Исторически речник
ѹдварꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹдварꙗт сѧѹдварꙗѭ, ѹдварѣѭ, ѹдварꙗѫ, ѹдварѣѫ, ѹдварꙗѧ, ѹдварѣѧ, ѹдварꙗю, ѹдварѣю, ѹдварѧю, ѹдвараѫ, ѹдвараѧѹдварꙗш, ѹдварꙗеш, ѹдварѣш, ѹдварѣеш, ѹдварѣаш, ѹдварѧеш, ѹдвараешѹдварꙗтъ, ѹдварꙗетъ, ѹдварѣтъ, ѹдварѣетъ, ѹдварѣатъ, ѹдварꙗть, ѹдварꙗеть, ѹдварѣть, ѹдварѣеть, ѹдварѣать, ѹдварꙗт, ѹдварꙗет, ѹдварѣт, ѹдварѣет, ѹдварѣат, ѹдварѧетъ, ѹдварѧеть, ѹдварѧет, ѹдвараетъ, ѹдвараеть, ѹдвараетѹдварꙗмъ, ѹдварꙗемъ, ѹдварѣмъ, ѹдварѣемъ, ѹдварѣамъ, ѹдварꙗмь, ѹдварꙗемь, ѹдварѣмь, ѹдварѣемь, ѹдварѣамь, ѹдварꙗм, ѹдварꙗем, ѹдварѣм, ѹдварѣем, ѹдварѣам, ѹдварꙗмо, ѹдварꙗемо, ѹдварѣмо, ѹдварѣемо, ѹдварѣамо, ѹдварѧемъ, ѹдварѧемь, ѹдварѧем, ѹдвараемъ, ѹдвараемь, ѹдвараем, ѹдвараемоѹдварꙗте, ѹдварꙗете, ѹдварѣте, ѹдварѣете, ѹдварѣате, ѹдварѧете, ѹдвараете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹдварꙗѭтъ, ѹдварѣѭтъ, ѹдварѣѫтъ, ѹдварꙗѫтъ, ѹдварѣѧтъ, ѹдварꙗѧтъ, ѹдварѣютъ, ѹдварꙗютъ, ѹдварꙗѭть, ѹдварѣѭть, ѹдварѣѫть, ѹдварꙗѫть, ѹдварѣѧть, ѹдварꙗѧть, ѹдварѣють, ѹдварꙗють, ѹдварꙗѭт, ѹдварѣѭт, ѹдварѣѫт, ѹдварꙗѫт, ѹдварѣѧт, ѹдварꙗѧт, ѹдварѣют, ѹдварꙗют, ѹдварѧютъ, ѹдварѧють, ѹдварѧют, ѹдвараѫтъ, ѹдвараѧтъ, ѹдвараѫть, ѹдвараѧть, ѹдвараѫт, ѹдвараѧтѹдварꙗвѣ, ѹдварꙗевѣ, ѹдварѣвѣ, ѹдварѣевѣ, ѹдварѣавѣ, ѹдварѧевѣѹдварꙗта, ѹдварꙗета, ѹдварѣта, ѹдварѣета, ѹдварѣата, ѹдварѧетаѹдварꙗте, ѹдварꙗете, ѹдварѣте, ѹдварѣете, ѹдварѣате, ѹдварѧетеѹдварꙗ, ѹдварѣ, ѹдварѧ, ѹдвараѹдварꙗ, ѹдварѣ, ѹдварѧ, ѹдвара
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹдварꙗмъ, ѹдварѣмъ, ѹдварꙗмь, ѹдварѣмь, ѹдварꙗм, ѹдварѣм, ѹдварѧмъ, ѹдварѧмь, ѹдварѧм, ѹдварамъ, ѹдварамь, ѹдварамѹдварꙗте, ѹдварѣте, ѹдварѧте, ѹдваратеѹдварꙗвѣ, ѹдварѣвѣ, ѹдварѧвѣ, ѹдваравѣѹдварꙗта, ѹдварѣта, ѹдварѧта, ѹдваратаѹдварꙗхъ, ѹдварѣхъ, ѹдварꙗхь, ѹдварѣхь, ѹдварꙗх, ѹдварѣх, ѹдварѧхъ, ѹдварѧхь, ѹдварѧх, ѹдварахъ, ѹдварахь, ѹдварахѹдварꙗ, ѹдварѣ, ѹдварѧ, ѹдвара
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹдварꙗ, ѹдварѣ, ѹдварѧ, ѹдвараѹдварꙗхомъ, ѹдварѣхомъ, ѹдварꙗхомь, ѹдварѣхомь, ѹдварꙗхом, ѹдварѣхом, ѹдварꙗхмꙑ, ѹдварѣхмꙑ, ѹдварѧхомъ, ѹдварѧхомь, ѹдварѧхом, ѹдварахомъ, ѹдварахомь, ѹдварахом, ѹдварахмꙑѹдварꙗсте, ѹдварѣсте, ѹдварѧсте, ѹдварастеѹдварꙗшѧ, ѹдварашѧ, ѹдварѣшѧ, ѹдварꙗшѫ, ѹдварашѫ, ѹдварѣшѫ, ѹдварꙗша, ѹдварѣша, ѹдварꙗше, ѹдвараше, ѹдварѣше, ѹдварꙗхѫ, ѹдварѣхѫ, ѹдварахѫ, ѹдварѧшаѹдварꙗховѣ, ѹдварѣховѣ, ѹдварѧховѣ, ѹдвараховѣѹдварꙗста, ѹдварѣста, ѹдварѧста, ѹдвараста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹдварꙗсте, ѹдварѣсте, ѹдварѧсте, ѹдварастеѹдварꙗахъ, ѹдварꙗхъ, ѹдварꙗах, ѹдвараахъ, ѹдварахъ, ѹдвараахь, ѹдварахь, ѹдварꙗхь, ѹдварꙗх, ѹдвараах, ѹдварѧхъ, ѹдварѧхь, ѹдварѧхѹдварꙗаше, ѹдварꙗше, ѹдварааше, ѹдвараше, ѹдварѧшеѹдварꙗаше, ѹдварꙗше, ѹдварааше, ѹдвараше, ѹдварѧшеѹдварꙗахомъ, ѹдварꙗхомъ, ѹдвараахомъ, ѹдварахомъ, ѹдварꙗахомь, ѹдварꙗхомь, ѹдвараахомь, ѹдварахомь, ѹдварꙗахом, ѹдварꙗхом, ѹдвараахом, ѹдварахом, ѹдварѧхомъ, ѹдварѧхомь, ѹдварѧхомѹдварꙗашете, ѹдварꙗшете, ѹдварꙗасте, ѹдварꙗсте, ѹдвараашете, ѹдварашете, ѹдвараасте, ѹдварасте, ѹдварѧшете, ѹдварѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹдварꙗахѫ, ѹдварꙗхѫ, ѹдварꙗахѹ, ѹдварꙗхѹ, ѹдвараахѫ, ѹдварахѫ, ѹдвараахѹ, ѹдварахѹ, ѹдварѧхѹѹдварꙗаховѣ, ѹдварꙗховѣ, ѹдварааховѣ, ѹдвараховѣ, ѹдварѧховѣѹдварꙗашета, ѹдварꙗшета, ѹдварꙗаста, ѹдварꙗста, ѹдварѧшета, ѹдварѧста, ѹдвараашета, ѹдварашета, ѹдварааста, ѹдварастаѹдварꙗашете, ѹдварꙗшете, ѹдварꙗасте, ѹдварꙗсте, ѹдварѧшете, ѹдварѧсте, ѹдвараашете, ѹдварашете, ѹдвараасте, ѹдварасте
ѹдварꙗт сѧ -ѹдварꙗѭ сѧ -ѹдварꙗш сѧ несв Установявам се; прекарвам, пребивавам бѣ же въ дьне ѹѧ въ цркъве а ноштѭ ѹдварѣаше сѧ ꙇсходѧ въ горѣ. нарцаемѣі елеонъ З Лк 21.37 Изч З Гр αὐλίζομαι Нвб Срв [въ]дворявам [се]