Исторически речник
ѹжасат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹжасатѹжасаѭ, ѹжасаѫ, ѹжасаѧ, ѹжасаюѹжасаш, ѹжасаеш, ѹжасаашѹжасатъ, ѹжасаетъ, ѹжасаатъ, ѹжасать, ѹжасаеть, ѹжасаать, ѹжасат, ѹжасает, ѹжасаатѹжасамъ, ѹжасаемъ, ѹжасаамъ, ѹжасамь, ѹжасаемь, ѹжасаамь, ѹжасам, ѹжасаем, ѹжасаам, ѹжасамо, ѹжасаемо, ѹжасаамоѹжасате, ѹжасаете, ѹжасаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹжасаѭтъ, ѹжасаѫтъ, ѹжасаѧтъ, ѹжасаютъ, ѹжасаѭть, ѹжасаѫть, ѹжасаѧть, ѹжасають, ѹжасаѭт, ѹжасаѫт, ѹжасаѧт, ѹжасаютѹжасавѣ, ѹжасаевѣ, ѹжасаавѣѹжасата, ѹжасаета, ѹжасаатаѹжасате, ѹжасаете, ѹжасаатеѹжасаѹжаса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹжасамъ, ѹжасамь, ѹжасамѹжасатеѹжасавѣѹжасатаѹжасахъ, ѹжасахь, ѹжасахѹжаса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹжасаѹжасахомъ, ѹжасахомь, ѹжасахом, ѹжасахмꙑѹжасастеѹжасашѧ, ѹжасашѫ, ѹжасаша, ѹжасаше, ѹжасахѫѹжасаховѣѹжасаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹжасастеѹжасаахъ, ѹжасахъ, ѹжасаахь, ѹжасахь, ѹжасаах, ѹжасахѹжасааше, ѹжасашеѹжасааше, ѹжасашеѹжасаахомъ, ѹжасахомъ, ѹжасаахомь, ѹжасахомь, ѹжасаахом, ѹжасахомѹжасаашете, ѹжасашете, ѹжасаасте, ѹжасасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹжасаахѫ, ѹжасахѫ, ѹжасаахѹ, ѹжасахѹѹжасааховѣ, ѹжасаховѣѹжасаашета, ѹжасашета, ѹжасааста, ѹжасастаѹжасаашете, ѹжасашете, ѹжасаасте, ѹжасасте
ѹжасат -ѹжасаѭ -ѹжасаш несв Смайвам, учудвам, удивлявам слꙑшмъ сѫшта нѣкого въ горн҄їхъ странахъ менемь конона. тоѧ вѣрꙑ. о н҄емже глагол҄ѫтъ велка ѹдеса бꙑваѭтъ отъ н҄его. ꙗже вьсѣхъ насъ ѹжасаѭтъ С 46.1—2 Изч С Гр ἐκπλήσσω Нвб ужасявам [се], ужася [се] ОА ВА ЕтМл БТР АР