Исторически речник
тана  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
танатанꙑ, танѫтанѣтанѫ, танѹтаноѭ, таноѫ, таноѧ, таноютанѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
танотанꙑтанъ, таньтанамъ, танамьтанамтанахъ, танахь
NfOuNfGuNfDu
танѣтанѹтанама
тана -ꙑ ж 1. Тайна, скрит факт рее. поштꙙд жтꙗ мого мол҄ѫ сꙙ тво свꙙтꙑн҄.  нкомѹже танꙑ вьꙁвѣшта. да не  отъ мѣста сего отдѫ С 286.15 Тайна помисъл, желание. до съмрът. на негоже оца обѣтованѣ твоѣ въꙁлагаеш. пръвое  послѣдьнее сповѣдане. танꙑ срцю СЕ 92а 10 тъ бо съвѣс немощь вꙿ(..)го рода а. о танѣ срц(.) нашхъ Р VII 4.13 бѣше та дв͠ца стѣ жвѫщ .м͠. лⷮѣ. мѧщ въ съетаніє ѫ.  съхранꙿш танѫ. неплоды мніма бѣше ѧдѫ Герм. 128б посланъ быⷭ вонъ. въпѫ црⷭкѫѧ танѫ. танѫ ꙁа рекомѫ вѣроѫ спытаємѫ многым вещꙿм. танѫ покланѣнє прємлѧща. танѫ блг͠ословествємѫ, а не спытаємѫ Сб. Герм. 149б-150а 2. Божия тайна, истина за християнската вяра онъ же рее. вамъ естъ дано вѣдѣт танꙑ црⷭствѣ бжѣ. а промъ въ пртъахъ. да вдѧште не вдѧтъ.  слꙑшѧште не раꙁѹмѣѭтъ М Лк 8.10 З СК  проповѣданю схвѹ. по ѡкръвеню тан. лѣт вѣн. ѹмлъанѣ Е 4б 7 влко гі бже нашъ. творье вꙿсемѹ. твоѣ естъ въ стнѫ велкаа тана. нꙑнѣщьнее раꙁдрѹшене. твохъ тваре. ꙇ грѧдѫще вѣьнꙑ поко СЕ 65а 7 хъ въ мрътвꙑхь съ німь сънідѣмъ да ѹвѣмъ і таінꙑ. ѩже тѹ. да раꙁѹмѣемъ бжѭ К 13а 14  да пріметъ мꙙ стꙑ арꙿхагꙿг҄елъ мхалъ. же прведе мꙙ на раꙁѹмъ тво.  поꙁнат мꙙ сътвор танѫ твоѭ ꙁ дѣтъска въꙁдраста С 31.24 нъ вьсѣхъ ѹпꙿваѭштхъ на н҄ь вьскрѣстъ. се стъ ьстънꙑ наꙙтъкъ праꙁдьнкъ пасхꙑ.  с сѫтъ танꙑ хрстаномъ С 486.3 Чудо. кръвотоцѫ цѣллъ. дьштерь архсунагога. ѹмъръшѫ ожвлъ.  їнѣхъ многъ танъ. достонь ѹдесъ сътворлъ С 480.27 не раꙁоумѣши ли въ сихъ словесехъ дъвѣ лици? въ вьсеи по вѣсти богословесьнꙑ и ꙁаконъ въсиꙗмъ таинѣ. и потрѣба прилежитъ свѣтильниьскааго бꙑтиꙗ ЙЕ Шест. 145b сътвори оубо б͠ъ л͠вка бе ꙁълобꙑ, права, добровольна, бес крьби, беспеали, всѣмь добромь иꙁборомь освѣщена, вьсѣмь благомъ обрастьна ꙗко и вътораѧ мироу тварь, въ велицѣ малъ, ан͠гла другааго, поклоньника, мѣсьна, видьцꙗ видимѣи твари, видьца таинѣ ЙЕ Бог. 174b 3. Светите тайни, евхаристията, светото причастие съподоб  неосѫжденꙿно прѩт. страшънꙑхъ твохъ ꙇ бесъмрътънꙑхъ танъ СЕ 22а 18 просвѣт же  ꙁаповѣдемъ твомъ. ꙇ повелѣнемъ твомъ жт. ꙇ бжхъ танъ СЕ 23b 24 тако ꙇ стꙑѩ таінꙑ. егда дховънаѣ пішта вънідетъ. въ ѹмъ плънъ ꙁълобꙑ. пае погѹбітъ. ꙇ стьлітъ К 8b 8 слово ... о ськаꙁан свꙙтꙑхъ танъ С 405.5 носвъ прѣстꙑѧ танꙑ. въ олтар прѣстоꙗлъ слѹжꙙ С 214.10 вждѫ бо многꙑ вѣрьнꙑхъ. дѫштꙙ къ гръдꙑмъ танамъ прꙙштеню С 405.15 4. Тайно място, скривалище ѣко съкрꙑ мѩ въ кров своемь. вь денъ ꙁъла моего покрꙑ мѩ въ таінѣ крова своего СП 26.5 съкрꙑеші ѩ въ таінѣ ліца твоего. отъ мѩтежа лва. покрꙑеші ѩ въ кровѣ отъ прѣрѣканъѣ ѩꙁꙑкъ СП 30.21 въ танѣ ἐν [τῷ] κρυπτῷ, ἐν τῷ κρυφαίῳ Тайно, скришом да бѫдетъ млостꙑн твоѣ въ танѣ.  отцъ тво вдѧ въ танѣ въꙁдастъ тебѣ авѣ М Мт 6.4 З А СК помол сѧ отцѹ твоемѹ въ танѣ. ꙇ отцъ тво вдѧ въ танѣ. въꙁдастъ тебѣ авѣ М Мт 6.6 З, А, СК.Срв. Мт 6.18 М З А СК въ танѫ Литург. ἐν ἐπηκόῳ, μυστικῶς Тихо, полугласно ꙇ твортъ ппъ молтвѫ сѭ въ танѫ СЕ 11а 5 Срв. СЕ61b 4 поⷫ҇ молⷮ҇ сѧ въ танѫ СЕ 98b 17 поⷫ҇ въ танѫ СЕ 38b 19 Срв. СЕ81а 17 въⷮ҇ нѫ СС IIb 2 М З А СК Е СП СС СЕ К С Р Г ЙЕ Шест. ЙЕ Бог. Сб. Герм. Гр μυστήριόν μυστήρια [τὸ] κρυπτόν [τὸ] ἀπόκρυφον [τὸ] κρύφων таіна таꙇна Нвб тайна ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА