Исторически речник
ѹкланꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹкланꙗт сѧѹкланꙗѭ, ѹкланѣѭ, ѹкланꙗѫ, ѹкланѣѫ, ѹкланꙗѧ, ѹкланѣѧ, ѹкланꙗю, ѹкланѣю, ѹкланѧю, ѹкланаѫ, ѹкланаѧѹкланꙗш, ѹкланꙗеш, ѹкланѣш, ѹкланѣеш, ѹкланѣаш, ѹкланѧеш, ѹкланаешѹкланꙗтъ, ѹкланꙗетъ, ѹкланѣтъ, ѹкланѣетъ, ѹкланѣатъ, ѹкланꙗть, ѹкланꙗеть, ѹкланѣть, ѹкланѣеть, ѹкланѣать, ѹкланꙗт, ѹкланꙗет, ѹкланѣт, ѹкланѣет, ѹкланѣат, ѹкланѧетъ, ѹкланѧеть, ѹкланѧет, ѹкланаетъ, ѹкланаеть, ѹкланаетѹкланꙗмъ, ѹкланꙗемъ, ѹкланѣмъ, ѹкланѣемъ, ѹкланѣамъ, ѹкланꙗмь, ѹкланꙗемь, ѹкланѣмь, ѹкланѣемь, ѹкланѣамь, ѹкланꙗм, ѹкланꙗем, ѹкланѣм, ѹкланѣем, ѹкланѣам, ѹкланꙗмо, ѹкланꙗемо, ѹкланѣмо, ѹкланѣемо, ѹкланѣамо, ѹкланѧемъ, ѹкланѧемь, ѹкланѧем, ѹкланаемъ, ѹкланаемь, ѹкланаем, ѹкланаемоѹкланꙗте, ѹкланꙗете, ѹкланѣте, ѹкланѣете, ѹкланѣате, ѹкланѧете, ѹкланаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹкланꙗѭтъ, ѹкланѣѭтъ, ѹкланѣѫтъ, ѹкланꙗѫтъ, ѹкланѣѧтъ, ѹкланꙗѧтъ, ѹкланѣютъ, ѹкланꙗютъ, ѹкланꙗѭть, ѹкланѣѭть, ѹкланѣѫть, ѹкланꙗѫть, ѹкланѣѧть, ѹкланꙗѧть, ѹкланѣють, ѹкланꙗють, ѹкланꙗѭт, ѹкланѣѭт, ѹкланѣѫт, ѹкланꙗѫт, ѹкланѣѧт, ѹкланꙗѧт, ѹкланѣют, ѹкланꙗют, ѹкланѧютъ, ѹкланѧють, ѹкланѧют, ѹкланаѫтъ, ѹкланаѧтъ, ѹкланаѫть, ѹкланаѧть, ѹкланаѫт, ѹкланаѧтѹкланꙗвѣ, ѹкланꙗевѣ, ѹкланѣвѣ, ѹкланѣевѣ, ѹкланѣавѣ, ѹкланѧевѣѹкланꙗта, ѹкланꙗета, ѹкланѣта, ѹкланѣета, ѹкланѣата, ѹкланѧетаѹкланꙗте, ѹкланꙗете, ѹкланѣте, ѹкланѣете, ѹкланѣате, ѹкланѧетеѹкланꙗ, ѹкланѣ, ѹкланѧ, ѹкланаѹкланꙗ, ѹкланѣ, ѹкланѧ, ѹклана
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹкланꙗмъ, ѹкланѣмъ, ѹкланꙗмь, ѹкланѣмь, ѹкланꙗм, ѹкланѣм, ѹкланѧмъ, ѹкланѧмь, ѹкланѧм, ѹкланамъ, ѹкланамь, ѹкланамѹкланꙗте, ѹкланѣте, ѹкланѧте, ѹкланатеѹкланꙗвѣ, ѹкланѣвѣ, ѹкланѧвѣ, ѹкланавѣѹкланꙗта, ѹкланѣта, ѹкланѧта, ѹкланатаѹкланꙗхъ, ѹкланѣхъ, ѹкланꙗхь, ѹкланѣхь, ѹкланꙗх, ѹкланѣх, ѹкланѧхъ, ѹкланѧхь, ѹкланѧх, ѹкланахъ, ѹкланахь, ѹкланахѹкланꙗ, ѹкланѣ, ѹкланѧ, ѹклана
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹкланꙗ, ѹкланѣ, ѹкланѧ, ѹкланаѹкланꙗхомъ, ѹкланѣхомъ, ѹкланꙗхомь, ѹкланѣхомь, ѹкланꙗхом, ѹкланѣхом, ѹкланꙗхмꙑ, ѹкланѣхмꙑ, ѹкланѧхомъ, ѹкланѧхомь, ѹкланѧхом, ѹкланахомъ, ѹкланахомь, ѹкланахом, ѹкланахмꙑѹкланꙗсте, ѹкланѣсте, ѹкланѧсте, ѹкланастеѹкланꙗшѧ, ѹкланашѧ, ѹкланѣшѧ, ѹкланꙗшѫ, ѹкланашѫ, ѹкланѣшѫ, ѹкланꙗша, ѹкланѣша, ѹкланꙗше, ѹкланаше, ѹкланѣше, ѹкланꙗхѫ, ѹкланѣхѫ, ѹкланахѫ, ѹкланѧшаѹкланꙗховѣ, ѹкланѣховѣ, ѹкланѧховѣ, ѹкланаховѣѹкланꙗста, ѹкланѣста, ѹкланѧста, ѹкланаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹкланꙗсте, ѹкланѣсте, ѹкланѧсте, ѹкланастеѹкланꙗахъ, ѹкланꙗхъ, ѹкланꙗах, ѹкланаахъ, ѹкланахъ, ѹкланаахь, ѹкланахь, ѹкланꙗхь, ѹкланꙗх, ѹкланаах, ѹкланѧхъ, ѹкланѧхь, ѹкланѧхѹкланꙗаше, ѹкланꙗше, ѹкланааше, ѹкланаше, ѹкланѧшеѹкланꙗаше, ѹкланꙗше, ѹкланааше, ѹкланаше, ѹкланѧшеѹкланꙗахомъ, ѹкланꙗхомъ, ѹкланаахомъ, ѹкланахомъ, ѹкланꙗахомь, ѹкланꙗхомь, ѹкланаахомь, ѹкланахомь, ѹкланꙗахом, ѹкланꙗхом, ѹкланаахом, ѹкланахом, ѹкланѧхомъ, ѹкланѧхомь, ѹкланѧхомѹкланꙗашете, ѹкланꙗшете, ѹкланꙗасте, ѹкланꙗсте, ѹкланаашете, ѹкланашете, ѹкланаасте, ѹкланасте, ѹкланѧшете, ѹкланѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹкланꙗахѫ, ѹкланꙗхѫ, ѹкланꙗахѹ, ѹкланꙗхѹ, ѹкланаахѫ, ѹкланахѫ, ѹкланаахѹ, ѹкланахѹ, ѹкланѧхѹѹкланꙗаховѣ, ѹкланꙗховѣ, ѹкланааховѣ, ѹкланаховѣ, ѹкланѧховѣѹкланꙗашета, ѹкланꙗшета, ѹкланꙗаста, ѹкланꙗста, ѹкланѧшета, ѹкланѧста, ѹкланаашета, ѹкланашета, ѹкланааста, ѹкланастаѹкланꙗашете, ѹкланꙗшете, ѹкланꙗасте, ѹкланꙗсте, ѹкланѧшете, ѹкланѧсте, ѹкланаашете, ѹкланашете, ѹкланаасте, ѹкланасте
ѹкланꙗт сѧ -ѹкланꙗѭ сѧ -ѹкланꙗш сѧ несв 1. Отдръпвам се, отстранявам се не мол҄ꙗаше л госпожда своꙗ ꙁѣло.  свободѫ обѣштаваѭшт. тъьѭ а бꙑ ѧ послѹшалъ. т ѹгод  сътворлъ. не лко же л она теааше къ н҄емѹ. толко онъ ѹклан҄ꙗаше сꙙ ѧ С 365.29 2. Прич. сег. деят. като прил. ѹкланꙗѩ сѧ ἐκκλίνων Който отстъпва от правия път; безбожен, неправеден не прільпе мьнѣ сръдьце лѫкаво. ѹкланѣѭштаа сѩ отъ мене ꙁълаго не ꙁнахъ СП 100.4 3. Прич. сег. деят. като същ. ѹкланꙗѭще сѧ м мн οἱ ἐκκλίνοντες Тези, които се отклоняват; отстъпниците ꙁапрѣтлъ ес гръдꙑмъ. проклѩт ѹкланѣѭштеї сѩ отъ ꙁаповѣдеї твоїхъ СП 118.21 ѹблаж гі благꙑмъ. ї правꙑмъ срцмь. ѹкланѣѭштѩѩ же сѩ въ раꙁвраштенѣ поведетъ гь СП 124.5 ѹкланꙗт сѧ страхꙑ ἰλιγγιάω Стъписвам се, отдръпвам се от страх покарѣѧ сꙙ прсꙙгохъ. ꙗкоже моштьно стѫпа т. вельствмꙿ же ѹкаꙁаньꙗ. сьделѣва. (!) ѹкланꙗѭ сꙙ страхꙑ.  отъвьсѫдѣ съдръжѫ сꙙ. како сьрꙙштѫ се дѣꙗн С 508.15— 16 Изч СП С Гр κάμπτω ѹкланѣт сѧ Нвб укланям се ВА уклонявам се НГер АР