Исторически речник
трѧст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
трѧсттрѧсѫ, трѩсѫ, трѧсѹтрѧсеш, трѩсештрѧсетъ, трѩсетъ, трѧсеть, трѩсеть, трѧсеттрѧсемъ, трѩсемъ, трѧсемь, трѩсемь, трѧсем, трѧсемотрѧсете, трѩсете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
трѧсѫтъ, трѩсѫтъ, трѧсѹтъ, трѧсѫть, трѩсѫть, трѧсѹть, трѧсѫт, трѧсѹттрѧсевѣ, трѩсевѣтрѧсета, трѩсетатрѧсете, трѩсететрѧс, трѩстрѧс, трѩс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
трѧсѣмъ, трѩсѣмъ, трѧсѣмь, трѩсѣмь, трѧсѣмтрѧсѣте, трѩсѣтетрѧсѣвѣ, трѩсѣвѣтрѧсѣта, трѩсѣтатрѧсъ, трѩсъ, трѧсохъ, трѧсь, трѩсь, трѧсохь, трѧсохтрѧсе, трѩсе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
трѧсе, трѩсетрѧсомъ, трѩсомъ, трѧсохъ, трѧсомь, трѩсомь, трѧсохь, трѧсох, трѧсохмꙑтрѧсте, трѩсте, трѧсостетрѧсѧ, трѩсѧ, трѧсѫ, трѧсошѧ, трѧсошѫ, трѧсоша, трѧсоше, трѧсохѫтрѧсовѣ, трѩсовѣ, трѧсоховѣтрѧста, трѩста, трѧсоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
трѧсте, трѩсте, трѧсостетрѧсѣахъ, трѧсѣхъ, трѧсѣахь, трѧсѣхь, трѧсѣах, трѧсѣхтрѧсѣаше, трѧсѣшетрѧсѣаше, трѧсѣшетрѧсѣахомъ, трѧсѣхомъ, трѧсѣахомь, трѧсѣхомь, трѧсѣахом, трѧсѣхомтрѧсѣашете, трѧсѣшете, трѧсѣасте, трѧсѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
трѧсѣахѫ, трѧсѣхѫ, трѧсѣахѹ, трѧсѣхѹтрѧсѣаховѣ, трѧсѣховѣтрѧсѣашета, трѧсѣшета, трѧсѣаста, трѧсѣстатрѧсѣашете, трѧсѣшете, трѧсѣасте, трѧсѣсте
трѧст -трѧсѫ -трѧсеш несв 1. Причинявам конвулсии, треса някого еще же глѫщю емѹ поврьже бѣсъ трѧсꙑ. ꙁапрѣт же іс дхѹ нестѹмѹ глꙙ. дше нестꙑ. ꙁд отъ отрока.  цѣлѣ въ тъ асъ.  въдастъ і оцю своемѹ СК Лк 9.42 2. Разтрисам, причинявам треска жден трѧсавцѭ сѭ ... сѫщѭѭ подъбънѫ бѣсѹ. емлѭщѭѭ на врѣмена. ѣко  бѣсъ. грабѧщѭ водѫ. трѧсѫщѭѭ вѣлцеѭ СЕ 44b 23—24 трѧсѫщѭѭ вꙿсѣм ѹдъм его СЕ 45а 1 хѹдоѹмъніѩ  хѹдовѣрънꙑѩ трѧсѫщ СЕ 49а 9 3. Прич. сег. страд. като същ. трѧсомъ, -ꙑ м ед Човек, който има треска моⷧ҇ наⷣ҇ трѧсомⷨ҇о ꙁа ѹтра СЕ 49а 4 моⷧ҇ наⷣ҇ трⷭ҇ѧмоⷨ҇ ве҇ⷬе СЕ 46а 19 Срв.СЕ 47b 9 трѧсомꙑ же да въкѹстъ подъ вееръ. мало кашцѧ СЕ 44а 21 СК СЕ Гр συσπαράσσω Нвб треса [се] ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Тресец МИ ВП,ТО Тресалче МИ Тресище МИ Тресни дол МИ Тресен камен МИ ЙЗ,БГИ Трескавец МИ Тресалче МИ ЙИв,БСМ Трескаш камик МИ Трескава чешма МИ ЙЗ,МИПан