Исторически речник
сѣньнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
сѣнънца, сѣньнца, сѣннцасѣньнцѧ, сѣнънцѧ, сѣньнцѫ, сѣнънцѫ, сѣнънцꙑ, сѣньнцꙑ, сѣньнце, сѣнънце, сѣннцѧ, сѣннцѫ, сѣннце, сѣннцꙑсѣнънц, сѣньнц, сѣннцсѣнънцѫ, сѣньнцѫ, сѣнънцѹ, сѣньнцѹ, сѣннцѫ, сѣннцѹсѣнънцеѭ, сѣньнцеѭ, сѣнънцеѫ, сѣньнцеѫ, сѣнънцеѧ, сѣньнцеѧ, сѣнънцею, сѣньнцею, сѣннцеѭ, сѣннцеѫ, сѣннцеюсѣнънц, сѣньнц, сѣннц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сѣнънце, сѣньнцесѣньнцѧ, сѣнънцѧ, сѣньнцѫ, сѣнънцѫ, сѣнънцꙑ, сѣньнцꙑ, сѣньнце, сѣнънце, сѣннцѧ, сѣннцѫ, сѣннце, сѣннцꙑсѣнънць, сѣньнць, сѣнънцъ, сѣньнцъ, сѣннцъсѣнънцамъ, сѣньнцамъ, сѣнънцамь, сѣньнцамь, сѣннцамьсѣнънцам, сѣньнцам, сѣннцамсѣнънцахъ, сѣньнцахъ, сѣнънцахь, сѣньнцахь, сѣннцахь
NfOuNfGuNfDu
сѣнънц, сѣньнц, сѣннцсѣньнцю, сѣнънцю, сѣньнцѹ, сѣнънцѹ, сѣннцѹсѣньнцама, сѣнънцама, сѣннцама
сѣньнца ж Плевня, плевник, стопанска постройка  повелѣ вьсꙙ свꙙтꙑѧ божѧ цръкв правовѣрънꙑхъ ꙁатворт. не творт вь н҄хъ обꙑьнꙑхъ слѹжъбъ.  овꙑ хъ сѣньнцꙙ сътвор. овꙑ же  раꙁарат покѹшааше сꙙ С 190.27 Изч С Гр χορτοβολών Нвб сенница НТ НГер Срв сенник м ОА ВА АК НГер сеняк м ЕтМл