Исторически речник
тварь  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
тварьтвартвартварьтварьѭ, тварѭ, тварѫ, тварѧ, тварью, тварютвар
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
твартвартварь, твар, тваретварьмъ, тваремъ, тварьмь, тваремьтварьм, тваръм, твармтварьхъ, тварьхь, тварехъ, тварехь
NfOuNfGuNfDu
твартварью, тварю, тварѹтварьма, тваръма, тварма
тварь - ж 1. Творение, създание, твар твоеѭ дръжавоѭ дръжш тварь. ꙇ твомь промꙑшленемь. строш весь мръ СЕ 3b 23 твоѣ естъ въ стнѫ велкаа тана. нꙑнѣщьнее раꙁдрѹшене. твохъ тваре. ꙇ грѧдѫще вѣьнꙑ поко СЕ 65а 8 ꙁаклнаѭ тѧ дше нестꙑ. протвѧ сѧ твар бжь СЕ 55а 16 тꙑ отъ етꙑръ стѹх тварь съставль. етꙑръм врѣменꙑ. крѫгъ лѣтѹ вѣньалъ ес СЕ 4а 1 тъ бо рее. не сътворте себѣ капштъ. н поклан҄ѣте сꙙ дѣломъ рѫкъ вашхъ. н но твар нкоже С 262.30 съ отꙿцемь  съ свꙙтьімъ дѹхомь. кѹпно вь славѣ  ьст. вьса тварь мѹ поклантъ сꙙ С 332.6—7 кто бо бꙑ въꙁмоглъ ослѣпт ѹмъ срьдеънꙑ го. да бꙑ сꙙ поклонлъ то твар С 261.29  трьпѣѣше влѣкомъ творьць отъ твар. ꙁъдател҄ь отъ ꙁъданꙗ. творьць отъ сътворенааго С 432.1 того л прѣдаешꙇ же вьсѣъскаа одръжітъ. владѫштаго бѣсꙑ. повелѣваѭштаго мірѹ. владꙑкѫ вьсѣкоꙇ тварі К 4b 35 веліка ѹбо естъ тваръ нбо отъ небꙑтъѣ въ бꙑтье бмь пріꙁъвана К 9b 34 Хора, човешки създания. ꙇ рее мъ шедъше въ весь мръ. проповѣдте еванћле вьсе твар М Мк 16.15А Събир.Всичко сътворено, всичко създадено. ї въꙁвѣстішѩ дѣла бжъѣ. ї тварь сего раꙁѹмѣшѩ СП 63.10 всѣ прѣмѫдростьѭ створ. сплъні сѩ ꙁемлѣ тварі твоеѩ СП 103.24 вꙿсѣ тварь вьспѣтъ тѧ СЕ 4b 13 слꙑш ѧдо ꙇ раꙁѹмѣ добрѣ. бъ еднъ естъ сътворе вꙿсѭ тварь. не мѣѩ н отъкѫдѹже наѧтꙿка СЕ 67а 4 2. Сътворение псалмъ дадовъ о тварі вьсего мра СП 103.1 М А Е СП СЕ К С Г Гр κτίσις κτίσμα ποίημα ποιήματα πλάσμα δημιούργημα φύσις σύστασις δημιουργήματα Нвб твар ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР