Исторически речник
тлѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
тлѣщтлькѫ, тлъкѫ, тлькѹ, тлъкѹтльеш, тлъештльетъ, тлъетъ, тльеть, тлъеть, тльет, тлъеттльемъ, тлъемъ, тльемь, тлъемь, тльем, тлъем, тльемо, тлъемотльете, тлъете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
тлькѫтъ, тлъкѫтъ, тлькѹтъ, тлъкѹтъ, тлькѫть, тлъкѫть, тлькѹть, тлъкѹть, тлькѫт, тлъкѫт, тлькѹт, тлъкѹттльевѣ, тлъевѣтльета, тлъетатльете, тлъететльц, тлъцтльц, тлъц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
тльцѣмъ, тлъцѣмъ, тльцѣмь, тлъцѣмь, тльцѣм, тлъцѣмтльцѣте, тлъцѣтетльцѣвѣ, тлъцѣвѣтльцѣта, тлъцѣта*тлькохътлье, тлъе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
тлье, тлъе*тлькохомъ*тлькосте*тлькошѧ*тлькоховѣ*тлькоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*тлькосте*тльаахъ*тльааше*тльааше*тльаахомъ*тльаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*тльаахѫ*тльааховѣ*тльаашета*тльаашете
тлѣщ -тлькѫ -тльеш несв 1. Чукам, блъскам, удрям [на нещо, по нещо] отъ нелже ѹбо въстанетъ гь домѹ.  ꙁатвортъ двьр.  наьнете вьнѣ стоѣт.  тлѣшт въ двьр глѭще. г г отврьꙁ намъ М Лк 13.25 З А СК просте  дасть сѧ вамъ. ꙇщѣте  обрѧщете. тлъцѣте  отвръꙁетъ сѧ вамъ М Мт 7.7 З, А, СК. Срв.Лк 11.9 М З А СК многѹ же асѹ мнѫвъшѹ ... не прѣстанѣѣше тлъкѫшті  велкомъ гласомъ вьпьѭшт С 515.18 молꙗаше го вьвест ѭ. ономѹ же не хотꙙштѹ.  на мноꙁѣ то сътворт отълагѭштѹ. прѣбꙑвааше бе стѹда тлъкѫшт.  съ многоѭ молтвоѭ молꙙшт прѧт ѭ С 515.11—12 тльенъ κεκομμένος Натрошен, начупен повелѣ вьсѧ вест ѧ вь темнцѫ. повелѣвъ брьсел тлъено подъ хрьбьтъ блаженааго мѫенка подъсꙑпат.  камꙑ велкъ въꙁложт на прьс мѹ С 104.26 2. Прич. сег. деят. като същ. тлькꙑ м ед ὁ κρούων Този, който чука; чукащият вьсѣкъ бо просѧ премлетъ. ꙇ щѧ обрѣтаатъ. ꙇ тлъкѫщюмѹ отвръꙁаатъ сѧ М Мт 7.8 З, А, СК. Срв.Лк 11.10 Изч М З А СК С Гр κρούω тлѣшт Вж. при тлькнѫт Нвб