Исторически речник
тварꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
тварꙗттварꙗѭ, тварѣѭ, тварꙗѫ, тварѣѫ, тварꙗѧ, тварѣѧ, тварꙗю, тварѣю, тварѧю, твараѫ, твараѧтварꙗш, тварꙗеш, тварѣш, тварѣеш, тварѣаш, тварѧеш, твараештварꙗтъ, тварꙗетъ, тварѣтъ, тварѣетъ, тварѣатъ, тварꙗть, тварꙗеть, тварѣть, тварѣеть, тварѣать, тварꙗт, тварꙗет, тварѣт, тварѣет, тварѣат, тварѧетъ, тварѧеть, тварѧет, твараетъ, твараеть, твараеттварꙗмъ, тварꙗемъ, тварѣмъ, тварѣемъ, тварѣамъ, тварꙗмь, тварꙗемь, тварѣмь, тварѣемь, тварѣамь, тварꙗм, тварꙗем, тварѣм, тварѣем, тварѣам, тварꙗмо, тварꙗемо, тварѣмо, тварѣемо, тварѣамо, тварѧемъ, тварѧемь, тварѧем, твараемъ, твараемь, твараем, твараемотварꙗте, тварꙗете, тварѣте, тварѣете, тварѣате, тварѧете, твараете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
тварꙗѭтъ, тварѣѭтъ, тварѣѫтъ, тварꙗѫтъ, тварѣѧтъ, тварꙗѧтъ, тварѣютъ, тварꙗютъ, тварꙗѭть, тварѣѭть, тварѣѫть, тварꙗѫть, тварѣѧть, тварꙗѧть, тварѣють, тварꙗють, тварꙗѭт, тварѣѭт, тварѣѫт, тварꙗѫт, тварѣѧт, тварꙗѧт, тварѣют, тварꙗют, тварѧютъ, тварѧють, тварѧют, твараѫтъ, твараѧтъ, твараѫть, твараѧть, твараѫт, твараѧттварꙗвѣ, тварꙗевѣ, тварѣвѣ, тварѣевѣ, тварѣавѣ, тварѧевѣтварꙗта, тварꙗета, тварѣта, тварѣета, тварѣата, тварѧетатварꙗте, тварꙗете, тварѣте, тварѣете, тварѣате, тварѧететварꙗ, тварѣ, тварѧ, тваратварꙗ, тварѣ, тварѧ, твара
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
тварꙗмъ, тварѣмъ, тварꙗмь, тварѣмь, тварꙗм, тварѣм, тварѧмъ, тварѧмь, тварѧм, тварамъ, тварамь, тварамтварꙗте, тварѣте, тварѧте, тваратетварꙗвѣ, тварѣвѣ, тварѧвѣ, тваравѣтварꙗта, тварѣта, тварѧта, тварататварꙗхъ, тварѣхъ, тварꙗхь, тварѣхь, тварꙗх, тварѣх, тварѧхъ, тварѧхь, тварѧх, тварахъ, тварахь, тварахтварꙗ, тварѣ, тварѧ, твара
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
тварꙗ, тварѣ, тварѧ, тваратварꙗхомъ, тварѣхомъ, тварꙗхомь, тварѣхомь, тварꙗхом, тварѣхом, тварꙗхмꙑ, тварѣхмꙑ, тварѧхомъ, тварѧхомь, тварѧхом, тварахомъ, тварахомь, тварахом, тварахмꙑтварꙗсте, тварѣсте, тварѧсте, тварастетварꙗшѧ, тварашѧ, тварѣшѧ, тварꙗшѫ, тварашѫ, тварѣшѫ, тварꙗша, тварѣша, тварꙗше, твараше, тварѣше, тварꙗхѫ, тварѣхѫ, тварахѫ, тварѧшатварꙗховѣ, тварѣховѣ, тварѧховѣ, твараховѣтварꙗста, тварѣста, тварѧста, твараста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
тварꙗсте, тварѣсте, тварѧсте, тварастетварꙗахъ, тварꙗхъ, тварꙗах, твараахъ, тварахъ, твараахь, тварахь, тварꙗхь, тварꙗх, твараах, тварѧхъ, тварѧхь, тварѧхтварꙗаше, тварꙗше, тварааше, твараше, тварѧшетварꙗаше, тварꙗше, тварааше, твараше, тварѧшетварꙗахомъ, тварꙗхомъ, твараахомъ, тварахомъ, тварꙗахомь, тварꙗхомь, твараахомь, тварахомь, тварꙗахом, тварꙗхом, твараахом, тварахом, тварѧхомъ, тварѧхомь, тварѧхомтварꙗашете, тварꙗшете, тварꙗасте, тварꙗсте, твараашете, тварашете, твараасте, тварасте, тварѧшете, тварѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
тварꙗахѫ, тварꙗхѫ, тварꙗахѹ, тварꙗхѹ, твараахѫ, тварахѫ, твараахѹ, тварахѹ, тварѧхѹтварꙗаховѣ, тварꙗховѣ, тварааховѣ, твараховѣ, тварѧховѣтварꙗашета, тварꙗшета, тварꙗаста, тварꙗста, тварѧшета, тварѧста, твараашета, тварашета, тварааста, тварастатварꙗашете, тварꙗшете, тварꙗасте, тварꙗсте, тварѧшете, тварѧсте, твараашете, тварашете, твараасте, тварасте
тварꙗт -тварꙗѭ -тварꙗш несв Създавам, творя сьде же  трѹдъ тво  потъ. наѹ дѫшѫ тварат т ѹста ѹстомъ хрстосовамъ подобꙙштꙙ сꙙ С 381.25 Изч С Гр διαπλάσσω тварат Нвб тварвам диал ЕА Срв творя, [съ]творя, [съ]творявам