Исторически речник
таде  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
тадѣ, тадетадѣꙗ, тадеꙗ, тадѣа, тадеатадѣю, тадею, тадѣов, тадеов, тадѣв, тадев, тадѣев, тадеев-тадѣꙗ, тадеꙗ, тадѣа, тадеатадѣмь, тадемь, тадѣомь, тадеомь, тадѣмъ, тадемъ, тадѣомъ, тадеомьъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
тадѣ, тадетадѣю, тадею----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
таде -ꙗ м ЛИ 1. Тадей — другото име на Юда [Иуда] Яковов — брат Господен, наречен още и Левий, син на Йосиф Обручник и Мария. Един от 12–те апостоли, автор на съборно послание. Пр. на 19 юни и 30 юни [Събор на 12–те апостоли. През IХ—Х в. и на 16, 22 и 26 май] ѡбѣма же на десѧте аплма. ꙇмена сѫтъ се. пръвꙑ смонъ ... ꙇ келеве нареенꙑ таде М Мт 10.3 З ꙇ нарее мѧ смонѹ петръ ... ꙇ томѫ. ꙇ ѣкова алф҄еова. ꙇ тадеа М Мк 3.18 З мⷺц҃а юⷩ҇ ꙁ҃ ҃ꙇ стаго апла тадѣа А 147b 5 2. Тадей — един от 70–те апостоли. Пр. на 21 август и 4 януари [Събор на 70–те апостоли. През IХ в. на 19 юни и 19 август] мⷺц҃а авгоⷭ҇ ҃ стаго апла тадеа.  прⷬ҇ока самолѣ А 152а 16 Изч М З А Гр Θαδδαῖος тадѣ