Исторически речник
трѣбоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
трѣбоваттрѣбѹѭ, трѣбѹѫ, трѣбѹѧ, трѣбѹютрѣбѹш, трѣбѹеш, трѣбѹѹштрѣбѹтъ, трѣбѹетъ, трѣбѹѹтъ, трѣбѹть, трѣбѹеть, трѣбѹѹть, трѣбѹт, трѣбѹет, трѣбѹѹттрѣбѹмъ, трѣбѹемъ, трѣбѹѹмъ, трѣбѹмь, трѣбѹемь, трѣбѹѹмь, трѣбѹм, трѣбѹем, трѣбѹѹм, трѣбѹмо, трѣбѹемо, трѣбѹѹмотрѣбѹте, трѣбѹете, трѣбѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
трѣбѹѭтъ, трѣбѹѫтъ, трѣбѹѧтъ, трѣбѹютъ, трѣбѹѭть, трѣбѹѫть, трѣбѹѧть, трѣбѹють, трѣбѹѭт, трѣбѹѫт, трѣбѹѧт, трѣбѹюттрѣбѹвѣ, трѣбѹевѣ, трѣбѹѹвѣтрѣбѹта, трѣбѹета, трѣбѹѹтатрѣбѹте, трѣбѹете, трѣбѹѹтетрѣбѹтрѣбѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
трѣбѹмъ, трѣбѹмь, трѣбѹмтрѣбѹтетрѣбѹвѣтрѣбѹтатрѣбовахъ, трѣбовахь, трѣбовахтрѣбова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
трѣбоватрѣбовахомъ, трѣбовахомь, трѣбовахмꙑтрѣбовастетрѣбовашѧ, трѣбвашѫ, трѣбоваше, трѣбоваша, трѣбовахѫтрѣбоваховѣтрѣбоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
трѣбовастетрѣбоваахъ, трѣбовахъ, трѣбѹꙗхъ, трѣбоваахь, трѣбовахь, трѣбѹꙗхь, трѣбоваах, трѣбовах, трѣбѹꙗхтрѣбовааше, трѣбоваше, трѣбѹꙗшетрѣбовааше, трѣбоваше, трѣбѹꙗшетрѣбоваахомъ, трѣбовахомъ, трѣбѹꙗхомъ, трѣбоваахомь, трѣбовахомь, трѣбѹꙗхомь, трѣбоваахом, трѣбовахом, трѣбѹꙗхомтрѣбоваашете, трѣбовашете, трѣбѹꙗшете, трѣбоваасте, трѣбовасте, трѣбѹꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
трѣбоваахѫ, трѣбовахѫ, трѣбѹꙗхѫ, трѣбоваахѹ, трѣбовахѹ, трѣбѹꙗхѹтрѣбовааховѣ, трѣбоваховѣ, трѣбѹꙗховѣтрѣбоваашета, трѣбовашета, трѣбѹꙗшета, трѣбовааста, трѣбоваста, трѣбѹꙗстатрѣбоваашете, трѣбовашете, трѣбѹꙗшете, трѣбоваасте, трѣбовасте, трѣбѹꙗсте
трѣбоват -трѣбѹѭ -трѣбѹш несв 1. Нуждая се, имам нужда от нещо, някого не подобте сѧ ѹбо мъ. вѣстъ бо отецъ вашъ хъже трѣбѹете. прѣжде прошенѣ вашего М Мт 6.8 З А СК ꙇ слꙑшавъ съ гла мъ. не трѣбѹѭтъ съдрав балѩ нъ болѧще. не прдъ прꙁъватъ праведьнкъ. нъ грѣшънкꙑ въ покаане М Мк 2.17 З,А, СК. Срв. Мт 9.12 М, З, А, СК;Лк 5.31 М З А рѣхъ гю гъ моі есі тꙑ. ѣко благꙑіхъ моіхъ не трѣбѹеш СП 15.2 гі ісхе бже нашъ ... ꙁапрѣще смоков. неплодовтѣ. не давъш плода тебѣ. трѣбѹѭщю его. рекъ е да не маш плода вь вѣкъ СЕ 35а 4—5  о вꙿсѣхъ трѣбѹѭщхъ твоеѩ гі. помощ ꙇ ꙁастѫпленѣ гю по СЕ 61а 21 мже трѣбꙋмъ го вьс сꙑнове ловѣьст. тъ бо стъ кръмꙙ вьсѫ насел҄енѫѭ С 262. 21 отъвѣштавъ стꙑ їѡна рее. аꙁъ мъногъ рѫкъ не трѣбѹѭ. нъ стъ богъ съꙁъдавꙑ мꙙ С 268.11 вѣстъ бо отьць вашъ небесъскꙑ. ꙗко трѣбѹте сего вьсего С 290.22 не самъ молтвꙑ трѣбѹѧ нъ немошті женьстѣ годꙙ С 308.13 2. Искам, изисквам нещо аꙁъ трѣбѹѭ отъ тебе крьстт сѧ З Мт 3.14А се же трѣбѹтъ отъ насъ да вѣмъ мꙙ господа нашего С 262.24 Безл.Трябва, нужно е. іс же рее мъ. не трѣбѹѭтъ отт. дадте мъ вꙑ ѣст М Мт 14.16 З А 3. Прич. сег. деят. като същ. трѣбѹѭще м мн οἱ δεόμενοι, οἱ χρείαν ἔχοντες Тези, които имат нужда от нещо; нуждаещите се народ же раꙁѹмѣвъше по немъ дѫ ... ꙇ трѣбѹѭштѧѩ цѣленѣ цѣлѣаше М Лк 9.11 З егда же л въстꙙжѫтъ сꙙ отъ насъ глагол҄ѫшть. ꙗко въ годъ съмрьтьнъ оставьѭ трѣбѹѭштмъ С 375.11 масло же трѣбѹѭштмъ помоштъ С 372.5 М З А СК СП СЕ С Гр χρείαν ἔχω χρῄζω δέομαι ἐπιδέομαι Нвб Срв трябува диал ЕтМл НГер АР требвам ОА ВА БТР