Исторически речник
ѹбаловат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹбаловатѹбалѹѭ, ѹбалѹѫ, ѹбалѹѧ, ѹбалѹюѹбалѹш, ѹбалѹеш, ѹбалѹѹшѹбалѹтъ, ѹбалѹетъ, ѹбалѹѹтъ, ѹбалѹть, ѹбалѹеть, ѹбалѹѹть, ѹбалѹт, ѹбалѹет, ѹбалѹѹтѹбалѹмъ, ѹбалѹемъ, ѹбалѹѹмъ, ѹбалѹмь, ѹбалѹемь, ѹбалѹѹмь, ѹбалѹм, ѹбалѹем, ѹбалѹѹм, ѹбалѹмо, ѹбалѹемо, ѹбалѹѹмоѹбалѹте, ѹбалѹете, ѹбалѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹбалѹѭтъ, ѹбалѹѫтъ, ѹбалѹѧтъ, ѹбалѹютъ, ѹбалѹѭть, ѹбалѹѫть, ѹбалѹѧть, ѹбалѹють, ѹбалѹѭт, ѹбалѹѫт, ѹбалѹѧт, ѹбалѹютѹбалѹвѣ, ѹбалѹевѣ, ѹбалѹѹвѣѹбалѹта, ѹбалѹета, ѹбалѹѹтаѹбалѹте, ѹбалѹете, ѹбалѹѹтеѹбалѹѹбалѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹбалѹмъ, ѹбалѹмь, ѹбалѹмѹбалѹтеѹбалѹвѣѹбалѹтаѹбаловахъ, ѹбаловахь, ѹбаловахѹбалова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹбаловаѹбаловахомъ, ѹбаловахомь, ѹбаловахом, ѹбаловахомꙑѹбаловастеѹбаловашѧ, ѹбаловашѫ, ѹбаловаша, ѹбаловаше, ѹбаловахѫѹбаловаховѣѹбаловаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹбаловастеѹбаловаахъ, ѹбаловахъ, ѹбаловаахь, ѹбаловахь, ѹбаловаах, ѹбаловахѹбаловааше, ѹбаловашеѹбаловааше, ѹбаловашеѹбаловаахомъ, ѹбаловахомъ, ѹбаловаахомь, ѹбаловахомь, ѹбаловаахом, ѹбаловахомѹбаловаашете, ѹбаловашете, ѹбаловаасте, ѹбаловасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹбаловаахѫ, ѹбаловахѫ, ѹбаловаахѹ, ѹбаловахѹѹбаловааховѣ, ѹбаловаховѣѹбаловаашета, ѹбаловашета, ѹбаловааста, ѹбаловастаѹбаловаашете, ѹбаловашете, ѹбаловаасте, ѹбаловасте
ѹбаловат -ѹбалѹѭ -ѹбалѹш св Излекувам, изцеря ꙇл кꙿто плаѧ сѧ ꙇ прпадаѩ. къ враев семѹ. не ѹбалѹетъ сѧ СЕ 84а 3—4 і толікѫ сілѫ дастъ ті да недѫжънꙑѩ ѹбалѹеші. ꙇ прокаженꙑѩ оіштаеші К 4b 1—2 ѹбаловат сѧ Изч СЕ К Гр ϑεραπεύω Нвб Срв балност ’болка’ ж ДА