Исторически речник
сѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сѣщсѣкѫ, сѣкѹсѣешсѣетъ, сѣеть, сѣетсѣемъ, сѣемь, сѣем, сѣемосѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сѣкѫтъ, сѣкѹтъ, сѣкѫть, сѣкѹть, сѣкѫт, сѣкѹтсѣевѣсѣетасѣетесѣцсѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сѣцѣмъ, сѣцѣмь, сѣцѣмсѣцѣтесѣцѣвѣсѣцѣтасѣхъ, сѣкохъ, сѣхь, сѣкохь, сѣх, сѣкохсѣе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сѣесѣхомъ, сѣкохомъ, сѣхомь, сѣкохомь, сѣхом, сѣкохом, сѣкохмꙑсѣсте, сѣкостесѣшѧ, сѣкошѧ, сѣшѫ, сѣкошѫ, сѣша, сѣкоша, сѣше, сѣкоше, сѣкохѫсѣховѣ, сѣкоховѣсѣста, сѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сѣсте, сѣкостесѣахъ, сѣахь, сѣахсѣашесѣашесѣахомъ, сѣахомь, сѣахомсѣашете, сѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сѣахѫ, сѣахѹсѣаховѣсѣашета, сѣастасѣашете, сѣасте
сѣщ -сѣкѫ -сѣеш несв 1. Сека, разсичам нещо хотѧщмь нбо  ꙁемⷧѭ обновт. егоже словеса свѣтъ сѫтъ ... егоже словеса ... ѣко оскꙿръдъ сѣкꙑ камене СЕ 55b 13 2. Посичам, обезглавявам някого беꙁ ѹма нꙑ мѫте. беꙁ ѹма нꙑ сѣете вдꙙште бсърꙑ цръкъвънꙑѧ отъ свн попъранꙑ С 134.24 Изч СЕ С Гр τέμνω κατακόπτω Нвб сека ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Сечан м ЛИ Сечанов ФИ Сеченски ФИ Сечински ФИ Сечко м ЛИ Сечков ФИ СтИл, РЛФИ Сечина МИ Сечината МИ ЙЗах,Кюст.кр Сечище МИ ЙЗах,Кюст