Исторически речник
ѹдобѣ  
ѹдобѣ нареч По–удобно, по–лесно, по–леко ъто бо естъ ѹдобѣе решт. отъпѹщаѭтъ сѧ грѣс тво. л рещ въставъ ход М Мт 9.5 З, А, СК. Срв.Мк 2.9 М, З, СК, Б;Лк 5.23 М З А СК пакꙑ глѭ вамъ. ѣко ѹдобѣе естъ вельбѫдѹ. сквоꙁѣ ѹш гълнѣ прот. неже богатѹ въ цсрстве бже вьнт М Мт 19.24 ЗI, А, СК. Срв. Мк 10.25 М, З;Лк 18. 25 М З СК ѹдобѣе же естъ небѹ  ꙁем прѣт. неже отъ ꙁакона едно рътѣ погꙑбнѫт М Лк 16. 17 З рекше подоба т бѣ глаголат поѹстт. сьвѣтъ творт. нъ не послѹшаѭтъ л. да нѣстъ то до тебе то того  ѹдобѣ. ловѣц бо не тако творꙙтъ С 377.11  аꙁъ ѹбо стꙙꙁалъ бмъ съ вьꙁвтѭ. вьꙁвть мѣнꙙ послѹшанꙗ дѣлъ покаꙁанꙗ тебѣ стъ бꙑло ѹдобѣ покаꙁат  сътворт. мнѣ же бѣдь оставт С 377.18 Изч М З А СК С Гр εὐκοπώτερον ἡμερώτερον εὐκολώτερον ѹдобѣе Вж. при ѹдобьнѣ Нвб