Исторически речник
трѫбт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
трѫбттрѫблѭ, трѫблѧ, трѫбѧ, трѫбьѭ, трѫблю, трѹблѭ, трѹблѧ, трѹбѧ, трѹбьѭ, трѹблютрѫбш, трѹбштрѫбтъ, трѫбть, трѫбт, трѹбтъ, трѹбть, трѹбттрѫбмъ, трѫбмь, трѫбм, трѫбмо, трѹбмъ, трѹбмь, трѹбм, трѹбмотрѫбте, трѹбте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
трѫбѧтъ, трѫбѧть, трѫбѧт, трѹбѧтъ, трѹбѧть, трѹбѧттрѫбвѣ, трѹбвѣтрѫбта, трѹбтатрѫбте, трѹбтетрѫб, трѹбтрѫб, трѹб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
трѫбмъ, трѫбмь, трѫбм, трѹбмъ, трѹбмь, трѹбмтрѫбте, трѹбтетрѫбвѣ, трѹбвѣтрѫбта, трѹбтатрѫбхъ, трѫбхь, трѫбх, трѹбхъ, трѹбхь, трѹбхтрѫб, трѹб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
трѫб, трѹбтрѫбхомъ, трѫбхомь, трѫбхом, трѫбхмꙑ, трѹбхомъ, трѹбхомь, трѹбхом, трѹбхмꙑтрѫбсте, трѹбстетрѫбшѧ, трѫбшѫ, трѫбша, трѫбше, трѫбхѫ, трѹбшѧ, трѹбшѫ, трѹбша, трѹбшетрѫбховѣ, трѹбховѣтрѫбста, трѹбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
трѫбсте, трѹбстетрѫблѣахъ, трѹбѧхъ, трѫблѣахь, трѹбѧхь, трѫблѣах, трѹбѧхтрѫблѣаше, трѹбѧшетрѫблѣаше, трѹбѧшетрѫблѣахомъ, трѹбѧхомъ, трѫблѣахомь, трѹбѧхомь, трѫблѣахом, трѹбѧхомтрѫблѣашете, трѫблѣасте, трѹбѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
трѫблѣахѫ, трѫблѣахѹ, трѹбѧхѹтрѫблѣаховѣ, трѹбѧховѣтрѫблѣашета, трѫблѣаста, трѹбѧстатрѫблѣашете, трѫблѣасте, трѹбѧсте
трѫбт -трѫблѭ -трѫбш несв За тръба — издавам звук, тръбя ꙗкоже бо вельгласънаꙗ трѫба трѫбꙙшт вьставьꙗтъ многꙑ. на въплъен рат С 206.23 Изч С Гр ἠχέω Нвб тръбя ОА ВА Дюв НГер БТР АР