Исторически речник
тꙑ  
тꙑ местоим лич 2 л ед Ти. Им. тꙑ отъвѣщавъ же смонъ петръ рее. тꙑ ес хъ снъ ба жвааго М Мт 16.16 З, А. Срв.Мт 26.63 М, З, А, СК;Мк 3.11 М, З;Мк 8.29 М, З, А, СК;Лк 4.41 М, З;Йо 1.50 М, З, А, СК;Йо 6.69 М, З, А;Йо 11.27 М З А СК в наѧтъкъ т г ꙁемлѫ основ(а)  дѣла рѫкѹ твоею (с) [...]тъ. тꙑ же прѣбѫдеш [...]ко рꙁа обедъшаѫтъ (!) Е 7а 3, 6 Срв. Е8б 2, 4 СП101.26, 27 тꙑ же нꙑнѣ ра прꙁьрѣт. на раба твоего сего СЕ 29b 17 Срв. СЕ30а 20 СЕ31а 4 СЕ35b 22 СЕ42а 16 СЕ43а 18 тꙑ же на кръстѣ простеръ рѫцѣ въ врѣмѧ. погꙑбъшіі обрѣте раі К 11b 16 тꙑ бъ мо  гь ... тꙑ небесьнꙑ  ꙁемьнꙑ. тꙑ не вдмꙑ ї вдомъ. тꙑ не вѣдомꙑ  вѣдомъ бꙑстъ мене дѣл҄ꙗ. тꙑ беꙁъ обраꙁа ... тꙑ бъ стнꙿнꙑ ... тꙑ на небес. тꙑ на крьстѣ. тꙑ на цѣсарьстѣѣмь прѣстолѣ. тꙑ на гвоꙁдхъ  на дрѣвѣ. тꙑ бе страст по дѹхѹ. тꙑ страстѭ по пльт. тꙑ бе съмрьт ... тꙑ въ сьмрьт. тꙑ въ жвотѣ. тꙑ въ мрьтвост тꙑ вꙑше мрьтвост. тꙑ мрьтвъ трї дьнь С 504.27, 28, 29, 30— 505.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ѭже тъ даеш бе мо троце. тъ бо съвѣс немощь вꙿ(..)го рода а. о танѣ срц(.) нашхъ. тъ вь свое памѧт бжсьнѣ съдръжш вꙿсѣхъ дѣлеса Р VII 4.10, 11, 14 да ѹмрътввъ грѣха въскръснетъ правъдоѭ. тако  тꙑ въꙃлѣꙁъ въ водѫ.  обраꙁъмь етеромь въ водѣ погребенъ Х IВб 8 Род тебе просѧштѹмѹ ѹ тебе да. ꙇ хотѧштаго отъ тебе ꙁаѩт не отъврат М Мт 5.42 З, А, СК. Срв.Лк 6.30 М З тъгда отъвѣштавъ петръ рее емѹ. г се мꙑ оставхомъ вьсѣ  вь слѣдъ тебе домъ. то ѹбо бѫдетъ намъ М Мт 19.27 ЗI, А.Срв. Мк 10.28 М З ѡбѣтꙑ моѩ гю въꙁдамь. прѣдъ вьсѣм людьм его. въ дворѣхъ домѹ гнѣ. посрѣдѣ тебе їлме СП 115.9 раꙁѹмѣхомъ. како древльнѣа твоѣ тварь. трепещетъ тебе влко СЕ 1а 3 Срв. СЕ4а 3 СЕ26b 15 дшѫ своѭ въдастъ тебе раді. тꙑ же імꙑ вражъдѫ на братъ своі. како можеші ходіті къ мірнѣі трапеꙁѣ. онъ же тебе раді. не ослабілъ естъ ꙇ ѹмьрѣт К 8b 32,35 сьвѣтъ творт. нъ не послѹшаѭть л. да нѣсть то до тебе то того  ѹдобѣ. ловѣц бо не тако творꙙтъ С 377.11. Дат тебѣ горе тебѣ хораꙁнъ. горе тебѣ втъсанда. ѣко аще въ тѹрѣ  сдонѣ. бѫ слꙑ бꙑлꙑ бꙑвъшѧѩ въ васъ. древле ѹбо въ врѣтщ  попелѣ покаал сѧ бѫ М Мт 11.21 З. Срв.Лк 10.13 М З гла е съ. то естъ мьнѣ  тебѣ жено. не ѹ прде годна моѣ М Йо 2.4 З А О помѣнѫтъ мѧ твое въ въсѣкомъ родѣ  родѣ. сего рад сповѣдѧтъ сѧ тебѣ людїе въ вѣк вѣка Е 26а 16—17 Срв. СП44.18 влко гі бже нашъ ... клⷠюе къ тебѣ прбѣгаемъ.  тебѣ сѧ молмъ СЕ 15а 7, 8 аꙁꙿ грѣшꙿнъ. ѹвѣдѣвъ тебе бже (!) мо. каѭ сѧ вьсеѩ ꙁълобъ. ѭже сꙿтворхъ. кꙿ тебѣ пр()т съгрѣшаѩ.  хотѧ право слѹжт тебѣ Р VII 4.27, 29 т архере  старьц людьст глще. коеѭ властѭ с творш. ꙇ кто т дастъ область сѭ М Мт 21.23 ЗI, ЗП. Срв.Мк 11.28 М З СК просі ѹ мне  дамъ ті ѩꙁъкъ (!). достоѣнъе твое і одръжанье твое конець ꙁемⷧѩ СП 2.8 ꙁапрѣщаетъ т ꙇменемь гнемь. трѧсавце послѣдьнѣѣ ѩꙁе. ѹкорена сѫщ СЕ 45а 17 Срв. СЕ46а 21 СЕ46b 1 СЕ47b 13 СЕ56b 11 къде хоштеші ѹготоваемъ ті сѧтъ. ѣсті пасхѫ К 6а 18 Срв. К6а 20, 29 К6b 1 К7а 2, 12 С415.22, 30 С416.3, 10, 14 С418.5 прпадаѩ молѭ т сѧ. помоꙁ м ге бе мо Р VII 4.30 да къ томѹ съмръть обръттъ сѧ. да спсен вьс реемъ. къде т съмрът побѣда. къде т аде стрѣкало Х IВа 7, 8. Вин тебе глашѧ емѹ ѹенц его. ѹтелю. нꙑнѣ скаахѫ тебе каменемь побт юде М Йо 11.8 З А СК Н да тѧ пріведетъ къ бѹ. вьсѣъскꙑмъ. хъ же аћломъ. ꙇ арханћлмъ сꙑ гъ. тебе врага сѫшта. ꙇ протвна К 8b 30 ѹвѣшта сꙙ намъ пон. ꙗко тебе любмъ.  многа рад достонъ с жвъ бꙑт С 129.26 тѧ аште л рѫка твоѣ л нога твоѣ съблажнѣетъ тѧ. отъсѣц   отъвръѕ отъ себе М Мт 18.8 ЗI, ЗП.Срв. Мк 9.43 М, З;Мт 5.30 М З аꙁъ дънесъ родїх тѧ Е 6б 6 Срв. Е10а 18 СП2.7 С243.21 ѡсвѣще ꙇꙁ небсе свѣтомь велкꙑмь ... аплъ твохъ. ꙇ вꙿсѣхъ вѣрѹѭщхъ вь тѧ ... доде въ дамаскъ СЕ 34а 14 Срв. СЕ34b 14 СЕ50b 11 С78.20 мат бѹ благоⷭловленаѣ. ѹблаж дшѫ моѫ ... ѡкаѣнаго мѧ ѹловьль.  ада спасеш мѧ. да словославлѫ тѧ. многопрѣпѣтаѣ ТФ А 16 Тв тобоѭ аꙁъ посълѭ анћлъ мо прѣдъ лцемь твомь. ꙇ ѹготовтъ пѫть тво прѣдъ тобоѭ М Мт 11.10 З, А, СК.Срв. Лк 7.27 М, З;СП 118.168 С192.1 ї наставітъ тѩ дівьно десніца твоѣ. стрѣлꙑ твоѩ. ꙁоштренꙑ слъне. людье подъ тобоѭ падѫтъ въ срдці врагъ цръ СП 44.6 наѹ нꙑ съсѫдомь ꙁбъранꙑмь твомь павъломь. апломь. вꙿсе тобоѭ сътворено. сто бꙑт вѣрѹѭщмъ СЕ 19b 21 Срв. СЕ20b 23 СЕ22b 11 С109.27 С161.22—23 Мест тебѣ еднъ кънжънкъ рее емѹ. ѹтелю дѫ по тебѣ. ѣможе колжъдо деш М Мт 8.19 З, А. Срв.Лк 9.57 М, З, А;Лк 9.61 М, З, А;Лк 18.28 М;Йо 13.37 М З А СК гъ повѣстъ въ кнгахъ. людемъ  кнѧꙁемъ смъ бꙑвшм въ немъ. ѣко веселѧщмъ сѧ въвѣмъ. жлще въ тебѣ Е 27а 13 Срв. СП86.7 ꙁабѫд грѣхꙑ его. ꙇ цѣл  отъ одръжѧщѧѩ болѣꙁн. да непосрамⷧенъ бѫдетъ. ꙁнаменавъꙶ сѧ въ мѧ твое. ꙇ хвалѧ сѧ о тебѣ СЕ 27b 16 Срв. СЕ33b 8 СЕ36а 7 СЕ44а 12 алеѯанꙿдръ же ... рее нарѫгаѧ сꙙ. а сѧ ѫꙁꙑ ьсо рад сѫтъ на тебѣ С 130.11 М З А СК Б ЗП О Н У Е СП СС СЕ ТФ К С Р Х Гр σύ тъ Нвб ти ОА ВА АК Бот НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА