Исторически речник
тврьдъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
тврьдъ, тврьдьтврьдатврьдѹтврьдъ, тврьдьтврьдатврьдомь, тврьдомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
тврьдѣтврьде, тврьдꙑтврьдтврьдъ, тврьдьтврьдомъ, тврьдомьтврьдꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
тврьдꙑтврьдѣхъ, тврьдѣхьтврьдатврьдѹтврьдоматврьдо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
тврьдатврьдѹтврьдотврьдатврьдомь, тврьдомътврьдѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
тврьдатврьдъ, тврьдьтврьдомъ, тврьдомьтврьдатврьдꙑтврьдѣхъ, тврьдѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
тврьдѣтврьдѹтврьдоматврьдатврьдꙑ, тврьдѫтврьдѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
тврьдѫ, тврьдѹтврьдоѭ, тврьдоѫ, тврьдоѧ, тврьдоютврьдѣтврьдꙑтврьдъ, тврьдьтврьдамъ, тврьдамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
тврьдꙑтврьдамтврьдахъ, тврьдахьтврьдѣтврьдѹтврьдама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
тврьдꙑ, тврьдꙑ, тврьдотврьдаго, тврьдаего, тврьдааго, тврьдаго, тврьдого, тврьдога, тврьдготврьдѹмѹ, тврьдѹемѹ, тврьдѹѹмѹ, тврьдѹмѹ, тврьдоомѹ, тврьдомѹ, тврьдоѹмѹ, тврьдмѹтврьдꙑ, тврьдꙑ, тврьдотврьдаго, тврьдаего, тврьдааго, тврьдаго, тврьдого, тврьдога, тврьдготврьдꙑмь, тврьдꙑмь, тврьдꙑмъ, тврьдꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
тврьдѣмь, тврьдѣемь, тврьдѣѣмь, тврьдѣамь, тврьдѣмь, тврьдѣмъ, тврьдѣемъ, тврьдѣѣмъ, тврьдѣамъ, тврьдѣмъ, тврьдомь, тврьдомътврьдꙑ, тврьдꙑ, тврьдотврьдтврьдꙑхъ, тврьдꙑхъ, тврьдꙑхь, тврьдꙑхь, тврьдѣхъ, тврьдѣхьтврьдꙑмъ, тврьдꙑмъ, тврьдꙑмь, тврьдꙑмь, тврьдѣмъ, тврьдѣмьтврьдꙑѧ, тврьдꙑꙗ, тврьдꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
тврьдꙑм, тврьдꙑмтврьдꙑхъ, тврьдꙑхъ, тврьдꙑхь, тврьдꙑхьтврьдаꙗ, тврьдаа, тврьдаѣтврьдѹю, тврьдоютврьдꙑма, тврьдꙑматврьдо, тврьдое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
тврьдаго, тврьдаего, тврьдааго, тврьдаго, тврьдого, тврьдога, тврьдготврьдѹмѹ, тврьдѹемѹ, тврьдѹѹмѹ, тврьдѹмѹ, тврьдоомѹ, тврьдомѹ, тврьдоѹмѹ, тврьдмѹтврьдо, тврьдоетврьдаго, тврьдаего, тврьдааго, тврьдаго, тврьдого, тврьдога, тврьдготврьдꙑмь, тврьдꙑмь, тврьдꙑмъ, тврьдꙑмътврьдѣмь, тврьдѣемь, тврьдѣѣмь, тврьдѣамь, тврьдѣмь, тврьдѣмъ, тврьдѣемъ, тврьдѣѣмъ, тврьдѣамъ, тврьдѣмъ, тврьдомь, тврьдомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
тврьдо, тврьдоетврьдаꙗ, тврьдаа, тврьдаѣ, тврьдаѧтврьдꙑхъ, тврьдꙑхъ, тврьдꙑхь, тврьдꙑхь, тврьдѣхъ, тврьдѣхьтврьдꙑмъ, тврьдꙑмъ, тврьдꙑмь, тврьдꙑмь, тврьдѣмъ, тврьдѣмьтврьдаꙗ, тврьдаа, тврьдаѣ, тврьдаѧтврьдꙑм, тврьдꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
тврьдꙑхъ, тврьдꙑхъ, тврьдꙑхь, тврьдꙑхьтврьдѣтврьдѹю, тврьдоютврьдꙑма, тврьдꙑматврьдаꙗ, тврьдаа, тврьдаѣ, тврьдаѧтврьдꙑѧ, тврьдꙑꙗ, тврьдѫѭ, тврьдꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
тврьдѣ, тврьдотврьдѫѭ, тврьдѹю, тврьдоѭ, тврьдоютврьдѫѭ, тврьдоѫ, тврьдоѧ, тврьдоютврьдѣтврьдꙑѧ, тврьдꙑꙗ, тврьдꙑетврьдꙑхъ, тврьдꙑхъ, тврьдѣхъ, тврьдꙑхь, тврьдꙑхь, тврьдѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
тврьдꙑмъ, тврьдꙑмъ, тврьдѣмъ, тврьдꙑмь, тврьдꙑмь, тврьдѣмьтврьдꙑѧ, тврьдꙑꙗ, тврьдꙑетврьдꙑм, тврьдꙑмтврьдꙑхъ, тврьдꙑхъ, тврьдꙑхь, тврьдꙑхьтврьдѣтврьдѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
тврьдꙑма, тврьдꙑматврьдѣ, тврьдѣштврьдѣшатврьдѣшѹ, тврьдѣшютврьдѣтврьдѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
тврьдѣшемь, тврьдѣшемътврьдѣштврьдѣтврьдѣше, тврьдѣштврьдѣшь, тврьдѣшътврьдѣшемъ, тврьдѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
тврьдѣшѧтврьдѣштврьдѣшхъ, тврьдѣшхьтврьдѣшатврьдѣшѹ, тврьдѣшютврьдѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
тврьдѣе, тврьдѣ, тврьдѣшетврьдѣшатврьдѣшѹ, тврьдѣшютврьдѣе, тврьдѣ, тврьдѣшетврьдѣшатврьдѣшемь, тврьдѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
тврьдѣштврьдѣе, тврьдѣтврьдѣша, тврьдѣштврьдѣшь, тврьдѣшътврьдѣшемъ, тврьдѣшемьтврьдѣша, тврьдѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
тврьдѣштврьдѣшхъ, тврьдѣшхьтврьдѣштврьдѣшѹ, тврьдѣшютврьдѣшематврьдѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
тврьдѣшѧ, тврьдѣшѫ, тврьдѣшетврьдѣштврьдѣшѫ, тврьдѣшѧ, тврьдѣшѹтврьдѣшеѭ, тврьдѣшеѫ, тврьдѣшеѧ, тврьдѣшеютврьдѣштврьдѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
тврьдѣшѧ, тврьдѣшѫ, тврьдѣшетврьдѣшь, тврьдѣшътврьдѣшамъ, тврьдѣшамьтврьдѣшѧ, тврьдѣше, тврьдѣшѫтврьдѣшамтврьдѣшахъ, тврьдѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
тврьдѣштврьдѣшѹ, тврьдѣшютврьдѣшаматврьдѣ, тврьдѣштврьдѣшаго, тврьдѣшаего, тврьдѣшааго, тврьдѣшаготврьдѣшѹмѹ, тврьдѣшѹемѹ, тврьдѣшѹѹмѹ, тврьдѣшѹмѹ, тврьдѣшюмѹ, тврьдѣшюемѹ, тврьдѣшюѹмѹ, тврьдѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
тврьдѣтврьдѣшаго, тврьдѣшаего, тврьдѣшааго, тврьдѣшаготврьдѣшмь, тврьдѣшмь, тврьдѣшмъ, тврьдѣшмътврьдѣшмь, тврьдѣшмь, тврьдѣшмъ, тврьдѣшмътврьдѣтврьдѣше, тврьдѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
тврьдѣшхъ, тврьдѣшхъ, тврьдѣшхь, тврьдѣшхьтврьдѣшмъ, тврьдѣшмъ, тврьдѣшмьтврьдѣшѧѧ, тврьдѣшее, тврьдѣшѫѫтврьдѣшм, тврьдѣшмтврьдѣшхъ, тврьдѣшхъ, тврьдѣшхьтврьдѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
тврьдѣшѹю, тврьдѣшюютврьдѣшма, тврьдѣшматврьдѣе, тврьдѣ, тврьдѣшее, тврьдѣшетврьдѣшаго, тврьдѣшаего, тврьдѣшааго, тврьдѣшаготврьдѣшѹмѹ, тврьдѣшѹемѹ, тврьдѣшѹѹмѹ, тврьдѣшѹмѹ, тврьдѣшюмѹ, тврьдѣшюемѹ, тврьдѣшюѹмѹ, тврьдѣшюмѹтврьдѣе, тврьдѣ, тврьдѣшее, тврьдѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
тврьдѣшаго, тврьдѣшаего, тврьдѣшааго, тврьдѣшаготврьдѣшмь, тврьдѣшмь, тврьдѣшмъ, тврьдѣшмътврьдѣшмь, тврьдѣшмь, тврьдѣшмъ, тврьдѣшмътврьдѣе, тврьдѣ, тврьдѣшее, тврьдѣшетврьдѣшаꙗ, тврьдѣшаѣ, тврьдѣшаѧтврьдѣшхъ, тврьдѣшхъ, тврьдѣшхь, тврьдѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
тврьдѣшмъ, тврьдѣшмъ, тврьдѣшмьтврьдѣшаꙗ, тврьдѣшаѣ, тврьдѣшаѧтврьдѣшм, тврьдѣшмтврьдѣшхъ, тврьдѣшхъ, тврьдѣшхьтврьдѣштврьдѣшѹю, тврьдѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
тврьдѣшма, тврьдѣшматврьдѣшꙗ, тврьдѣшѣ, тврьдѣшаꙗтврьдѣшѧѧ, тврьдѣшѧѩ, тврьдѣшѫѫ, тврьдѣшаѧ, тврьдѣшее, тврьдѣшеѥтврьдѣштврьдѣшѫѫ, тврьдѣшѫѭ, тврьдѣшѧѧ, тврьдѣшѧѩ, тврьдѣшюютврьдѣшѫѫ, тврьдѣшѫѭ, тврьдѣшѧѧ, тврьдѣшѧѩ, тврьдѣшюю, тврьдѣшеѭ, тврьдѣшеѫ, тврьдѣшеѧ, тврьдѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
тврьдѣштврьдѣшꙗ, тврьдѣшѣтврьдѣшѧѧ, тврьдѣшѧѩ, тврьдѣшѫѫ, тврьдѣшаѧ, тврьдѣшее, тврьдѣшеѥтврьдѣшхъ, тврьдѣшхъ, тврьдѣшхь, тврьдѣшхьтврьдѣшмъ, тврьдѣшмъ, тврьдѣшмь, тврьдѣшмьтврьдѣшѧѧ, тврьдѣшѧѩ, тврьдѣшѫѫ, тврьдѣшаѧ, тврьдѣшее, тврьдѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
тврьдѣшм, тврьдѣшмтврьдѣшхъ, тврьдѣшхъ, тврьдѣшхь, тврьдѣшхьтврьдѣштврьдѣшѹю, тврьдѣшюютврьдѣшма, тврьдѣшма
тврьдъ -ꙑ прил 1. Твърд, здрав прівръгѫ сѧ въ твръдꙑ камень. нъ въ пѣнꙑ влънꙑ хъ раꙁідѫ сѧ К 12b 22 Срв. С448.18—19 стоѧште же на тврьдѣмъ камен рѫгаахѫ сꙙ томѹ С 214.23 Образно. твръдое (ос)нованїе бже. стотъ. м( пе)атъ съ Е 2а 9—10 2. Прен. Устойчив, непоклатим, здрав да ꙗже послѹшанмъ акꙑ сѫшта вѣроѭ твръдоѭ вдꙙ въждела. та же пакꙑ божѭ славоѭ въспрмꙿ С 252.9 3. Прен. Траен, продължителен да твръдо  непостѫпьно бѫдетъ. же отъ н҄его на крьстьꙗнꙑ бѣшен С 215.15 Вечен. мамъ бесѣдѹѧ съ вам о молтвѣ ꙁа врагꙑ да твръдо бѫдетъ ѹенꙗ слово. ꙙсто ѹенмъ прмъ сꙙ С 406.30 4. Прен. Сигурен, надежден бѫді мнѣ въ ба ꙁаштітітелѣ. ї вь мѣсто твръдо съпасті мѩ СП 70.3 тврьда ѹма не мѣт ἄστατον γνώμην ἔχω Нямам твърдо убеждение аште л кꙿто тврьда ѹма не матъ. да сꙙ отълѫтъ отъ насъ С 63.5 Е СП К С Гр στερεός βέβαιος ἑδραῖος μόνιμος ὀχυρός ἀσφαλής σώφρων στερρῶς твръдъ Нвб твърд ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА