Исторически речник
ѹдавт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹдавтѹдавлѭ, ѹдавлѧ, ѹдавѧ, ѹдавьѭ, ѹдавлюѹдавшѹдавтъ, ѹдавть, ѹдавтѹдавмъ, ѹдавмь, ѹдавм, ѹдавмоѹдавте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹдавѧтъ, ѹдавѧть, ѹдавѧтѹдаввѣѹдавтаѹдавтеѹдавѹдав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹдавмъ, ѹдавмь, ѹдавмѹдавтеѹдаввѣѹдавтаѹдавхъ, ѹдавхь, ѹдавхѹдавов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹдавовѹдавхомъ, ѹдавхомь, ѹдавхом, ѹдавхмꙑѹдавстеѹдавшѧ, ѹдавшѫ, ѹдавша, ѹдавше, ѹдавхѫѹдавховѣѹдавста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹдавстеѹдавлꙗахъ, ѹдавлꙗхъ, ѹдавьꙗхъ, ѹдавлѣахъ, ѹдавлѣхъ, ѹдавѣахъ, ѹдавѣхъ, ѹдавлѧахъ, ѹдавлѧхъ, ѹдавѧахъ, ѹдавѧхъ, ѹдавлꙗахь, ѹдавлꙗхь, ѹдавьꙗхь, ѹдавлѣахь, ѹдавлѣхь, ѹдавѣахь, ѹдавѣхь, ѹдавлѧахь, ѹдавлѧхь, ѹдавѧахь, ѹдавѧхь, ѹдавлꙗах, ѹдавлꙗх, ѹдавьꙗх, ѹдавлѣах, ѹдавлѣх, ѹдавѣах, ѹдавѣх, ѹдавлѧах, ѹдавлѧх, ѹдавѧах, ѹдавѧхѹдавлꙗаше, ѹдавлꙗше, ѹдавьꙗше, ѹдавлѣаше, ѹдавлѣше, ѹдавѣаше, ѹдавѣше, ѹдавлѧаше, ѹдавлѧше, ѹдавѧаше, ѹдавѧшеѹдавлꙗаше, ѹдавлꙗше, ѹдавьꙗше, ѹдавлѣаше, ѹдавлѣше, ѹдавѣаше, ѹдавѣше, ѹдавлѧаше, ѹдавлѧше, ѹдавѧаше, ѹдавѧшеѹдавлꙗахомъ, ѹдавлꙗхомъ, ѹдавьꙗхомъ, ѹдавлѣахомъ, ѹдавлѣхомъ, ѹдавѣахомъ, ѹдавѣхомъ, ѹдавлѧахомъ, ѹдавлѧхомъ, ѹдавѧахомъ, ѹдавѧхомъ, ѹдавлꙗахомь, ѹдавлꙗхомь, ѹдавьꙗхомь, ѹдавлѣахомь, ѹдавлѣхомь, ѹдавѣахомь, ѹдавѣхомь, ѹдавлѧахомь, ѹдавлѧхомь, ѹдавѧахомь, ѹдавѧхомь, ѹдавлꙗахом, ѹдавлꙗхом, ѹдавьꙗхом, ѹдавлѣахом, ѹдавлѣхом, ѹдавѣахом, ѹдавѣхом, ѹдавлѧахом, ѹдавлѧхом, ѹдавѧахом, ѹдавѧхомѹдавлꙗашете, ѹдавлꙗшете, ѹдавьꙗшете, ѹдавлѣашете, ѹдавлѣшете, ѹдавѣашете, ѹдавѣшете, ѹдавлꙗасте, ѹдавлꙗсте, ѹдавьꙗсте, ѹдавлѣасте, ѹдавлѣсте, ѹдавѣасте, ѹдавѣсте, ѹдавлѧасте, ѹдавлѧсте, ѹдавѧасте, ѹдавѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹдавлꙗахѫ, ѹдавлꙗхѫ, ѹдавьꙗхѫ, ѹдавлѣахѫ, ѹдавлѣхѫ, ѹдавѣахѫ, ѹдавѣхѫ, ѹдавлꙗахѹ, ѹдавлꙗхѹ, ѹдавьꙗхѹ, ѹдавлѣахѹ, ѹдавлѣхѹ, ѹдавѣахѹ, ѹдавѣхѹ, ѹдавлѧахѹ, ѹдавлѧхѹ, ѹдавѧахѹ, ѹдавѧхѹѹдавлꙗаховѣ, ѹдавлꙗховѣ, ѹдавьꙗховѣ, ѹдавлѣаховѣ, ѹдавлѣховѣ, ѹдавѣаховѣ, ѹдавѣховѣ, ѹдавлѧаховѣ, ѹдавлѧховѣ, ѹдавѧаховѣ, ѹдавѧховѣѹдавлꙗашета, ѹдавлꙗшета, ѹдавьꙗшета, ѹдавлѣашета, ѹдавлѣшета, ѹдавѣашета, ѹдавѣшета, ѹдавлꙗаста, ѹдавлꙗста, ѹдавьꙗста, ѹдавлѣаста, ѹдавлѣста, ѹдавѣаста, ѹдавѣста, ѹдавлѧаста, ѹдавлѧста, ѹдавѧаста, ѹдавѧстаѹдавлꙗашете, ѹдавлꙗшете, ѹдавьꙗшете, ѹдавлѣашете, ѹдавлѣшете, ѹдавѣашете, ѹдавѣшете, ѹдавлꙗасте, ѹдавлꙗсте, ѹдавьꙗсте, ѹдавлѣасте, ѹдавлѣсте, ѹдавѣасте, ѹдавѣсте, ѹдавлѧасте, ѹдавлѧсте, ѹдавѧасте, ѹдавѧсте
ѹдавт -ѹдавлѭ -ѹдавш св Удуша, задуша, умъртвя [чрез задушаване] аще котораа жена отроѧ ѹдавⷮ҇ в҃ лѣта да пⷦ҇оетꙿсѧ СЕ 103а 17 аꙁъ смъ кѹтонъ. ꙗкоже отъ того въ страхъ многъ въпаст то вьс.  нкомѹ отътол сьмѣт по слънеьнѣѣмъ ꙁаходѣ вьнѣ домѹ свого обрѣст сꙙ. многꙑ бо ѹдавшꙙ. дрѹгꙑѧ же прѣт хотꙙштꙙ въꙁбранꙗахѫ мъ С 53.6 повръꙁъ же  ꙁа вꙑѭ дастъ вономъ вест. ꙗкоже мала го не ѹдавт С 137.12  рее къ попѹ. с не можетъ цѣлѣт. блѫднкъ бо стъ  пꙗнца.  всѣко ѹдавт  матъ бѣсъ С 564.17 бо по прорееню правьднааго. на ѹтрьꙗ прѣжде ꙁорь. нападъ лѫкавꙑ бѣсъ. ѹдав ловѣка того.  тѹ положенъ бꙑ С 564.19 Изч СЕ С Гр ἀποπνίγω πνίγω Нвб удавя [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Удавник МИ ЙЗах,Кюст.кр