Исторически речник
трьпѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
трьпѣттрьплѭ, тръплѭ, трьплѧ, тръплѧ, трьпѧ, тръпѧ, трьпьѭ, тръпьѭ, трьплю, тръплютрьпш, тръпштрьптъ, тръптъ, трьпть, тръпть, трьпт, тръпттрьпмъ, тръпмъ, трьпмь, тръпмь, трьпм, тръпм, трьпмо, тръпмотрьпте, тръпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
трьпѧтъ, тръпѧтъ, трьпѧть, тръпѧть, трьпѧт, тръпѧттрьпвѣ, тръпвѣтрьпта, тръптатрьпте, тръптетрьп, тръптрьп, тръп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
трьпмъ, тръпмъ, трьпмь, тръпмь, трьпм, тръпмтрьпте, тръптетрьпвѣ, тръпвѣтрьпта, тръптатрьпѣхъ, тръпѣхъ, трьпѣхь, тръпѣхь, трьпѣх, тръпѣхтрьпѣ, тръпѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
трьпѣ, тръпѣтрьпѣхомъ, тръпѣхомъ, трьпѣхомь, тръпѣхомь, трьпѣхом, тръпѣхом, трьпѣхмꙑ, тръпѣхмꙑтрьпѣсте, тръпѣстетрьпѣшѧ, тръпѣшѧ, трьпѣшѫ, тръпѣшѫ, трьпѣша, тръпѣша, трьпѣше, тръпѣшетрьпѣховѣ, тръпѣховѣтрьпѣста, тръпѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
трьпѣсте, тръпѣстетрьпѣахъ, трьпѣѣхъ, трьпѣхъ, тръпѣахъ, тръпѣѣхъ, тръпѣхъ, трьпѧахъ, трьпѧхъ, тръпѧахъ, тръпѧхъ, трьпѣахь, трьпѣѣхь, трьпѣхь, тръпѣахь, тръпѣѣхь, тръпѣхь, трьпѧахь, трьпѧхь, тръпѧахь, тръпѧхь, трьпѣах, трьпѣѣх, трьпѣх, тръпѣах, тръпѣѣх, тръпѣх, трьпѧах, трьпѧх, тръпѧах, тръпѧхтрьпѣаше, трьпѣѣше, трьпѣше, тръпѣаше, тръпѣѣше, тръпѣше, трьпѧаше, трьпѧше, тръпѧаше, тръпѧшетрьпѣаше, трьпѣѣше, трьпѣше, тръпѣаше, тръпѣѣше, тръпѣше, трьпѧаше, трьпѧше, тръпѧаше, тръпѧшетрьпѣахомъ, трьпѣѣхомъ, трьпѣхомъ, тръпѣахомъ, тръпѣѣхомъ, тръпѣхомъ, трьпѧахомъ, трьпѧхомъ, тръпѧахомъ, тръпѧхомъ, трьпѣахомь, трьпѣѣхомь, трьпѣхомь, тръпѣахомь, тръпѣѣхомь, тръпѣхомь, трьпѧахомь, трьпѧхомь, тръпѧахомь, тръпѧхомь, трьпѣахом, трьпѣѣхом, трьпѣхом, тръпѣахом, тръпѣѣхом, тръпѣхом, трьпѧахом, трьпѧхом, тръпѧахом, тръпѧхомтрьпѣашете, трьпѣѣшете, трьпѣшете, тръпѣашете, тръпѣѣшете, тръпѣшете, трьпѣасте, трьпѣѣсте, трьпѣсте, тръпѣасте, тръпѣѣсте, тръпѣсте, трьпѧасте, трьпѧсте, тръпѧасте, тръпѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
трьпѣахѫ, трьпѣѣхѫ, трьпѣхѫ, тръпѣахѫ, тръпѣѣхѫ, тръпѣхѫ, трьпѣахѹ, трьпѣѣхѹ, трьпѣхѹ, тръпѣахѹ, тръпѣѣхѹ, тръпѣхѹ, трьпѧахѹ, трьпѧхѹ, тръпѧахѹ, тръпѧхѹтрьпѣаховѣ, трьпѣѣховѣ, трьпѣховѣ, тръпѣаховѣ, тръпѣѣховѣ, тръпѣховѣ, трьпѧаховѣ, трьпѧховѣ, тръпѧаховѣ, тръпѧховѣтрьпѣашета, трьпѣѣшета, трьпѣшета, тръпѣашета, тръпѣѣшета, тръпѣшета, трьпѣаста, трьпѣѣста, трьпѣста, тръпѣаста, тръпѣѣста, тръпѣста, трьпѧаста, трьпѧста, тръпѧаста, тръпѧстатрьпѣашете, трьпѣѣшете, трьпѣшете, тръпѣашете, тръпѣѣшете, тръпѣшете, трьпѣасте, трьпѣѣсте, трьпѣсте, тръпѣасте, тръпѣѣсте, тръпѣсте, трьпѧасте, трьпѧсте, тръпѧасте, тръпѧсте
трьпѣт -трьплѭ -трьпш несв 1. Търпя, понасям трудности, изпитания; издържам сего рад въсе тръпⷧѫ ꙁбранꙑхъ рад Е 1а 15 аще тръпмъ с нмъ въцрм сѧ Е 1б 6 тръпш вꙿсѭ тѫгѫ. ꙇ пеаль мьншъскааго жтѣ СЕ 87а 19 тръплѭ х҃а рад СЕ 87а 22 бже творье. главꙑ ꙁъ облака мосѣев. пркѹ твоемѹ ... людемъ тръпѧщемъ ꙁімѫ велкѫ СЕ 44b 10 не тъ бо стъ трьпѣлвъ же трѣбован недоматъ. нъ мѣѧ обл. т въ страдан трьпꙙ С 92.30 тако беꙁ млост лѣвѫѭ рѫкѫ къ огню прдѣѧ трьпѣаше С 516.25 вдѣѣхѫ бо ѹже кꙿ томѹ не мошт тѣлѹ го тръпѣт мѫкъ С 112.2  етврътꙑ дьнь матъ тръпꙙ. беꙁ брашъна. помꙑсл еда како отъпадетъ  ѹмьретъ С 170.27 да ѹбо не трѹжда сꙙ нъ пае трьп С 299.17 трѹждѫ сѧ. тръплѭ до конꙿца Р VII 3.3—4 Понасям нещо неприятно. отъшъдъшѹ же народѹ  кнꙙꙁѹ. не трьпꙙштѹ срама. повелѣ свꙙтааго вест на сѫдште С 230.26—27 2. Търпя някого, проявявам великодушие към някого онъ же отъвѣштавъ емѹ гла. ѡ роде невѣрънь доколѣ въ васъ бѫдѫ. доколѣ тръплѭ вꙑ М Мк 9.19 З,А, СК, Б. Срв. Мт 17.17 М, А,СК;Лк 9.41 М З А СК нъ то протвѫ томѹ трьпѣлвꙑ. тъштвꙑ на млость. а поꙁдьнъ на гнѣвъ. тръптъ вьꙁбѣсьнѣвъшмъ С 330. 28 3. Уповавам се, надявам се наставі мѩ на істнѫ твоѭ.  наѹі мѩ ѣко тꙑ есі бъ спъ моі.  тебѣ тръпѣхъ весъ денъ СП 24.5 Срв.СЕ 74b 18 сповѣмъ ті сѩ въ вѣкъ ѣко створілъ есі. ї тръплѫ імѩ твое ѣко благо прѣдъ пⷣ҇рѣнꙑм твом СП 51.11 4. Като същ. трьпѧще м мн a) οἱ ὑπομένοντες Надяващите се бо въсі тръпѩштеі тбе (!) не постъдѩтъ сѩ. да постꙑдѩтъ сѩ беꙁаконьнѹѭштеі въсѹе СП 24.3 Срв.СЕ 74b 11 да не постꙑдѩтъ сѩ о мьнѣ тръпѩштеі тѩ гі гі сілъ. ні посрамлѣѭтъ же сѩ о мьнѣ іскѫштеі тебе бже їлвъ СП 68.7 b) οἱ πάσχοντες Тези, които понасят нещо лошо нꙑ ѹѩ тѣхъ пае плакаті сѧ творѧштхъ ꙁъло, а не творѧшті (погр. вм. трьпѧштіхъ) ꙁъло К 3b 9—10 М З А СК Б Е СП СЕ К С Р Гр ἀνέχομαι μακροϑυμέω ὑπομένω καρτερέω ἐγκαρτερέω φέρω φέρομαι ὑποφέρω διαβαστάζω тръпѣт Нвб тръпя диал ВА НТ Дюв НГер ДА търпя ОА НТ ЕтМл БТР АР ДА