Исторически речник
ѹIV  
ѹ нареч Вече твоѭ славѫ. неосѫжденꙿна. прм. тꙑ  на ꙁем жвотъ его ѹ прославлъ ес. тꙑ сходъ жвота его СЕ 58b 3 не ѹ οὔπω, οὐδέπω, μήπω, οὐ Не, още не ꙇ гла ма. ꙇдѣта вь весь ѣже (е)стъ прѣмо вама. ꙇ абе въходѧшта вь нѫѭ обрѧштета жрѣбецъ првѧꙁанъ. на ньже нѣстъ не ѹ нктоже отъ къ вьсѣлъ. отрѣшъша  прведѣта М Мк 11.2 З се же рее о дѹсѣ же хотѣахѫ прмат вѣрѹѭште вь него. не ѹ бо бѣ дх҇ъ стꙑ данъ. ѣко съ не ѹ бѣ прославленъ М Йо 7.39 З А ръці мі. напасть бо мі створі вельѭ ... много м іꙁглагола. до главꙑ мі ꙁъло съдѣа. да ъто тѣмъ. нъ не ѹ тебе распѧлъ естъ. ѣкоже ха жідове К 9а 2 блаженꙑ же то слꙑшавъ ѹбоꙗ сꙙ. не ѹ бо бѣаше дотолѣ вдѣлъ агг҄ела. акꙑ къ ловѣкѹ бо бесѣдова  вьꙁра на н҄ь С 122.29 (тьі же по ма)лѣ сповѣс. нъ не ѹ т врѣмене естъ схъ слꙑшат Х IАа 2 ꙇс же рее емѹ ... не ю л раꙁѹмѣваате. ѣко вьсѣко еже въходтъ въ ѹста. въ рѣво въмѣщаатъ сѧ. ꙇ афедрономъ сходтъ М Мт 15.17 ꙇ раꙁѹмѣвъ съ гла мъ. то помꙑшлаате ѣко хлѣбъ не мате. не ю л юете н раꙁѹмѣете М Мк 8.17 не ѹ л οὔπω Още ли не не ѹ л раꙁѹмѣсте. н помьнте д҃ хлѣбъ. пѧт тꙑсѫштъ. ꙇ колко кошъ вьꙁѧсте М Мт 16.9 Срв.Мк 8.21 З не ѹ ште οὔπω, μήπω Все още не анꙿѳупатъ рее. не ю ште поѹ мѫкъ С 112.9 гда бѣаше вдѣт акꙑ класꙑ ꙁьрѣлꙑ младенштꙙ. днѣмъ желѣꙁомъ сѣенꙑ лежꙙштꙙ. не ю ште съꙁрьна срьдьнааго тврьда мѣѭште. н цвѣта класьнааго ꙁмѣнвъше С 397.6 М З А СК СЕ К С Х ю Нвб Ø