Исторически речник
трепетат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
трепетаттрепещѫ, трепещѹтрепещештрепещетъ, трепещеть, трепещеттрепещемъ, трепещемь, трепещем, трепещемотрепещете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
трепещѫтъ, трепещѹтъ, трепещѫть, трепещѹть, трепещѫт, трепещѹттрепещевѣтрепещетатрепещететрепещтрепещ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
трепещмъ, трепещѣмъ, трепещамъ, трепещмь, трепещѣмь, трепещамь, трепещм, трепещѣм, трепещамтрепещте, трепещѣте, трепещатетрепещвѣ, трепещѣвѣ, трепещавѣтрепещта, трепещѣта, трепещататрепетахъ, трепетахь, трепетахтрепета
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
трепетатрепетахомъ, трепетахомь, трепетахом, трепетахмꙑтрепетастетрепеташѧ, трепеташѫ, трепеташа, трепеташе, трепетахѫтрепетаховѣтрепетаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
трепетастетрепетаахъ, трепетахъ, трепетаахь, трепетахь, трепетаах, трепетахтрепетааше, трепеташетрепетааше, трепеташетрепетаахомъ, трепетахомъ, трепетаахомь, трепетахомь, трепетаахом, трепетахомтрепетаашете, трепеташете, трепетаасте, трепетасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
трепетаахѫ, трепетахѫ, трепетаахѹ, трепетахѹтрепетааховѣ, трепетаховѣтрепетаашета, трепеташета, трепетааста, трепетастатрепетаашете, трепеташете, трепетаасте, трепетасте
трепетат -трепещѫ -трепещеш несв 1. Треперя, треса се нъ вждѫ рее того агг҄елꙑ окрьсть стоѧштѧ вждѫ сльньце бѣжꙙште. прѣвѣсѫ раꙁдрамѫ. ꙁемьѭ трепештѫштѫ С 437.28 2. Прен. Треперя от страх, страхувам се, ужасявам се жена же ѹбоѣвъш сѧ  трепещѫшт. вѣдѫщ еже бꙑстъ е. прде  прпаде къ немѹ. ꙇ рее емѹ въсѫ стнѫ М Мк 5.33 З, А, СК, У. Срв.Лк 8.47 М З А СК како древльнѣа твоѣ тварь. трепещетъ тебе влко СЕ 1а 2—3 црю цѣлтелю страждѭщмъ схе. тебе трепещѭтъ бѣс СЕ 26b 15—16 сего рад трѧсꙑ сѧ ꙇ трепештѧ. да бж хранітъ ꙁаконъ К 2b 38  трепештѫтъ многоот. вдѧште їсѹса въ пльт беꙁъ ою С 458.15  поѭтъ владꙑьствꙗ.  трепештѫтъ нове С 458.18 аꙁъ поклан҄ѣѭ сꙙ стнꙿнѹѹмѹ богѹ ... нъ трепештѫ го крѣпост.  несповѣдмѫѭ слѫ С 115.18 трепещѧ м ед ὁ τρέμων Треперещият; този, който се страхува от нещо  же отъ ба реено. на кого прꙁьрѫ нъ на кротъкааго  мълалвааго  трепештѫштааго мохъ словесъ С 545.7 Срв. С173.30 М З А СК У СЕ К С Р Гр τρέμω φρίσσω Нвб Срв трептя ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР