Исторически речник
ѹдолѣт [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹдолѣтѹдолѣѭ, ѹдолѣѫ, ѹдолѣѧ, ѹдолѣюѹдолѣш, ѹдолѣешѹдолѣтъ, ѹдолѣетъ, ѹдолѣть, ѹдолѣеть, ѹдолѣт, ѹдолѣетѹдолѣмъ, ѹдолѣемъ, ѹдолѣмь, ѹдолѣемь, ѹдолѣм, ѹдолѣем, ѹдолѣмо, ѹдолѣемоѹдолѣте, ѹдолѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹдолѣѭтъ, ѹдолѣѫтъ, ѹдолѣѧтъ, ѹдолѣютъ, ѹдолѣѭть, ѹдолѣѫть, ѹдолѣѧть, ѹдолѣють, ѹдолѣѭт, ѹдолѣѫт, ѹдолѣѧт, ѹдолѣютѹдолѣвѣ, ѹдолѣевѣѹдолѣта, ѹдолѣетаѹдолѣте, ѹдолѣетеѹдолѣѹдолѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹдолѣмъ, ѹдолѣмь, ѹдолѣмѹдолѣтеѹдолѣвѣѹдолѣтаѹдолѣхъ, ѹдолѣхь, ѹдолѣхѹдолѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹдолѣѹдолѣхомъ, ѹдолѣхомь, ѹдолѣхом, ѹдолѣхмꙑѹдолѣстеѹдолѣшѧ, ѹдолѣшѫ, ѹдолѣша, ѹдолѣше, ѹдолѣхѫѹдолѣховѣѹдолѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹдолѣстеѹдолѣахъ, ѹдолѣхъ, ѹдолѣахь, ѹдолѣхь, ѹдолѣах, ѹдолѣхѹдолѣаше, ѹдолѣшеѹдолѣаше, ѹдолѣшеѹдолѣахомъ, ѹдолѣхомъ, ѹдолѣахомь, ѹдолѣхомь, ѹдолѣахом, ѹдолѣхомѹдолѣашете, ѹдолѣшете, ѹдолѣасте, ѹдолѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹдолѣахѫ, ѹдолѣхѫ, ѹдолѣахѹ, ѹдолѣхѹѹдолѣаховѣ, ѹдолѣховѣѹдолѣашета, ѹдолѣшета, ѹдолѣаста, ѹдолѣстаѹдолѣашете, ѹдолѣшете, ѹдолѣасте, ѹдолѣсте
ѹдолѣт -ѹдолѣѭ -ѹдолѣш св 1. Победя, надвия ѡтъемлѫтъ сѩ сѫдъбꙑ твоѩ отъ ліца его. вьсѣмъ врагомъ своімъ ѹдолѣетъ. въсѣмъ врагомъ свомъ ѹделѣетъ СП 9.26 сотона  дѹѯъ  вовода днъ ст же невдмъ ѹбо м҃ мъ да ѹдолѣтъ. да не бѫдетъ С 73.5  їмже насъ прѣбра дꙗволъ. тѣмь ѹдолѣ мѹ хс. то само орѫж вьꙁꙙтъ.  тѣмь го прѣбра С 489.5—6 дрѣвомъ прѣбра адам дꙗволъ. крьстомъ ѹдолѣ дꙗволѹ хъ С 489.19 гда бо ѹꙁьрѫ наꙙтъкъ мо. сце ѹдолѣвьшъ сьмрьт ѹже не боѭ сꙙ. ѹже не страшѫ сꙙ протівнааго С 490.8 Превъзмогна, преодолея, надделея. ꙇ аꙁъ же тебѣ глѭ. ѣко тꙑ ес петръ. ꙇ на семь камене съꙁждѫ црквъ моѭ ꙇ врата адова не ѹдолѣѭтъ е М Мт 16.18 2. Завладея, овладея  прѣдастъ ѩ вь рѫцѣ врагомъ  ѹдолѣшѩ імъ ненавдѩщ іхъ СП 105.41 Изч М СП СЕ С Гр κατισχύω κατακυριεύω κυριεύω νικάω περιγίγνομαι καταπαλαίω Нвб Срв одолея книж остар ОА ВА РБЕ