Исторически речник
сѣдльна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
сѣдльна, сѣдлъна, сѣдлнасѣдльнꙑ, сѣдлънꙑ, сѣдлнꙑсѣдльнѣ, сѣдлънѣ, сѣдлнѣсѣдльнѫ, сѣдлънѫ, сѣдлнѫ, сѣдльнѹ, сѣдлънѹ, сѣдлнсѣдльноѭ, сѣдльноѫ, сѣдльноѧ, сѣдльною, сѣдлъноѭ, сѣдлъноѫ, сѣдлъноѧ, сѣдлъною, сѣдлноѭ, сѣдлноѫ, сѣдлноѧ, сѣдлноюсѣдльнѣ, сѣдлънѣ, сѣдлнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сѣдльно, сѣдлъно, сѣдлносѣдльнꙑ, сѣдлънꙑ, сѣдлнꙑсѣдльнъ, сѣдльнь, сѣдленъ, сѣдленьсѣдльнамъ, сѣдльнамь, сѣдлънамъ, сѣдлънамь, сѣдлнамъ, сѣдлнамьсѣдльнам, сѣдлънам, сѣдлнамсѣдльнахъ, сѣдльнахь, сѣдлънахъ, сѣдлънахь, сѣдлнахъ, сѣдлнахь
NfOuNfGuNfDu
сѣдльнѣ, сѣдлънѣ, сѣдлнѣсѣдльнѹ, сѣдлънѹ, сѣдлнѹсѣдльнама, сѣдлънама, сѣдлнама
сѣдльна -ꙑ ж Всяка една от 20те части, на които е разделен Псалтирът в православното богослужение, след чието прочитане на богомолците е разрешено да седят; катизма слава. сѣдлна. плмъ двъ СП 28b 11 Срв. СП39а 2 слава сѣна давъ пъслмъ сꙑномъ їонавлъ і плѣненꙑмъ прѣжде СП 85b 21 СП Гр κάϑισμα Нвб Срв седален църк