Исторически речник
сѫдще  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сѫдщесѫдщасѫдщѹ, сѫдщюсѫдщемь, сѫдщемъсѫдщсѫдща
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сѫдщь, сѫдщъсѫдщемъ, сѫдщемьсѫдщсѫдщхъ, сѫдщхьсѫдщсѫдщѹ, сѫдщю
NnDu
сѫдщема
сѫдще ср 1. Съдийски стол платъ же слꙑшавъ та словеса. ꙁведе вонъ са. ꙇ сѣде на сѫдшт. на мѣстѣ нарцаемѣмь лтостротѣ М Йо 19.13 З А СК Б сѣдѧштю же емѹ на сѫдшт. посъла къ немѹ жена своѣ М Мт 27.19 З А СК потом же прде анупатъ въ ꙁмурьн.  прведенъ бꙑвъ піѡн. сѣдшѹ антупатѹ на сѫдшт. въпрашат  наꙙ С 139.18 пеаленъ же бꙑвъ комсъ о бꙑвъшмъ. въставъ отъ сѫдшта де въ преторъ С 234.3—4  аб сѣдъ на сѫдшт повелѣ го првест С 47.23 2. Съдилище; място, където заседава съдът  въставъ ꙁаѹтра рано кнꙙꙁъ ... повелѣ ародѣмъ отъвест ꙁвѣр.  првест стаꙗ на сѫдште С 184.17 повелѣ првест рабꙑ хсовꙑ на сѫдште С 99.5  отъведъ паула свѣн҄е сѫдїшта пріꙁъвавъ ѹлꙗнѭ рее къ н҄е С 1.15 такожде  раб хрстосов. гда вдꙙтъ ꙗко ꙁовѫтъ ѧ сѫдѧ на сѫдште. то вѣдꙙтъ ꙗко на трѹдъ  на нѹждѫ дѫтъ С 267.20 повѣжд намъ хе. кꙿто естъ бвꙑ тѧ. стоѣвꙑ на сѫдщ мѫмъ. ꙇ въпрашаемꙑ вꙿсѭ нощь стѹденѫѭ СЕ 48а 21—22 3. Съд; институция, която се занимава с правораздаване  постав ꙗ прѣдъ сѫдштемъ.  прѣтꙙ ма рее. прстѫпьша пожьрѣта богомъ. а не надѣта сꙙ ꙁбѣжат рѫкѹ мою С 7.4 нъ самъ себѣ ꙁаконъ бꙑвъ.  стьствьнꙑмъ сѫдштемъ наѹенъ. нагъ ꙁбѣже С 365.23 4. Претория; място, където работят управителят на област и подчинените му войници тъгда вон ћемонов. прѣмъше са на сѫдшт. събарашѧ на нь вьсѫ спрѫ М Мт 27.27 З А СК сѫдще хрьстоса [хрьстосово] βῆμα τοῦ Χριστοῦ В християнската религия — съдът на Исус Христос, Страшният съд л не хотѧще неродъно жт дьн своѩ. а тѧжъшѧѩ мѣт маш длъгꙑ. отъ оца на страшънѣмь. ꙇ необнънѣмь сѫдщ хвѣ СЕ 91а 21 ꙇ въ страшънѣмь  трепетьнѣмь сѫдщ ха твоего. съподоб нꙑ црствью твоемѹ СЕ 66а 11 М З А СК Б СЕ ТФ С Гр βῆμα δικαστήριον κριτήριον σέκρετον πραιτώριον сѫдште сѫдште сѫдїште сѫдіще сѫдіште Вж. при сѫдлще Нвб