Исторически речник
сѣдльно  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сѣдльно, сѣдлъно, сѣдлносѣдльна, сѣдлъна, сѣдлнасѣдльнѹ, сѣдлънѹ, сѣдлнѹсѣдльномь, сѣдлъномь, сѣдлномь, сѣдльномъ, сѣдлъномъ, сѣдлномъсѣдльнѣ, сѣдлънѣ, сѣдлнѣсѣдльна, сѣдлъна, сѣдлна
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сѣдльнъ, сѣдлънъ, сѣдленъ, сѣдльнь, сѣдлънь, сѣдленьсѣдльномъ, сѣдлъномъ, сѣдлномъ, сѣдльномь, сѣдлъномь, сѣдлномьсѣдльнꙑ, сѣдлънꙑ, сѣдлнꙑсѣдльнѣхъ, сѣдлънѣхъ, сѣдлнѣхъ, сѣдльнѣхь, сѣдлънѣхь, сѣдлнѣхьсѣдльнѣ, сѣдлънѣ, сѣдлнѣсѣдльнѹ, сѣдлънѹ, сѣдлнѹ
NnDu
сѣдльнома, сѣдлънома, сѣдлнома
сѣдльно ср Всяка една от 20те части, на които е разделен Псалтирът в православното богослужение, след чието прочитане на богомолците е разрешено да седят; катизма слава сѣдільно раꙁѹмъ асафовъ СП 99а 10 слⷡ҇а сѣⷧ҇но молтва дава СП 114b 1 слава сѣⷧ҇но аллѣлѹѣ СП 174а 21 СП Гр κάϑισμα сѣдільно Нвб Срв седален църк