Исторически речник
тъщат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
тъщат сѧтъщѫ, тъщѹтъщштъщтъ, тъщть, тъщттъщмъ, тъщмь, тъщм, тъщмотъщте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
тъщѧтъ, тъщѧть, тъщѧттъщвѣтъщтатъщтетъщтъщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
тъщмъ, тъщмь, тъщмтъщтетъщвѣтъщтатъщахъ, тъщахь, тъщахтъща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
тъщатъщахомъ, тъщахомь, тъщахом, тъщахмꙑтъщастетъщашѧ, тъщашѫ, тъщаша, тъщаше, тъщахѫтъщаховѣтъщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
тъщастетъщаахъ, тъщахъ, тъщаахь, тъщахь, тъщаах, тъщахтъщааше, тъщашетъщааше, тъщашетъщаахомъ, тъщахомъ, тъщаахомь, тъщахомь, тъщаахом, тъщахомтъщаашете, тъщашете, тъщаасте, тъщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
тъщаахѫ, тъщахѫ, тъщаахѹ, тъщахѹтъщааховѣ, тъщаховѣтъщаашета, тъщашета, тъщааста, тъщастатъщаашете, тъщашете, тъщаасте, тъщасте
тъщат сѧ -тъщѫ сѧ -тъщш сѧ несв 1. Бързам, извършвам нещо с бързина кононъ тъштааше сꙙ ѹготовті мъ трепеꙁѫ. прносꙙ мъ вно  велꙙ мъ ꙗст С 38.16 акꙑ стаго нусꙗ мѫ  ѹб.  мене тѣм жде ꙁбꙑт тъштш сꙙ. кѫѭ обдѫ намъ сътворвъше. тако мѫш С 50.4 2. Стремя се, устремявам се към нещо повелѣ анѳупатъ ... меемъ главѫ мѹ отъсѣшт. прмꙿ же отъвѣтъ.  тъштꙙ сꙙ на небесьско цѣсарьство. блаженꙑ кодратъ поꙗше С 119.2 анѳупатъ рее. ꙿто сꙙ тъштш на съмрьть ... понї рее. не тъштѫ сꙙ на съмрьть нъ на жꙁнь. анѳупатъ рее. не велко ѹдо творш тъштꙙ сꙙ на сьмрьть. нъ лꙿма ѹбо тъштш сꙙ на съмрьть. жвъ да ꙁгорш С 140.16—17, 17—18, 19—20, 20—21 3. Старая се; полагам грижи да извърша нещо, да постигна нещо къде хоштеш. ѹготоваемъ тебѣ ѣсті пасхѫ. відѣ лі ѹенікꙑ. відѣ лі ѹеніка. онъ о прѣданꙑ. тъштааше сѧ. а сі о слѹжъбѣ К 6а 9 поꙿто рее льстш нꙑ ѡ богоборꙿе ... т работат бѣсомъ пагѹбънꙑмъ. прѣдълагаѧ намъ своꙗ благаꙗ. то можеш толко дат. лко тъштш сꙙ отꙙт С 87.17 ѡ же тъгда ослѣпьн невѣрънꙑхъ ловѣкъ. ѹбваѭштхъ вѣрънꙑѧ.  правъдѫ кръвьм оскврьнт. тъштꙙштꙙѧ сꙙ  вьсѣ мѣста слѣдꙙштемъ. ꙗкоже побт доброьстꙗ дѣлателꙙ С 217.11 хоштетъ вѣдро вдѣт. бльштанꙗ дѣльма. ставьꙗтъ сꙙ пакꙑ. о ѫтрьнмъ. камен. тъшттъ бо сꙙ  каменьнѫѭ вдѣт добротѫ.  же на н҄емь псано тано ѹвѣдѣт С 344.8 нъ аꙁъ съкаꙁаню семѹ тъштѫ сꙙ. въпрѣкꙑ глаголат въꙁлюбьн. не бо сце стъ стна раꙁѹмъ. како бо проклꙙ господь глагол҄ꙙ. благословествте а не кльнѣте С 346.21 тъгда раꙁѹмѣ грѣхъ. то ѹбо отъ сего раꙁѹмѣѭ. ꙗко гда лѣнмъ сꙙ. нъсоже намъ каꙁан ѹспѣтъ. нъ гда тъштмъ сꙙ.  сам о себѣ подвжемъ сꙙ на добро С 415.1—2 Стремя се, мъча се. въсверѣпѣвъше бо влънам. съ ꙁемⷧ(е)ѭ сѧ боретъ. ꙇ коньцѧ вꙿсеѩ вселенꙑѩ покрꙑт тъщтъ сѧ ꙇ на пѣсъцѣ раꙁбваѩ кроттъ сѧ СЕ 1а 20 СЕ К С Гр σπεύδω σπουδάζω πειράομαι ἀσχολέομαι κατασπεύδω тъштат сꙙ Вж. при ꙁтъщат сѧ Нвб