Исторически речник
творт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
творт сѧтворѭ, творѧ, творютворштвортъ, творть, творттвормъ, твормь, творм, твормотворте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
творѧтъ, творѧть, творѧттворвѣтвортатвортетвортвор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
твормъ, твормь, твормтвортетворвѣтвортатворхъ, творхь, творхтвор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
твортворхомъ, творхомь, творхом, творхмꙑтворстетворшѧ, творшѫ, творша, творше, творхѫтворховѣтворста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
творстетворѣѣхъ, творꙗѣхъ, творꙗꙗхъ, твораахъ, творꙗхъ, творѣхъ, творахъ, творѧахъ, творѧхъ, творꙗѣхь, творꙗꙗхь, творѣѣхь, твораахь, творꙗхь, творѣхь, творахь, творѧахь, творѧхь, творꙗѣх, творꙗꙗх, творѣѣх, твораах, творꙗх, творѣх, творах, творѧах, творѧхтворѣѣше, творꙗѣше, творꙗꙗше, творааше, творꙗше, творѣше, твораше, творѧаше, творѧшетворѣѣше, творꙗѣше, творꙗꙗше, творааше, творꙗше, творѣше, твораше, творѧаше, творѧшетворѣѣхомъ, творꙗѣхомъ, творꙗꙗхомъ, твораахомъ, творꙗхомъ, творѣхомъ, творахомъ, творѧахомъ, творѧхомъ, творꙗѣхомь, творꙗꙗхомь, творѣѣхомь, твораахомь, творꙗхомь, творѣхомь, творахомь, творѧахомь, творѧхомь, творꙗѣхом, творꙗꙗхом, творѣѣхом, твораахом, творꙗхом, творѣхом, творахом, творѧахом, творѧхомтворѣѣшете, творꙗѣшете, творꙗꙗшете, твораашете, творꙗшете, творѣшете, творашете, творꙗѣсте, творꙗꙗсте, творѣѣсте, твораасте, творꙗсте, творѣсте, творасте, творѧасте, творѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
творѣѣхѫ, творꙗѣхѫ, творꙗꙗхѫ, твораахѫ, творꙗхѫ, творѣхѫ, творахѫ, творꙗѣхѹ, творꙗꙗхѹ, творѣѣхѹ, твораахѹ, творꙗхѹ, творѣхѹ, творахѹ, творѧахѹ, творѧхѹтворѣѣховѣ, творꙗѣховѣ, творꙗꙗховѣ, творааховѣ, творꙗховѣ, творѣховѣ, твораховѣ, творѧаховѣ, творѧховѣтворѣѣшета, творꙗѣшета, творꙗꙗшета, твораашета, творꙗшета, творѣшета, творашета, творꙗѣста, творꙗꙗста, творѣѣста, творааста, творꙗста, творѣста, твораста, творѧаста, творѧстатворѣѣшете, творꙗѣшете, творꙗꙗшете, твораашете, творꙗшете, творѣшете, творашете, творꙗѣсте, творꙗꙗсте, творѣѣсте, твораасте, творꙗсте, творѣсте, творасте, творѧасте, творѧсте
творт сѧ -творѭ сѧ -творш сѧ несв 1. Ставам, случвам се се до шестааго аса твор сꙙ С 435.28 вьн҄егдаже то сꙙ творѣꙿше.  платъ н глаголат н слꙑшат можааше С 434.1—2 на н҄емꙿже мѣстѣ до дьн҄ешьнꙗаго дьне цѣлꙿбꙑ многꙑ творꙙтъ сꙙ С 532.12  прісно дѣло твортъ сꙙ С 438.23 2. Считам се, обявявам се, представям се за някакъв нъ і оца своего глааше ба. (ра)равенъ (!) сѧ творѧ бѹ М Йо 5.18 З ꙇ ѣко тꙑ лвкъ сꙑ творш сѧ самъ бъ М Йо 10.33 З кого сѧ самъ тꙑ творш М Йо 8.53 З съкаж м ѡ ловѣе. же сꙙ творш покааню сѫпротвьнкъ С 361.11 не ожестте срьдьць вашхъ. акꙑ твормї сꙙ ст. с же не тъьѭ прѣжде кръштенꙗ С 357.28 3. Преструвам се, давам вид, показвам се, правя се на някакъв ꙇ прблжшѧ сѧ вь весь вь нѭже дѣашете. ꙇ тъ творѣаше сѧ дале т М Лк 24.28 З ꙇ съглѧдавъше посълашѧ ꙁасѣдьнкꙑ. творѧщѧ сѧ праведьнц сѫште да мѫтъ і въ словес М Лк 20.20 З 4. Подготвям се, готвя се етврьтодьнънꙑ ож мрьтвъ бꙑвъ.  ѫꙁꙑ грѣховьнꙑхъ растрьꙁаахѫ сꙙ. а он лѫкам на ѹбн на н҄ь творахѫ сꙙ С 387.18 вꙑшь сѧ творт кого προτιμάομαί τινος Смятам се за по–важен от някого ште  дшам власт покѹшате сꙙ. ц ба нашего вꙑшьш сꙙ творте С 88.17 на бога сѧ творт ϑεομαχέω Боря се срещу Бога, богоборствам  младеньц богословꙙтъ. а отьц на бога сꙙ творꙙтъ С 333.7 самъ сѧ послѹхъ себѣ творт μαρτυρέω ἐμαυτῷ Свидетелствам в своя полза аште т повѣдѣ же глагола агг҄елъ. рееш сама сꙙ послѹхъ себѣ творш С 241.20—21 творт сѧ на ѹбо μιαιφονέω Готвя се за убийство ꙗко отроц съмꙑслꙙтъ а отьц сꙙ на ѹбо творꙙтъ С 333.5—6 М З А СК С Гр πράσσομαι ἐπιτελέομαι τελέομαι ποιέω πλάσσομαι προσποιέομαι ὑποκρίνομαι ἐμαυτόν ὑπάρχω ὁπλίζομαι Вж. при творт Нвб