Исторически речник
ѹгасат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹгасатѹгасаѭ, ѹгасаѫ, ѹгасаѧ, ѹгасаюѹгасаш, ѹгасаеш, ѹгасаашѹгасатъ, ѹгасаетъ, ѹгасаатъ, ѹгасать, ѹгасаеть, ѹгасаать, ѹгасат, ѹгасает, ѹгасаатѹгасамъ, ѹгасаемъ, ѹгасаамъ, ѹгасамь, ѹгасаемь, ѹгасаамь, ѹгасам, ѹгасаем, ѹгасаам, ѹгасамо, ѹгасаемо, ѹгасаамоѹгасате, ѹгасаете, ѹгасаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹгасаѭтъ, ѹгасаѫтъ, ѹгасаѧтъ, ѹгасаютъ, ѹгасаѭть, ѹгасаѫть, ѹгасаѧть, ѹгасають, ѹгасаѭт, ѹгасаѫт, ѹгасаѧт, ѹгасаютѹгасавѣ, ѹгасаевѣ, ѹгасаавѣѹгасата, ѹгасаета, ѹгасаатаѹгасате, ѹгасаете, ѹгасаатеѹгасаѹгаса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹгасамъ, ѹгасамь, ѹгасамѹгасатеѹгасавѣѹгасатаѹгасахъ, ѹгасахь, ѹгасахѹгаса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹгасаѹгасахомъ, ѹгасахомь, ѹгасахом, ѹгасахмꙑѹгасастеѹгасашѧ, ѹгасашѫ, ѹгасаша, ѹгасаше, ѹгасахѫѹгасаховѣѹгасаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹгасастеѹгасаахъ, ѹгасахъ, ѹгасаахь, ѹгасахь, ѹгасаах, ѹгасахѹгасааше, ѹгасашеѹгасааше, ѹгасашеѹгасаахомъ, ѹгасахомъ, ѹгасаахомь, ѹгасахомь, ѹгасаахом, ѹгасахомѹгасаашете, ѹгасашете, ѹгасаасте, ѹгасасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹгасаахѫ, ѹгасахѫ, ѹгасаахѹ, ѹгасахѹѹгасааховѣ, ѹгасаховѣѹгасаашета, ѹгасашета, ѹгасааста, ѹгасастаѹгасаашете, ѹгасашете, ѹгасаасте, ѹгасасте
ѹгасат -ѹгасаѭ -ѹгасаш несв Угасвам, гасна бѹѩ рѣшѧ мѫдрꙑмъ. дадте намъ отъ олѣа вашего. ѣко свѣтльнц наш ѹгасаѭтъ М Мт 25.8 З А СК ꙇдеже ръвь хъ не ѹмраатъ. ꙇ огнь не ѹгасаатъ М Мк 9.44 З. Срв.Мк 9.46 М, З;Мк 9.48 М З дадте бо рѣшꙙ намъ отъ масла вашего.  нѹждъно на потрѣбѫ покаꙁаѭтъ. ѹгасаѭтъ бо рѣшꙙ свѣтла наша. нъ  тако не полѹшꙙ С 373.6—7 не ѹгасаѩ ἀκοίμητος Неугасващ, нестихващ ꙇ ꙁемⷧѭ содомъскѫѭ  гоморъскѫѭ. ѡгнемь бжествьнꙑмь попальшемь. егоже съвѣстѭ дꙑмъ не ѹгасаѩ кѹртъ сѧ СЕ 52b 9 Изч М З А СК СЕ С Гр σβέννυμαι Нвб угасвам, угасна ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР