Исторически речник
ѹгаждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹгаждатѹгаждаѭ, ѹгаждаѫ, ѹгаждаѧ, ѹгаждаюѹгаждаш, ѹгаждаеш, ѹгаждаашѹгаждатъ, ѹгаждаетъ, ѹгаждаатъ, ѹгаждать, ѹгаждаеть, ѹгаждаать, ѹгаждат, ѹгаждает, ѹгаждаатѹгаждамъ, ѹгаждаемъ, ѹгаждаамъ, ѹгаждамь, ѹгаждаемь, ѹгаждаамь, ѹгаждам, ѹгаждаем, ѹгаждаам, ѹгаждамо, ѹгаждаемо, ѹгаждаамоѹгаждате, ѹгаждаете, ѹгаждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹгаждаѭтъ, ѹгаждаѫтъ, ѹгаждаѧтъ, ѹгаждаютъ, ѹгаждаѭть, ѹгаждаѫть, ѹгаждаѧть, ѹгаждають, ѹгаждаѭт, ѹгаждаѫт, ѹгаждаѧт, ѹгаждаютѹгаждавѣ, ѹгаждаевѣ, ѹгаждаавѣѹгаждата, ѹгаждаета, ѹгаждаатаѹгаждате, ѹгаждаете, ѹгаждаатеѹгаждаѹгажда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹгаждамъ, ѹгаждамь, ѹгаждамѹгаждатеѹгаждавѣѹгаждатаѹгаждахъ, ѹгаждахь, ѹгаждахѹгажда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹгаждаѹгаждахомъ, ѹгаждахомь, ѹгаждахом, ѹгаждахмꙑѹгаждастеѹгаждашѧ, ѹгаждашѫ, ѹгаждаша, ѹгаждаше, ѹгаждахѫѹгаждаховѣѹгаждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹгаждастеѹгаждаахъ, ѹгаждахъ, ѹгаждаахь, ѹгаждахь, ѹгаждаах, ѹгаждахѹгаждааше, ѹгаждашеѹгаждааше, ѹгаждашеѹгаждаахомъ, ѹгаждахомъ, ѹгаждаахомь, ѹгаждахомь, ѹгаждаахом, ѹгаждахомѹгаждаашете, ѹгаждашете, ѹгаждаасте, ѹгаждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹгаждаахѫ, ѹгаждахѫ, ѹгаждаахѹ, ѹгаждахѹѹгаждааховѣ, ѹгаждаховѣѹгаждаашета, ѹгаждашета, ѹгаждааста, ѹгаждастаѹгаждаашете, ѹгаждашете, ѹгаждаасте, ѹгаждасте
ѹгаждат -ѹгаждаѭ -ѹгаждаш несв 1. Угаждам, служа, изпълнявам желанията на някого ѣко іскрьн[.]ѭмѹ ѣко братѹ нашемѹ тако ѹгаждаахъ. ѣко плаа  сѣтѹѩ тако[...] съмѣрѣахъ сѩ СП 34.14 прѣпровод же таковъ трѹдъ творꙙ. ꙁї. лѣтъ дѣло съвръшаѧ. бьждреѭ дшеѭ ношть  дьнь.  любьвѭ. странънꙑмъ ѹгаждаѧ въ днъ же отъ дꙿн С 550.22 Изпълнявам Божиите повели, живея като праведник. благодѣꙗнѣ же ї ѡбщенїѣ не [...] (ате.) тацѣм бо жрът[...]  ѹгаждате бѹ Е 34б 2 да побѣдтꙿ  осѫдтъ сьмѣренмъ свомъ вьꙁнесень. же бѣ кнѧꙁъ вѣка сего вражьскꙑ въсхꙑтлъ себѣ. красна ѹбо  прѣдобра прообраꙁованьꙗ. любꙙштааго трѹдъ стааго сего. ѹгаждаѭштаго бв кротостѭ. наьнъшааго пѫть правьдꙑ С 545.23 бесѣдѹꙗше добро стъ вънѫ молт сꙙ  ѹгаждат богѹ С 570.1 2. Прич. сег. деят. като същ. ѹгаждаѭще м мн οἱ εὐαρεστηκότες Тези, които служат; служещите влко гі. до конꙿца. въ го твое благое.  лекъкое. съблюд раба твоего сего. ꙇ прьт  съ ѹгаждаѭщм тебѣ. облѣц  въ стѫѭ одеждѭ СЕ 100а 14 ѹгаждат себѣ αὐταρεσκία Угаждам си; изпълнявам желанията си ѹобраꙁ вь немь добродѣанѣ. ꙇстнꙿно творт. а не ѹгожденѣ комъ. л себѣ ѹгаждат въ тръпѣне. благовѣре. братролюбе. ꙇ послѹшане СЕ 94b 8 Изч Е СП СЕ С Гр εὐαρεστέω Нвб угаждам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА