Исторически речник
ѹдалꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹдалꙗт сѧѹдалꙗѭ, ѹдалѣѭ, ѹдалꙗѫ, ѹдалѣѫ, ѹдалꙗѧ, ѹдалѣѧ, ѹдалꙗю, ѹдалѣю, ѹдалѧю, ѹдалаѫ, ѹдалаѧѹдалꙗш, ѹдалꙗеш, ѹдалѣш, ѹдалѣеш, ѹдалѣаш, ѹдалѧеш, ѹдалаешѹдалꙗтъ, ѹдалꙗетъ, ѹдалѣтъ, ѹдалѣетъ, ѹдалѣатъ, ѹдалꙗть, ѹдалꙗеть, ѹдалѣть, ѹдалѣеть, ѹдалѣать, ѹдалꙗт, ѹдалꙗет, ѹдалѣт, ѹдалѣет, ѹдалѣат, ѹдалѧетъ, ѹдалѧеть, ѹдалѧет, ѹдалаетъ, ѹдалаеть, ѹдалаетѹдалꙗмъ, ѹдалꙗемъ, ѹдалѣмъ, ѹдалѣемъ, ѹдалѣамъ, ѹдалꙗмь, ѹдалꙗемь, ѹдалѣмь, ѹдалѣемь, ѹдалѣамь, ѹдалꙗм, ѹдалꙗем, ѹдалѣм, ѹдалѣем, ѹдалѣам, ѹдалꙗмо, ѹдалꙗемо, ѹдалѣмо, ѹдалѣемо, ѹдалѣамо, ѹдалѧемъ, ѹдалѧемь, ѹдалѧем, ѹдалаемъ, ѹдалаемь, ѹдалаем, ѹдалаемоѹдалꙗте, ѹдалꙗете, ѹдалѣте, ѹдалѣете, ѹдалѣате, ѹдалѧете, ѹдалаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹдалꙗѭтъ, ѹдалѣѭтъ, ѹдалѣѫтъ, ѹдалꙗѫтъ, ѹдалѣѧтъ, ѹдалꙗѧтъ, ѹдалѣютъ, ѹдалꙗютъ, ѹдалꙗѭть, ѹдалѣѭть, ѹдалѣѫть, ѹдалꙗѫть, ѹдалѣѧть, ѹдалꙗѧть, ѹдалѣють, ѹдалꙗють, ѹдалꙗѭт, ѹдалѣѭт, ѹдалѣѫт, ѹдалꙗѫт, ѹдалѣѧт, ѹдалꙗѧт, ѹдалѣют, ѹдалꙗют, ѹдалѧютъ, ѹдалѧють, ѹдалѧют, ѹдалаѫтъ, ѹдалаѧтъ, ѹдалаѫть, ѹдалаѧть, ѹдалаѫт, ѹдалаѧтѹдалꙗвѣ, ѹдалꙗевѣ, ѹдалѣвѣ, ѹдалѣевѣ, ѹдалѣавѣ, ѹдалѧевѣѹдалꙗта, ѹдалꙗета, ѹдалѣта, ѹдалѣета, ѹдалѣата, ѹдалѧетаѹдалꙗте, ѹдалꙗете, ѹдалѣте, ѹдалѣете, ѹдалѣате, ѹдалѧетеѹдалꙗ, ѹдалѣ, ѹдалѧ, ѹдалаѹдалꙗ, ѹдалѣ, ѹдалѧ, ѹдала
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹдалꙗмъ, ѹдалѣмъ, ѹдалꙗмь, ѹдалѣмь, ѹдалꙗм, ѹдалѣм, ѹдалѧмъ, ѹдалѧмь, ѹдалѧм, ѹдаламъ, ѹдаламь, ѹдаламѹдалꙗте, ѹдалѣте, ѹдалѧте, ѹдалатеѹдалꙗвѣ, ѹдалѣвѣ, ѹдалѧвѣ, ѹдалавѣѹдалꙗта, ѹдалѣта, ѹдалѧта, ѹдалатаѹдалꙗхъ, ѹдалѣхъ, ѹдалꙗхь, ѹдалѣхь, ѹдалꙗх, ѹдалѣх, ѹдалѧхъ, ѹдалѧхь, ѹдалѧх, ѹдалахъ, ѹдалахь, ѹдалахѹдалꙗ, ѹдалѣ, ѹдалѧ, ѹдала
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹдалꙗ, ѹдалѣ, ѹдалѧ, ѹдалаѹдалꙗхомъ, ѹдалѣхомъ, ѹдалꙗхомь, ѹдалѣхомь, ѹдалꙗхом, ѹдалѣхом, ѹдалꙗхмꙑ, ѹдалѣхмꙑ, ѹдалѧхомъ, ѹдалѧхомь, ѹдалѧхом, ѹдалахомъ, ѹдалахомь, ѹдалахом, ѹдалахмꙑѹдалꙗсте, ѹдалѣсте, ѹдалѧсте, ѹдаластеѹдалꙗшѧ, ѹдалашѧ, ѹдалѣшѧ, ѹдалꙗшѫ, ѹдалашѫ, ѹдалѣшѫ, ѹдалꙗша, ѹдалѣша, ѹдалꙗше, ѹдалаше, ѹдалѣше, ѹдалꙗхѫ, ѹдалѣхѫ, ѹдалахѫ, ѹдалѧшаѹдалꙗховѣ, ѹдалѣховѣ, ѹдалѧховѣ, ѹдалаховѣѹдалꙗста, ѹдалѣста, ѹдалѧста, ѹдаласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹдалꙗсте, ѹдалѣсте, ѹдалѧсте, ѹдаластеѹдалꙗахъ, ѹдалꙗхъ, ѹдалꙗах, ѹдалаахъ, ѹдалахъ, ѹдалаахь, ѹдалахь, ѹдалꙗхь, ѹдалꙗх, ѹдалаах, ѹдалѧхъ, ѹдалѧхь, ѹдалѧхѹдалꙗаше, ѹдалꙗше, ѹдалааше, ѹдалаше, ѹдалѧшеѹдалꙗаше, ѹдалꙗше, ѹдалааше, ѹдалаше, ѹдалѧшеѹдалꙗахомъ, ѹдалꙗхомъ, ѹдалаахомъ, ѹдалахомъ, ѹдалꙗахомь, ѹдалꙗхомь, ѹдалаахомь, ѹдалахомь, ѹдалꙗахом, ѹдалꙗхом, ѹдалаахом, ѹдалахом, ѹдалѧхомъ, ѹдалѧхомь, ѹдалѧхомѹдалꙗашете, ѹдалꙗшете, ѹдалꙗасте, ѹдалꙗсте, ѹдалаашете, ѹдалашете, ѹдалаасте, ѹдаласте, ѹдалѧшете, ѹдалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹдалꙗахѫ, ѹдалꙗхѫ, ѹдалꙗахѹ, ѹдалꙗхѹ, ѹдалаахѫ, ѹдалахѫ, ѹдалаахѹ, ѹдалахѹ, ѹдалѧхѹѹдалꙗаховѣ, ѹдалꙗховѣ, ѹдалааховѣ, ѹдалаховѣ, ѹдалѧховѣѹдалꙗашета, ѹдалꙗшета, ѹдалꙗаста, ѹдалꙗста, ѹдалѧшета, ѹдалѧста, ѹдалаашета, ѹдалашета, ѹдалааста, ѹдаластаѹдалꙗашете, ѹдалꙗшете, ѹдалꙗасте, ѹдалꙗсте, ѹдалѧшете, ѹдалѧсте, ѹдалаашете, ѹдалашете, ѹдалаасте, ѹдаласте
ѹдалꙗт сѧ -ѹдалꙗѭ сѧ -ѹдалꙗш сѧ несв сег деят същ ѹдалꙗѭще сѧ м мн οἱ μακρύνοντες ἑαυτούς Тези, които се отдалечават, отстраняват, които се държат настрана от някого или нещо ѣко се ѹдалѣѭштеі сѩ отъ тебе погꙑбѭтъ СП 72.27 Изч СП ѹдалѣт сѩ Нвб удалявам [се] остар ВА Срв удален РРОДД