Исторически речник
сѫкатъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сѫкатъ, сѫкатьсѫкатасѫкатѹсѫкатъ, сѫкатьсѫкатасѫкатомь, сѫкатомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сѫкатѣсѫкате, сѫкатꙑсѫкатсѫкатъ, сѫкатьсѫкатомъ, сѫкатомьсѫкатꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сѫкатꙑсѫкатѣхъ, сѫкатѣхьсѫкатасѫкатѹсѫкатомасѫкато
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сѫкатасѫкатѹсѫкатосѫкатасѫкатомь, сѫкатомъсѫкатѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сѫкатасѫкатъ, сѫкатьсѫкатомъ, сѫкатомьсѫкатасѫкатꙑсѫкатѣхъ, сѫкатѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сѫкатѣсѫкатѹсѫкатомасѫкатасѫкатꙑ, сѫкатѫсѫкатѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сѫкатѫ, сѫкатѹсѫкатоѭ, сѫкатоѫ, сѫкатоѧ, сѫкатоюсѫкатѣсѫкатꙑсѫкатъ, сѫкатьсѫкатамъ, сѫкатамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сѫкатꙑсѫкатамсѫкатахъ, сѫкатахьсѫкатѣсѫкатѹсѫкатама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
сѫкатꙑ, сѫкатꙑ, сѫкатосѫкатаго, сѫкатаего, сѫкатааго, сѫкатаго, сѫкатого, сѫкатога, сѫкатгосѫкатѹмѹ, сѫкатѹемѹ, сѫкатѹѹмѹ, сѫкатѹмѹ, сѫкатоомѹ, сѫкатомѹ, сѫкатоѹмѹ, сѫкатмѹсѫкатꙑ, сѫкатꙑ, сѫкатосѫкатаго, сѫкатаего, сѫкатааго, сѫкатаго, сѫкатого, сѫкатога, сѫкатгосѫкатꙑмь, сѫкатꙑмь, сѫкатꙑмъ, сѫкатꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
сѫкатѣмь, сѫкатѣемь, сѫкатѣѣмь, сѫкатѣамь, сѫкатѣмь, сѫкатѣмъ, сѫкатѣемъ, сѫкатѣѣмъ, сѫкатѣамъ, сѫкатѣмъ, сѫкатомь, сѫкатомъсѫкатꙑ, сѫкатꙑ, сѫкатосѫкатсѫкатꙑхъ, сѫкатꙑхъ, сѫкатꙑхь, сѫкатꙑхь, сѫкатѣхъ, сѫкатѣхьсѫкатꙑмъ, сѫкатꙑмъ, сѫкатꙑмь, сѫкатꙑмь, сѫкатѣмъ, сѫкатѣмьсѫкатꙑѧ, сѫкатꙑꙗ, сѫкатꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
сѫкатꙑм, сѫкатꙑмсѫкатꙑхъ, сѫкатꙑхъ, сѫкатꙑхь, сѫкатꙑхьсѫкатаꙗ, сѫкатаа, сѫкатаѣсѫкатѹю, сѫкатоюсѫкатꙑма, сѫкатꙑмасѫкато, сѫкатое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
сѫкатаго, сѫкатаего, сѫкатааго, сѫкатаго, сѫкатого, сѫкатога, сѫкатгосѫкатѹмѹ, сѫкатѹемѹ, сѫкатѹѹмѹ, сѫкатѹмѹ, сѫкатоомѹ, сѫкатомѹ, сѫкатоѹмѹ, сѫкатмѹсѫкато, сѫкатоесѫкатаго, сѫкатаего, сѫкатааго, сѫкатаго, сѫкатого, сѫкатога, сѫкатгосѫкатꙑмь, сѫкатꙑмь, сѫкатꙑмъ, сѫкатꙑмъсѫкатѣмь, сѫкатѣемь, сѫкатѣѣмь, сѫкатѣамь, сѫкатѣмь, сѫкатѣмъ, сѫкатѣемъ, сѫкатѣѣмъ, сѫкатѣамъ, сѫкатѣмъ, сѫкатомь, сѫкатомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
сѫкато, сѫкатоесѫкатаꙗ, сѫкатаа, сѫкатаѣ, сѫкатаѧсѫкатꙑхъ, сѫкатꙑхъ, сѫкатꙑхь, сѫкатꙑхь, сѫкатѣхъ, сѫкатѣхьсѫкатꙑмъ, сѫкатꙑмъ, сѫкатꙑмь, сѫкатꙑмь, сѫкатѣмъ, сѫкатѣмьсѫкатаꙗ, сѫкатаа, сѫкатаѣ, сѫкатаѧсѫкатꙑм, сѫкатꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
сѫкатꙑхъ, сѫкатꙑхъ, сѫкатꙑхь, сѫкатꙑхьсѫкатѣсѫкатѹю, сѫкатоюсѫкатꙑма, сѫкатꙑмасѫкатаꙗ, сѫкатаа, сѫкатаѣ, сѫкатаѧсѫкатꙑѧ, сѫкатꙑꙗ, сѫкатѫѭ, сѫкатꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
сѫкатѣ, сѫкатосѫкатѫѭ, сѫкатѹю, сѫкатоѭ, сѫкатоюсѫкатѫѭ, сѫкатоѫ, сѫкатоѧ, сѫкатоюсѫкатѣсѫкатꙑѧ, сѫкатꙑꙗ, сѫкатꙑесѫкатꙑхъ, сѫкатꙑхъ, сѫкатѣхъ, сѫкатꙑхь, сѫкатꙑхь, сѫкатѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
сѫкатꙑмъ, сѫкатꙑмъ, сѫкатѣмъ, сѫкатꙑмь, сѫкатꙑмь, сѫкатѣмьсѫкатꙑѧ, сѫкатꙑꙗ, сѫкатꙑесѫкатꙑм, сѫкатꙑмсѫкатꙑхъ, сѫкатꙑхъ, сѫкатꙑхь, сѫкатꙑхьсѫкатѣсѫкатѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
сѫкатꙑма, сѫкатꙑмасѫкатѣ, сѫкатѣшсѫкатѣшасѫкатѣшѹ, сѫкатѣшюсѫкатѣсѫкатѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
сѫкатѣшемь, сѫкатѣшемъсѫкатѣшсѫкатѣсѫкатѣше, сѫкатѣшсѫкатѣшь, сѫкатѣшъсѫкатѣшемъ, сѫкатѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
сѫкатѣшѧсѫкатѣшсѫкатѣшхъ, сѫкатѣшхьсѫкатѣшасѫкатѣшѹ, сѫкатѣшюсѫкатѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
сѫкатѣе, сѫкатѣ, сѫкатѣшесѫкатѣшасѫкатѣшѹ, сѫкатѣшюсѫкатѣе, сѫкатѣ, сѫкатѣшесѫкатѣшасѫкатѣшемь, сѫкатѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
сѫкатѣшсѫкатѣе, сѫкатѣсѫкатѣша, сѫкатѣшсѫкатѣшь, сѫкатѣшъсѫкатѣшемъ, сѫкатѣшемьсѫкатѣша, сѫкатѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
сѫкатѣшсѫкатѣшхъ, сѫкатѣшхьсѫкатѣшсѫкатѣшѹ, сѫкатѣшюсѫкатѣшемасѫкатѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
сѫкатѣшѧ, сѫкатѣшѫ, сѫкатѣшесѫкатѣшсѫкатѣшѫ, сѫкатѣшѧ, сѫкатѣшѹсѫкатѣшеѭ, сѫкатѣшеѫ, сѫкатѣшеѧ, сѫкатѣшеюсѫкатѣшсѫкатѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
сѫкатѣшѧ, сѫкатѣшѫ, сѫкатѣшесѫкатѣшь, сѫкатѣшъсѫкатѣшамъ, сѫкатѣшамьсѫкатѣшѧ, сѫкатѣше, сѫкатѣшѫсѫкатѣшамсѫкатѣшахъ, сѫкатѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
сѫкатѣшсѫкатѣшѹ, сѫкатѣшюсѫкатѣшамасѫкатѣ, сѫкатѣшсѫкатѣшаго, сѫкатѣшаего, сѫкатѣшааго, сѫкатѣшагосѫкатѣшѹмѹ, сѫкатѣшѹемѹ, сѫкатѣшѹѹмѹ, сѫкатѣшѹмѹ, сѫкатѣшюмѹ, сѫкатѣшюемѹ, сѫкатѣшюѹмѹ, сѫкатѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
сѫкатѣсѫкатѣшаго, сѫкатѣшаего, сѫкатѣшааго, сѫкатѣшагосѫкатѣшмь, сѫкатѣшмь, сѫкатѣшмъ, сѫкатѣшмъсѫкатѣшмь, сѫкатѣшмь, сѫкатѣшмъ, сѫкатѣшмъсѫкатѣсѫкатѣше, сѫкатѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
сѫкатѣшхъ, сѫкатѣшхъ, сѫкатѣшхь, сѫкатѣшхьсѫкатѣшмъ, сѫкатѣшмъ, сѫкатѣшмьсѫкатѣшѧѧ, сѫкатѣшее, сѫкатѣшѫѫсѫкатѣшм, сѫкатѣшмсѫкатѣшхъ, сѫкатѣшхъ, сѫкатѣшхьсѫкатѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
сѫкатѣшѹю, сѫкатѣшююсѫкатѣшма, сѫкатѣшмасѫкатѣе, сѫкатѣ, сѫкатѣшее, сѫкатѣшесѫкатѣшаго, сѫкатѣшаего, сѫкатѣшааго, сѫкатѣшагосѫкатѣшѹмѹ, сѫкатѣшѹемѹ, сѫкатѣшѹѹмѹ, сѫкатѣшѹмѹ, сѫкатѣшюмѹ, сѫкатѣшюемѹ, сѫкатѣшюѹмѹ, сѫкатѣшюмѹсѫкатѣе, сѫкатѣ, сѫкатѣшее, сѫкатѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
сѫкатѣшаго, сѫкатѣшаего, сѫкатѣшааго, сѫкатѣшагосѫкатѣшмь, сѫкатѣшмь, сѫкатѣшмъ, сѫкатѣшмъсѫкатѣшмь, сѫкатѣшмь, сѫкатѣшмъ, сѫкатѣшмъсѫкатѣе, сѫкатѣ, сѫкатѣшее, сѫкатѣшесѫкатѣшаꙗ, сѫкатѣшаѣ, сѫкатѣшаѧсѫкатѣшхъ, сѫкатѣшхъ, сѫкатѣшхь, сѫкатѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
сѫкатѣшмъ, сѫкатѣшмъ, сѫкатѣшмьсѫкатѣшаꙗ, сѫкатѣшаѣ, сѫкатѣшаѧсѫкатѣшм, сѫкатѣшмсѫкатѣшхъ, сѫкатѣшхъ, сѫкатѣшхьсѫкатѣшсѫкатѣшѹю, сѫкатѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
сѫкатѣшма, сѫкатѣшмасѫкатѣшꙗ, сѫкатѣшѣ, сѫкатѣшаꙗсѫкатѣшѧѧ, сѫкатѣшѧѩ, сѫкатѣшѫѫ, сѫкатѣшаѧ, сѫкатѣшее, сѫкатѣшеѥсѫкатѣшсѫкатѣшѫѫ, сѫкатѣшѫѭ, сѫкатѣшѧѧ, сѫкатѣшѧѩ, сѫкатѣшююсѫкатѣшѫѫ, сѫкатѣшѫѭ, сѫкатѣшѧѧ, сѫкатѣшѧѩ, сѫкатѣшюю, сѫкатѣшеѭ, сѫкатѣшеѫ, сѫкатѣшеѧ, сѫкатѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
сѫкатѣшсѫкатѣшꙗ, сѫкатѣшѣсѫкатѣшѧѧ, сѫкатѣшѧѩ, сѫкатѣшѫѫ, сѫкатѣшаѧ, сѫкатѣшее, сѫкатѣшеѥсѫкатѣшхъ, сѫкатѣшхъ, сѫкатѣшхь, сѫкатѣшхьсѫкатѣшмъ, сѫкатѣшмъ, сѫкатѣшмь, сѫкатѣшмьсѫкатѣшѧѧ, сѫкатѣшѧѩ, сѫкатѣшѫѫ, сѫкатѣшаѧ, сѫкатѣшее, сѫкатѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
сѫкатѣшм, сѫкатѣшмсѫкатѣшхъ, сѫкатѣшхъ, сѫкатѣшхь, сѫкатѣшхьсѫкатѣшсѫкатѣшѹю, сѫкатѣшююсѫкатѣшма, сѫкатѣшма
сѫкатъ -ꙑ прил Чепат, съковит, чворест  повелѣ бт ѧ. сѫкатомъ жеꙁлмъ.  жлам говꙙждам С 178.6 тъгда вьꙁбѣсвъ сꙙ повелѣ дрѣвесꙑ сѫкатꙑ бт ѧ. ꙗкоже ѹже  вънѫтрьн҄ꙙѧ ѹдꙑ вдѣт С 178.18 Изч С Гр ἄγριος Нвб Срв съклив диал НГер ЕтМл съковит диал ЕтМл БТР АР ДА съкнат ВА