Исторически речник
ѹврѣст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹврѣстѹврьꙁѫ, ѹвръꙁѫ, ѹвьрꙁѫ, ѹврьꙁѹ, ѹвръꙁѹ, ѹвьрꙁѹѹврьꙁеш, ѹвръꙁеш, ѹвьрꙁешѹврьꙁетъ, ѹвръꙁетъ, ѹвьрꙁетъ, ѹврьꙁеть, ѹвръꙁеть, ѹвьрꙁеть, ѹврьꙁет, ѹвръꙁет, ѹвьрꙁетѹврьꙁемъ, ѹвръꙁемъ, ѹвьрꙁемъ, ѹврьꙁемь, ѹвръꙁемь, ѹвьрꙁемь, ѹврьꙁем, ѹвръꙁем, ѹвьрꙁем, ѹврьꙁемо, ѹвръꙁемо, ѹвьрꙁемоѹврьꙁете, ѹвръꙁете, ѹвьрꙁете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹврьꙁѫтъ, ѹвръꙁѫтъ, ѹвьрꙁѫтъ, ѹврьꙁѹтъ, ѹвръꙁѹтъ, ѹвьрꙁѹтъ, ѹврьꙁѫть, ѹвръꙁѫть, ѹвьрꙁѫть, ѹврьꙁѹть, ѹвръꙁѹть, ѹвьрꙁѹть, ѹврьꙁѫт, ѹвръꙁѫт, ѹвьрꙁѫт, ѹврьꙁѹт, ѹвръꙁѹт, ѹвьрꙁѹтѹврьꙁевѣ, ѹвръꙁевѣ, ѹвьрꙁевѣѹврьꙁета, ѹвръꙁета, ѹвьрꙁетаѹврьꙁете, ѹвръꙁете, ѹвьрꙁетеѹврьꙁ, ѹвръꙁѹврьꙁ, ѹвръꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹврьꙁѣмъ, ѹвръꙁѣмъ, ѹврьꙁѣмь, ѹвръꙁѣмь, ѹврьꙁѣм, ѹвръꙁѣмѹврьꙁѣте, ѹвръꙁѣтеѹврьꙁѣвѣ, ѹвръꙁѣвѣѹврьꙁѣта, ѹвръꙁѣтаѹврѣсъ, ѹврьꙁохъ, ѹвръꙁохъ, ѹвьрꙁохъ, ѹврѣсь, ѹврьꙁохь, ѹвръꙁохь, ѹвьрꙁохь, ѹврьꙁох, ѹвръꙁох, ѹвьрꙁохѹврьꙁе, ѹвръꙁе, ѹвьрꙁе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹврьꙁе, ѹвръꙁе, ѹвьрꙁеѹврѣсомъ, ѹврьꙁохомъ, ѹвръꙁохомъ, ѹвьрꙁохомъ, ѹврѣсомь, ѹврьꙁохомь, ѹвръꙁохомь, ѹвьрꙁохомь, ѹврьꙁохом, ѹвръꙁохом, ѹвьрꙁохомѹврѣсте, ѹврьꙁосте, ѹвръꙁосте, ѹвьрꙁостеѹврѣсѧ, ѹврьꙁошѧ, ѹвръꙁошѧ, ѹвьрꙁошѧ, ѹврьꙁошѫ, ѹвръꙁошѫ, ѹвьрꙁошѫ, ѹврьꙁоша, ѹвръꙁоша, ѹвьрꙁоша, ѹврьꙁоше, ѹвръꙁоше, ѹвьрꙁошеѹврѣсовѣ, ѹврьꙁоховѣ, ѹвръꙁоховѣ, ѹвьрꙁоховѣѹврѣста, ѹврьꙁоста, ѹвръꙁоста, ѹвьрꙁоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹврѣсте, ѹврьꙁосте, ѹвръꙁосте, ѹвьрꙁосте*ѹврьꙁѣахъ*ѹврьꙁѣаше*ѹврьꙁѣаше*ѹврьꙁѣахомъ*ѹврьꙁѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹврьꙁѣахѫ*ѹврьꙁѣаховѣ*ѹврьꙁѣашета*ѹврьꙁѣашете
ѹврѣст -ѹврьꙁѫ -ѹврьꙁеш св Отворя, открехна да нколже въ простѫ ѹврьꙁъ ѧꙁꙑкъ двьр ꙁдетъ. нъ гда себѣ добрѣ ѹстротъ. тъгда съ всеѭ красотоѭ да сходтъ С 497. 19  съ многоѭ молтвоѭ молꙙшт прѧт ѭ.  малꙑ ѹвръꙁъ  вдѣвь ѭ мнѣаше мььтѹ бꙑт.  прѣкрьствъ себе ꙁатворвъ ꙁаклю двьр С 515.13 Изч С Гр ἀναπετάννυμι παρανοίγνυμι Нвб Срв увръжа диал