Исторически речник
тво  
тво -твоꙗ -тво местоим притеж 2 л ед Твой; който принадлежи или се отнася за лицето, на което се говори ꙇ ѹбоѣвъ сѧ шедъ съкрꙑхъ талантъ тво вь ꙁем М Мт 25.25 З А СК то же вдш сѫецъ же естъ въ оесе братра твоего. а бръвъна еже естъ въ оесе твоемь не юеш М Лк 6.41 З свѣтльнкъ тѣлѹ естъ око. аще ѹбо бѫдетъ око твое просто. вьсе тѣло твое свѣтъло бѫдетъ М Мт 6.22 З А СК къ снѹ же прѣстолъ тво бже Е 6б 14 не о жрътвахъ твоіхъ обліѭ тебе СП 49.8 не прмѫ отъ домѹ твоего телецъ. ні отъ стадъ твоіхъ коꙁелъ СП 49.9 пожърі бѹ жрътвѫ хвалѫ. ї въꙁдаждъ вꙑшьнюмѹ обѣтꙑ твоеѩ СП 49.14 помѧн мѧ гі въ црствь твоемь СЕ 50b 15 гі славѫ въꙁдаѩ. въꙁлагаѭ рѫкѫ моѭ. на раба твоего сего СЕ 50b 5 непосрамеⷧнъ прѣдъ ома твома бѫдѫ СЕ 72а 24 сестра твоꙗ обѣшта сꙙ пожрьт богомъ С 2.4 да прославꙙтъ сто  прѣхвально мꙙ тво С 3.30 можетъ насъ ꙁбавт робъ свохъ отъ твою рѫкѹ С 50.18 могѫтъ тебѣ  болѣꙁнемъ твомъ послѹжт С 170.6 не ꙁълааго смрада твого лобꙑꙁанꙗ ѹвраштаѧ сꙙ С 426.10 раꙁѹмѣхъ твоѧ дѹшꙙ мꙑсл С 393.8 гда ѹбо ѧꙁꙑкъ тво акꙑ ѧꙁꙑкъ бѫдетъ хрстосовъ С 380.13 поштꙙд жтꙗ мого мол҄ѫ сꙙ тво свꙙтꙑн҄ С 286. 14 твомѹ ѹмѹ мьстт хотꙙ пршълъ стъ съпасъ С 336.13 похвальна ѹбо стъ твоꙗ любꙑ. нъ пае похвал҄ено дѹш тво дръꙁновен С 456.15, 16 ꙗко на сѫдшт пакостьнка не подвже сꙙ тво съмꙑслъ. нъ пае крѣпѣ бꙑстъ С 64.1 аште л велш се станетъ прѣдъ твомъ сѫдлштемъ С 147.4—5 въ мѧ тво ἐν τῷ ὀνόματί σου В твое име бже въ імѩ твое сп мѩ.  въ слѣ твое сѫд м СП 53.3 Срв. С73.11 РН1 твомь меньмь τῷ σῷ ὀνόματι, ἐν τῷ ὀνόματί σου В твое име  твомь менемь бѣсꙑ ꙁгонхомъ.  твомь менемь слꙑ мъногꙑ сътворхомъ М Мт 7.22 З ѹтелю вдѣхомъ едного менемъ твомь ꙁгонѧшта бѣсꙑ М Мк 9.38 З А мноꙁ бо м рекѫтъ рее. менемь твомъ прорцахомъ С 383.22 твоѭ вол҄еѭ ἐν τῷ ϑελήματί σου По твоя воля, по твое желание гі волеѭ твоеѭ подаждь добротѣ моеі сілѫ СП 29.8 М З А СК ЗП О У Е СП СС СЕ К С Г П3 РН1 Гр σός σοῦ αὐτός ὑμέτερος ἴδιος ὁ εἰς σέ Нвб твой, твоя, твое, твои ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА