Исторически речник
тъкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
тъкнѫттъкнѫ, тькнѫ, тъкнѹ, тькнѹтъкнеш, тькнештъкнетъ, тькнетъ, тъкнеть, тькнеть, тъкнет, тькнеттъкнемъ, тькнемъ, тъкнемь, тькнемь, тъкнем, тькнемтъкнете, тькнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
тъкнѫтъ, тькнѫтъ, тъкнѹтъ, тькнѹтъ, тъкнѫть, тькнѫть, тъкнѹть, тькнѹть, тъкнѫт, тькнѫт, тъкнѹт, тькнѹттъкневѣ, тькневѣтъкнета, тькнетатъкнете, тькнететъкн, тькнтъкн, тькн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
тъкнѣмъ, тькнѣмъ, тъкнѣмь, тькнѣмь, тъкнѣм, тькнѣмтъкнѣте, тькнѣтетъкнѣвѣ, тькнѣвѣтъкнѣта, тькнѣтатъкъ, тъкнѫхъ, тъкнѹхъ, тъкохъ, тькъ, тькнѫхъ, тькнѹхъ, тькохъ, тъкь, тъкнѫхь, тъкнѹхь, тъкохь, тькь, тькнѫхь, тькнѹхь, тькохь, тъкнѫх, тъкнѹх, тъкох, тькнѫх, тькнѹх, тькохтъкнѫ, тъкнѹ, тъе, тькнѫ, тькнѹ, тье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
тъкнѫ, тъкнѹ, тъе, тькнѫ, тькнѹ, тьетъкомъ, тъкнѫхомъ, тъкнѹхомъ, тъкохомъ, тькомъ, тькнѫхомъ, тькнѹхомъ, тькохомъ, тъкомь, тъкнѫхом, тъкнѹхомь, тъкохомь, тькомь, тькнѫхомь, тькнѹхомь, тькохомь, тъкнѹхом, тъкохом, тькнѫхом, тькнѹхом, тькохом, тъкнѫхмꙑ, тькнѫхмꙑтъете, тъкнѫсте, тъкнѹсте, тъкосте, тьете, тькнѫсте, тькнѹсте, тькостетъкнѫшѧ, тъкнѹшѧ, тъкѫ, тъкошѧ, тькнѫшѧ, тькнѹшѧ, тькѫ, тькошѧ, тъкнѫшѫ, тъкошѫ, тькнѫшѫ, тькошѫ, тъкнѫша, тъкнѹша, тъкоша, тькнѫша, тькнѹша, тькоша, тъкнѫше, тъкнѹше, тъкоше, тькнѫше, тькнѹше, тькоше, тъкнѫхѫ, тькнѫхѫтъковѣ, тъкнѫховѣ, тъкнѹховѣ, тъкоховѣ, тьковѣ, тькнѫховѣ, тькнѹховѣ, тькоховѣтъета, тъкнѫста, тъкнѹста, тъкоста, тьета, тькнѫста, тькнѹста, тькоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
тъете, тъкнѫсте, тъкнѹсте, тъкосте, тьете, тькнѫсте, тькнѹсте, тькостетъкнѣахъ, тькнѣахъ, тъкнѣахь, тькнѣахь, тъкнѣах, тькнѣахтъкнѣаше, тькнѣашетъкнѣаше, тькнѣашетъкнѣахомъ, тькнѣахомъ, тъкнѣахомь, тькнѣахомь, тъкнѣахом, тькнѣахомтъкнѣашете, тькнѣашете, тъкнѣасте, тькнѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
тъкнѣахѫ, тькнѣахѫ, тъкнѣахѹ, тькнѣахѹтъкнѣаховѣ, тькнѣаховѣтъкнѣашета, тькнѣашета, тъкнѣаста, тькнѣастатъкнѣашете, тькнѣашете, тъкнѣасте, тькнѣасте
тъкнѫт -тъкнѫ -тъкнеш св 1. Бутна, блъсна делмат же прнк҄іѱъ прстрашенъ бꙑвъ. тъкнѫ алеѯандра глагол҄ꙙ. то стъ гласъ с. пршедꙑ кꙿ тебѣ С 162.25 2. Поразя, смутя душевно іѡсфа тъкнѫ вдѣн ѫтробꙑ.  ꙁꙿнца вьꙁраѧ дѣвѫ ѫтробѫ съмотрѣше. въпрашат хотѣаше С 240.3 3. Промуша [образно] прѣльствъ же с тъьнь [!] бꙑвъ въ срьдьц. окаанꙑ онъ рее сътворѫ вол҄ѫ твоѭ црѹ С 65.17 Изч С Гр νύσσω τιτρώσκω Нвб тъкна диал НТ ДА ЕА Срв [с]тъкна