Исторически речник
ѹкарꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹкарꙗтѹкарꙗѭ, ѹкарѣѭ, ѹкарꙗѫ, ѹкарѣѫ, ѹкарꙗѧ, ѹкарѣѧ, ѹкарꙗю, ѹкарѣю, ѹкарѧю, ѹкараѫ, ѹкараѧѹкарꙗш, ѹкарꙗеш, ѹкарѣш, ѹкарѣеш, ѹкарѣаш, ѹкарѧеш, ѹкараешѹкарꙗтъ, ѹкарꙗетъ, ѹкарѣтъ, ѹкарѣетъ, ѹкарѣатъ, ѹкарꙗть, ѹкарꙗеть, ѹкарѣть, ѹкарѣеть, ѹкарѣать, ѹкарꙗт, ѹкарꙗет, ѹкарѣт, ѹкарѣет, ѹкарѣат, ѹкарѧетъ, ѹкарѧеть, ѹкарѧет, ѹкараетъ, ѹкараеть, ѹкараетѹкарꙗмъ, ѹкарꙗемъ, ѹкарѣмъ, ѹкарѣемъ, ѹкарѣамъ, ѹкарꙗмь, ѹкарꙗемь, ѹкарѣмь, ѹкарѣемь, ѹкарѣамь, ѹкарꙗм, ѹкарꙗем, ѹкарѣм, ѹкарѣем, ѹкарѣам, ѹкарꙗмо, ѹкарꙗемо, ѹкарѣмо, ѹкарѣемо, ѹкарѣамо, ѹкарѧемъ, ѹкарѧемь, ѹкарѧем, ѹкараемъ, ѹкараемь, ѹкараем, ѹкараемоѹкарꙗте, ѹкарꙗете, ѹкарѣте, ѹкарѣете, ѹкарѣате, ѹкарѧете, ѹкараете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹкарꙗѭтъ, ѹкарѣѭтъ, ѹкарѣѫтъ, ѹкарꙗѫтъ, ѹкарѣѧтъ, ѹкарꙗѧтъ, ѹкарѣютъ, ѹкарꙗютъ, ѹкарꙗѭть, ѹкарѣѭть, ѹкарѣѫть, ѹкарꙗѫть, ѹкарѣѧть, ѹкарꙗѧть, ѹкарѣють, ѹкарꙗють, ѹкарꙗѭт, ѹкарѣѭт, ѹкарѣѫт, ѹкарꙗѫт, ѹкарѣѧт, ѹкарꙗѧт, ѹкарѣют, ѹкарꙗют, ѹкарѧютъ, ѹкарѧють, ѹкарѧют, ѹкараѫтъ, ѹкараѧтъ, ѹкараѫть, ѹкараѧть, ѹкараѫт, ѹкараѧтѹкарꙗвѣ, ѹкарꙗевѣ, ѹкарѣвѣ, ѹкарѣевѣ, ѹкарѣавѣ, ѹкарѧевѣѹкарꙗта, ѹкарꙗета, ѹкарѣта, ѹкарѣета, ѹкарѣата, ѹкарѧетаѹкарꙗте, ѹкарꙗете, ѹкарѣте, ѹкарѣете, ѹкарѣате, ѹкарѧетеѹкарꙗ, ѹкарѣ, ѹкарѧ, ѹкараѹкарꙗ, ѹкарѣ, ѹкарѧ, ѹкара
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹкарꙗмъ, ѹкарѣмъ, ѹкарꙗмь, ѹкарѣмь, ѹкарꙗм, ѹкарѣм, ѹкарѧмъ, ѹкарѧмь, ѹкарѧм, ѹкарамъ, ѹкарамь, ѹкарамѹкарꙗте, ѹкарѣте, ѹкарѧте, ѹкаратеѹкарꙗвѣ, ѹкарѣвѣ, ѹкарѧвѣ, ѹкаравѣѹкарꙗта, ѹкарѣта, ѹкарѧта, ѹкаратаѹкарꙗхъ, ѹкарѣхъ, ѹкарꙗхь, ѹкарѣхь, ѹкарꙗх, ѹкарѣх, ѹкарѧхъ, ѹкарѧхь, ѹкарѧх, ѹкарахъ, ѹкарахь, ѹкарахѹкарꙗ, ѹкарѣ, ѹкарѧ, ѹкара
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹкарꙗ, ѹкарѣ, ѹкарѧ, ѹкараѹкарꙗхомъ, ѹкарѣхомъ, ѹкарꙗхомь, ѹкарѣхомь, ѹкарꙗхом, ѹкарѣхом, ѹкарꙗхмꙑ, ѹкарѣхмꙑ, ѹкарѧхомъ, ѹкарѧхомь, ѹкарѧхом, ѹкарахомъ, ѹкарахомь, ѹкарахом, ѹкарахмꙑѹкарꙗсте, ѹкарѣсте, ѹкарѧсте, ѹкарастеѹкарꙗшѧ, ѹкарашѧ, ѹкарѣшѧ, ѹкарꙗшѫ, ѹкарашѫ, ѹкарѣшѫ, ѹкарꙗша, ѹкарѣша, ѹкарꙗше, ѹкараше, ѹкарѣше, ѹкарꙗхѫ, ѹкарѣхѫ, ѹкарахѫ, ѹкарѧшаѹкарꙗховѣ, ѹкарѣховѣ, ѹкарѧховѣ, ѹкараховѣѹкарꙗста, ѹкарѣста, ѹкарѧста, ѹкараста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹкарꙗсте, ѹкарѣсте, ѹкарѧсте, ѹкарастеѹкарꙗахъ, ѹкарꙗхъ, ѹкарꙗах, ѹкараахъ, ѹкарахъ, ѹкараахь, ѹкарахь, ѹкарꙗхь, ѹкарꙗх, ѹкараах, ѹкарѧхъ, ѹкарѧхь, ѹкарѧхѹкарꙗаше, ѹкарꙗше, ѹкарааше, ѹкараше, ѹкарѧшеѹкарꙗаше, ѹкарꙗше, ѹкарааше, ѹкараше, ѹкарѧшеѹкарꙗахомъ, ѹкарꙗхомъ, ѹкараахомъ, ѹкарахомъ, ѹкарꙗахомь, ѹкарꙗхомь, ѹкараахомь, ѹкарахомь, ѹкарꙗахом, ѹкарꙗхом, ѹкараахом, ѹкарахом, ѹкарѧхомъ, ѹкарѧхомь, ѹкарѧхомѹкарꙗашете, ѹкарꙗшете, ѹкарꙗасте, ѹкарꙗсте, ѹкараашете, ѹкарашете, ѹкараасте, ѹкарасте, ѹкарѧшете, ѹкарѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹкарꙗахѫ, ѹкарꙗхѫ, ѹкарꙗахѹ, ѹкарꙗхѹ, ѹкараахѫ, ѹкарахѫ, ѹкараахѹ, ѹкарахѹ, ѹкарѧхѹѹкарꙗаховѣ, ѹкарꙗховѣ, ѹкарааховѣ, ѹкараховѣ, ѹкарѧховѣѹкарꙗашета, ѹкарꙗшета, ѹкарꙗаста, ѹкарꙗста, ѹкарѧшета, ѹкарѧста, ѹкараашета, ѹкарашета, ѹкарааста, ѹкарастаѹкарꙗашете, ѹкарꙗшете, ѹкарꙗасте, ѹкарꙗсте, ѹкарѧшете, ѹкарѧсте, ѹкараашете, ѹкарашете, ѹкараасте, ѹкарасте
ѹкарꙗт -ѹкарꙗѭ -ѹкарꙗш несв 1. Укорявам, обиждам, оскърбявам, хуля ꙁемⷧѣ ꙁꙑблѫшті сѧ мѧтетъ. ꙇ обѣшаетъ трѫсомь. обѣшъшѧѩ на крстѣ гь. како не імѫтъ вѣрꙑ. ѣко црь естъ ѹкарѣемꙑ. тітьлъ въпьетъ К 11b 6 ѫроде  непрѣподобьне. доколѣ ѹкараш  хꙋлш богꙑ С 12.12 отъвѣшта. досаждатъ т  ѹкаратъ тꙙ црѹ С 61.22—23 тако м тво полѹа владꙑко мо анѳупате. аште сего тако оставш. то не матъ сꙙ лѣнт  тѣхъ самѣхъ цръ ѹкарат С 102.23—24  глагола къ блаженѹѹмѹ кодратѹ. послѹша ѹбо мене.  остан сꙙ бѣсованꙗ свого. поꙿто санъ сво  родъ сво ѹкарѣш С 115.2—3 нъ аште хоштете мꙙ жва поѧт. молте странꙿнааго того ловѣка гоже то бте  ѹкарѣте С 536.12 тѹ ѹбо пакꙑ ѧ старꙿца бѣсъ.  повръже го на ꙁем.  наꙙ ноꙁдрьм  ѹстꙑ глат хѹлꙑ.  ѹкарат беꙁаконнѣ  неподобꙿнѣ правьдꙿнааго С 554.2 2. Прич. сег. деят. като същ. ѹкарꙗѭще м мн οἱ ὑβρίζοντες Тези, които укоряват; хулещите ꙿто же то стъ же онъ хоштетъ. намъ. да вѣштамъ словеса ꙗже сѫтъ пльна тхост.  кротост. ꙗкоже  тъ глаголааше глагол҄ꙙ. ѹкарѣѭштмъ го аꙁъ бѣса не мамъ С 380.6 К С Гр ὑβρίζω ἐξυβρίζω ѹкарат ѹкарѣт Нвб укарям диал ОА ВА Дюв РРОДД ДА Срв укарисам, укарисвам, укарисувам диал НГер укорявам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР