Исторически речник
трьꙃат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
трьꙃаттрѣжѫ, тръꙃаѭ, тръꙃаѫ, трьꙃаѭ, трьꙃаѫ, тръꙁаѭ, тръꙁаѫ, трьꙁаѭ, трьꙁаѫ, тръꙃаѧ, трьꙃаѧ, тръꙁаѧ, трьꙁаѧ, трѣжѹ, тръꙃаю, трьꙃаю, тръꙁаю, трьꙁаютрѣжеш, тръꙃаш, тръꙃаеш, тръꙁаш, тръꙁаеш, трьꙃаш, трьꙃаеш, трьꙁаш, трьꙁаештрѣжетъ, тръꙃатъ, тръꙃаетъ, тръꙁатъ, тръꙁаетъ, трьꙃатъ, трьꙃаетъ, трьꙁатъ, трьꙁаетъ, трѣжеть, тръꙃать, тръꙃаеть, тръꙁать, тръꙁаеть, трьꙃать, трьꙃаеть, трьꙁать, трьꙁаеть, трѣжет, тръꙃат, тръꙃает, тръꙁат, тръꙁает, трьꙃат, трьꙃает, трьꙁат, трьꙁаеттрѣжемъ, тръꙃамъ, тръꙃаемъ, тръꙁамъ, тръꙁаемъ, трьꙃамъ, трьꙃаемъ, трьꙁамъ, трьꙁаемъ, трѣжемь, тръꙃамь, тръꙃаемь, тръꙁамь, тръꙁаемь, трьꙃамь, трьꙃаемь, трьꙁамь, трьꙁаемь, трѣжем, тръꙃам, тръꙃаем, тръꙁам, тръꙁаем, трьꙃам, трьꙃаем, трьꙁам, трьꙁаем, трѣжемо, тръꙃамо, тръꙃаемо, тръꙁамо, тръꙁаемо, трьꙃамо, трьꙃаемо, трьꙁамо, трьꙁаемотрѣжете, тръꙃате, тръꙃаете, тръꙁате, тръꙁаете, трьꙃате, трьꙃаете, трьꙁате, трьꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
трѣжѫтъ, тръꙃаѭтъ, тръꙃаѫтъ, трьꙃаѭтъ, трьꙃаѫтъ, тръꙁаѭтъ, тръꙁаѫтъ, трьꙁаѭтъ, трьꙁаѫтъ, тръꙃаѧтъ, трьꙃаѧтъ, тръꙁаѧтъ, трьꙁаѧтъ, трѣжѹтъ, тръꙃаютъ, трьꙃаютъ, тръꙁаютъ, трьꙁаютъ, трѣжѫть, тръꙃаѭть, тръꙃаѫть, трьꙃаѭть, трьꙃаѫть, тръꙁаѭть, тръꙁаѫть, трьꙁаѭть, трьꙁаѫть, тръꙃаѧть, трьꙃаѧть, тръꙁаѧть, трьꙁаѧть, трѣжѹть, тръꙃають, трьꙃають, тръꙁають, трьꙁають, трѣжѫт, тръꙃаѭт, тръꙃаѫт, трьꙃаѭт, трьꙃаѫт, тръꙁаѭт, тръꙁаѫт, трьꙁаѭт, трьꙁаѫт, тръꙃаѧт, трьꙃаѧт, тръꙁаѧт, трьꙁаѧт, трѣжѹт, тръꙃают, трьꙃают, тръꙁают, трьꙁаюттрѣжевѣ, тръꙃавѣ, тръꙃаевѣ, тръꙁавѣ, тръꙁаевѣ, трьꙃавѣ, трьꙃаевѣ, трьꙁавѣ, трьꙁаевѣтрѣжета, тръꙃата, тръꙃаета, тръꙁата, тръꙁаета, трьꙃата, трьꙃаета, трьꙁата, трьꙁаетатрѣжете, тръꙃате, тръꙃаете, тръꙁате, тръꙁаете, трьꙃате, трьꙃаете, трьꙁате, трьꙁаететрѣж, тръꙃа, трьꙁатрѣж, тръꙃа, трьꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
трѣжмъ, трѣжѣмъ, трѣжамъ, тръꙃамъ, трьꙁамъ, трѣжмь, трѣжѣмь, трѣжамь, тръꙃамь, трьꙁамь, трѣжм, трѣжѣм, трѣжам, тръꙃам, трьꙁамтрѣжте, трѣжѣте, трѣжате, тръꙃате, трьꙁатетрѣжвѣ, трѣжѣвѣ, трѣжавѣ, тръꙃавѣ, трьꙁавѣтрѣжта, трѣжѣта, трѣжата, тръꙃата, трьꙁататрьꙃахъ, трьꙁахъ, трьꙃахь, трьꙁахь, трьꙃах, трьꙁахтрьꙃа, трьꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
трьꙃа, трьꙁатрьꙃахомъ, трьꙁахомъ, трьꙃахомь, трьꙁахомь, трьꙃахом, трьꙁахом, трьꙃахмꙑ, трьꙁахмꙑтрьꙃасте, трьꙁастетрьꙃашѧ, трьꙁашѧ, трьꙃашѫ, трьꙁашѫ, трьꙃаша, трьꙁаша, трьꙃаше, трьꙁаше, трьꙃахѫ, трьꙁахѫтрьꙃаховѣ, трьꙁаховѣтрьꙃаста, трьꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
трьꙃасте, трьꙁастетрьꙃаахъ, трьꙁаахъ, трьꙁахъ, трьꙃаахь, трьꙁаахь, трьꙁахь, трьꙃаах, трьꙁаах, трьꙁахтрьꙃааше, трьꙁааше, трьꙁашетрьꙃааше, трьꙁааше, трьꙁашетрьꙃаахомъ, трьꙁаахомъ, трьꙁахомъ, трьꙃаахомь, трьꙁаахомь, трьꙁахомь, трьꙃаахом, трьꙁаахом, трьꙁахомтрьꙃаашете, трьꙁаашете, трьꙁашете, трьꙃаасте, трьꙁаасте, трьꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
трьꙃаахѫ, трьꙁаахѫ, трьꙁахѫ, трьꙃаахѹ, трьꙁаахѹ, трьꙁахѹтрьꙃааховѣ, трьꙁааховѣ, трьꙁаховѣтрьꙃаашета, трьꙁаашета, трьꙁашета, трьꙃааста, трьꙁааста, трьꙁастатрьꙃаашете, трьꙁаашете, трьꙁашете, трьꙃаасте, трьꙁаасте, трьꙁасте
трьꙃат -трьꙃаѭ -трьꙃаш несв трѣжѫ -трѣжеш 1. Скубя, късам, дърпам пѫтꙿнкъ же ... вдѣвъ н҄вѫ добрѫ ... въꙁнкъ  вьꙁьрѣвъ не вдѣ нкогоже.  наꙙ пакꙑ тръꙁат хотꙙ брѣмꙙ накласт скотѹ свомѹ С 41.5 гласъ же прѣбꙑвааше ꙁовꙑ. довьл҄етъ т не бѫд несꙑтъ. онъ же ... не ѹꙁьрѣ нкогоже.  наꙙ дꙿнае тръꙁат С 41.9  ммодꙑ сї лакомꙑ ... несꙑтомъ срьдꙿцемь трьꙁа много С 41.28 2. Прен. Терзая, измъчвам помлѹ моѭ дьштерь. ꙗко лютѣ отъ неістааго бѣса мѫма стъ. се бо два десꙙт стъ дн. нѣ въкѹсла н ꙗта н птꙗ. нъ вьпьѭшт трѣжетъ себе.  мꙙ тво прꙁꙑваатъ С 520.2 Изч С Гр τίλλω ὑποτίλλω σπαράσσω трьꙁат тръꙁат Нвб тръзам диал НГер Срв терзая ОА ВА НТ ЕтМл БТР АР