Исторически речник
ѹгаст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹгастѹгашѫ, ѹгашѹѹгасшѹгастъ, ѹгасть, ѹгастѹгасмъ, ѹгасмь, ѹгасм, ѹгасмоѹгасте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹгасѧтъ, ѹгасѧть, ѹгасѧтѹгасвѣѹгастаѹгастеѹгасѹгас
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹгасмъ, ѹгасмь, ѹгасмѹгастеѹгасвѣѹгастаѹгасхъ, ѹгасхь, ѹгасхѹгас
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹгасѹгасхомъ, ѹгасхомь, ѹгасхом, ѹгасхмꙑѹгасстеѹгасшѧ, ѹгасшѫ, ѹгасша, ѹгасше, ѹгасхѫѹгасховѣѹгасста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹгасстеѹгашаахъ, ѹгашахъ, ѹгашаахь, ѹгашахь, ѹгашаах, ѹгашахѹгашааше, ѹгашашеѹгашааше, ѹгашашеѹгашаахомъ, ѹгашахомъ, ѹгашаахомь, ѹгашахомь, ѹгашаахом, ѹгашахомѹгашаашете, ѹгашашете, ѹгашаасте, ѹгашасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹгашаахѫ, ѹгашахѫ, ѹгашаахѹ, ѹгашахѹѹгашааховѣ, ѹгашаховѣѹгашаашете, ѹгашашете, ѹгашаасте, ѹгашастеѹгашаашета, ѹгашашета, ѹгашааста, ѹгашаста
ѹгаст -ѹгашѫ -ѹгасш св 1. Угася, изгася трьст съкрѹшенꙑ не прѣломтъ. ꙇ пръта вънемъша сѧ не ѹгастъ. доньдеже вьꙁведетъ на побѣдѫ сѫдъ М Мт 12.20 З А СК огн҄ь вода ѹгастъ. а ꙁавст тъмам стоьнц ѹтел҄ь не ставꙙтъ С 399.20 Образно. поработхъ сѧ окаанꙑ. лѫкавънꙑмь огражденемь. ꙇже ѹгасвъше свѣтъ тво бꙑвъше въ мнѣ СЕ 78а 23 ѹмѫдр  вьꙁѧт щтъ вѣрꙑ. вь немьже въꙁможетъ вꙿсѧ стрѣлꙑ непрѣꙁннꙑ. раждеженꙑѩ ѹгаст СЕ 94а 8 не вѣдꙙтъ бо ꙗко богъ не погꙑбнетъ. готово гнльно свѣштло тѣлесе мѹ раꙁорꙙтъ. нъ свѣштꙙ божъства мѹ ѹгаст не могѫтъ С 402.17 вьнде платъ въ претор. попѹштаѧ ꙗрост ждовьстѣ. ѹгаст покѹшаѧ сꙙ неѹгасмꙑ пламъ С 435.2—3 Потуша. благословьнъ с г бе вьсѣхъ вѣкꙿ ... беꙁълобенъ сꙑ  благъ. ꙗв сꙙ нама ѹгаст слѫ огꙿн҄ѣ С 6.1 2. Прен. Смиря, усмиря, потисна нѣкꙑ отъ н҄хъ. хотꙙ съспоспѣшнкъ [!] свохъ ѹгаст бѣшень. въсхватвъ съ ꙁемьѧ камꙑкꙿ. връже на главѫ прѣподобьнааго С 557.30 Изч М З А СК СЕ С Гр σβέννυμι ѹгасіт Нвб угася, угасявам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА