Исторически речник
тъьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
тъьнкъ, тъьнкь, тъънкъ, тъънкь, тънкъ, тънкьтъьнка, тъънка, тънкатъьнкѹ, тъънкѹ, тънкѹтъьнкъ, тъьнкь, тъънкъ, тъънкь, тънкъ, тънкьтъьнка, тъънка, тънкатъьнкомь, тъьнкомъ, тъънкомь, тъънкомъ, тънкомь, тънкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
тъьнцѣ, тъънцѣ, тънцѣтъьне, тъъне, тънетъьнц, тъънц, тънцтъьнкъ, тъьнкь, тъънкъ, тъънкь, тънкъ, тънкьтъьнкомъ, тъьнкомь, тъънкомъ, тъънкомь, тънкомъ, тънкомьтъьнкꙑ, тъънкꙑ, тънкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
тъьнкꙑ, тъънкꙑ, тънкꙑтъьнцѣхъ, тъьнцѣхь, тъънцѣхъ, тъънцѣхь, тънцѣхъ, тънцѣхьтъьнка, тъънка, тънкатъьнкѹ, тъънкѹ, тънкѹтъьнкома, тъънкома, тънкома
тъьнкъ м Връстник; човек, който е на същите години като друг юношꙙ да тъꙿнкꙑ подражаѭтъ. отꙿц же да помолꙙтъ сꙙ тацѣхъ отрокъ отьц бꙑт С 95.26 нъ д рее ѡ снѹ на добръ пѫть. съ тънкꙑ свом  съ дрѹгꙑ свом. не отълѫ сꙙ лка С 96.13 Изч С Гр ἡλικιώτης тъꙿнкъ тънкъ Нвб Срв точен прил