Исторически речник
ѹделѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹделѣтѹделѣѭ, ѹделѣѫ, ѹделѣѧ, ѹделѣюѹделѣш, ѹделѣешѹделѣтъ, ѹделѣетъ, ѹделѣть, ѹделѣеть, ѹделѣт, ѹделѣетѹделѣмъ, ѹделѣемъ, ѹделѣмь, ѹделѣемь, ѹделѣм, ѹделѣем, ѹделѣмо, ѹделѣемоѹделѣте, ѹделѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹделѣѭтъ, ѹделѣѫтъ, ѹделѣѧтъ, ѹделѣютъ, ѹделѣѭть, ѹделѣѫть, ѹделѣѧть, ѹделѣють, ѹделѣѭт, ѹделѣѫт, ѹделѣѧт, ѹделѣютѹделѣвѣ, ѹделѣевѣѹделѣта, ѹделѣетаѹделѣте, ѹделѣетеѹделѣѹделѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹделѣмъ, ѹделѣмь, ѹделѣмѹделѣтеѹделѣвѣѹделѣтаѹделѣхъ, ѹделѣхь, ѹделѣхѹделѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹделѣѹделѣхомъ, ѹделѣхомь, ѹделѣхом, ѹделѣхмꙑѹделѣстеѹделѣшѧ, ѹделѣшѫ, ѹделѣша, ѹделѣше, ѹделѣхѫѹделѣховѣѹделѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹделѣстеѹделѣахъ, ѹделѣхъ, ѹделѣахь, ѹделѣхь, ѹделѣах, ѹделѣхѹделѣаше, ѹделѣшеѹделѣаше, ѹделѣшеѹделѣахомъ, ѹделѣхомъ, ѹделѣахомь, ѹделѣхомь, ѹделѣахом, ѹделѣхомѹделѣашете, ѹделѣшете, ѹделѣасте, ѹделѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹделѣахѫ, ѹделѣхѫ, ѹделѣахѹ, ѹделѣхѹѹделѣаховѣ, ѹделѣховѣѹделѣашета, ѹделѣшета, ѹделѣаста, ѹделѣстаѹделѣашете, ѹделѣшете, ѹделѣасте, ѹделѣсте
ѹделѣт -ѹделѣѭ -ѹделѣш св Надвия, надделея; устоя ꙇ аꙁъ же тебѣ гл҄ѭ. ѣко тꙑ ес петръ. ꙇ на семь камене. съꙁждѫ цръковь моѭ. ꙇ врата адова не ѹделѣѭтъ е З Мт 16.18 въсѣмъ врагомъ свомъ ѹделѣетъ СП 9.26 хъ въста ѡтъ[...] же не ѹмретъ[...] же не ѹделѣе Е 19б 16 Изч З СП Е Гр κατισχύω κατακυριεύω κυριεύω Нвб Срв [над]делея ОА ВА НГер ЕтМл БТР РБЕ