, ѹловлꙗшете, ѹловьꙗшете, ѹловлѣашете, ѹловлѣшете, ѹловѣашете, ѹловѣшете, ѹловлꙗасте, ѹловлꙗсте, ѹловьꙗсте, ѹловлѣасте, ѹловлѣсте, ѹловѣасте, ѹловѣсте, ѹловлѧасте, ѹловлѧсте, ѹловѧасте, ѹловѧсте
ѹловт -ѹловлѭ -ѹловш св 1. Уловя, хвана повелѣ же комс ставт кръкꙑгѫ.  въпрашааше раба божꙗ арꙿтемона. како ꙁвѣр сꙗ ѹлов. мьнѣаше бо комсꙿ ꙗко птам сѫтъ  кротьц С 223.14 Образно. ѣко се ѹловішѩ дшѫ моѭ. нападѫ на мѩ крѣпьц СП 58.4 тъгда  рбꙑ бесловесьнꙑѧ ꙁнесошꙙ водъ нꙑнꙗ же рꙑбꙑ словесьнꙑѧ  дѹховьнꙑѧ намꙿ породшꙙ. апостолъм ѹловьн С 496.2 Прич. мин. деят. като същ. ѹловл҄енꙑ ϑηρευϑείς Уловен, хванат, похитен старѣшна паствнѣ. ловтвѫ сътвортъ ѹловьшмь. прѣжде ѹловьнѹѹмѹ оть н҄хъ адамѹ С 328.28 ѹловл҄ьше м мн οἱ ϑηρεύσαντες Тези, които са уловили; похитителите сце раꙁѹмьнꙑмъ  дѹшегѹбьнꙑмъ влькомъ. себе с акꙑ ловѣка положвъ старѣшна паствнѣ. ловтвѫ сътвортъ ѹловьшмь С 328.27—28 2. Прен. Издебна, уловя някого за нещо лаѭще его ѹловт нѣъто отъ ѹстъ его. да на нь вьꙁглаголѭтъ М Лк 11.54 З прготова го. събрат вьсꙙ послѹшаѭштꙙѧ го. дрѹгꙑ  срьдобол҄ѫ  рабꙑ. на лаꙗн стааго мѫжа. да  ѹловвъ въꙁможетъ отъ странъ тѣхъ прогнат С 514.27—28 мат бѹ благолⷭ҇овленаѣ. ѹблаж дшѫ моѫ. еѫже лѫкав понорьлв ꙁьлоѹб. ѡкаѣнаго мѧ ѹловьль.  ада спасеш мѧ. да славославлѫ тѧ. многопрѣпѣтаѣ ТФ А 15 3. Прен. Пленя, покоря, спечеля [с нещо] ꙇ сѣдѧщмъ нꙁъ. въсхождене покаꙁавъ. старааго ꙁълодѣа. ꙇ глѫбнънааго ꙁмѣ. бгомѫдрꙑмь хѫдожьствомь. ѹловль. ꙇ ѫꙁам вѣьнам. вь прѣсподьнхь СЕ 63b 12 глагола же к н҄емѹ рабъ бож артемонъ. словесемь хрстосомъ с ѹловьн бꙑшꙙ С 223.17—18 она же свомъ стѹдомъ трьпꙙшт.  хотꙙшт го ѹловт.  на похотѣнь ꙁъло стааго првест С 516.18 4. Прен. Нахвърля се [на някого, нещо], поразя ѹловѩтъ на дшѫ праведьніѫ. ї кровь неповіньнѫ осѫдѩтъ СП 93.21 Изч М З СП СЕ ТФ С Гр ἀγρεύω ϑηρεύω παγιδεύω δελεάζω ἁλιεύω ἀγκιστρεύω ѹловіт Нвб уловя ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА