Исторически речник
сѣверъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
сѣверъ, сѣверьсѣверасѣверѹ, сѣверовсѣверъ, сѣверьсѣверасѣверомь, сѣверомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
сѣверѣсѣвересѣвер, сѣверовесѣверъ, сѣверь, сѣверовъ, сѣверовьсѣверомъ, сѣверомь, сѣверовомъ, сѣверовомьсѣверꙑ, сѣверовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
сѣверꙑ, сѣверовꙑ, сѣверъмсѣверѣхъ, сѣверѣхь, сѣверохъ, сѣверохь, сѣверовохъ, сѣверовохьсѣверасѣверѹсѣверома
сѣверъ м 1. Север — една от четирите посоки на света  прдѫтъ отъ въстокъ  ꙁападъ  сѣвера  юга.  вьꙁлѧгѫтъ въ црств бжі М Лк 13.29 А СК северъ ї море тꙑ соꙁъда СП 88.13  отъ странъ събьра ѩ. отъ въстокъ ї ꙁападъ ї сѣвера  морѣ СП 106.4 сълѹ сꙙ градт манастꙑръ отъ лаврꙑ на сѣверъ С 284.14 2. Северен вятър нъ  сѣверѹ тъгда въ тѫ ношть вѣѭштѹ. повелѣ вьсѣхъ обнажьше. на ꙗснѣ посрѣдѣ града съмрьꙁъшемъ сꙙ ѹмрѣт С 89.7 тъгда ѹбо прісѫжден бꙑшꙙ на ꙗснѣ вьсѫ ношть стоꙗт. гда вѣтръ лютъ сѣверъ вѣꙗше не прѣстаѧ С 90.2 сѣверъ же лютъ вѣѧ вьсе вь н҄емъже дша бѣ на съмрꙿть рѣаше С 90.11 вьстан сѣвере  прд юже. провѣ градъ м. да потекѫтъ добрꙑѧ вон҄ꙙ С 349.15 страна сѣвера βορρᾶς Север, северна посока  прѣмѹдвъше ѹтрѣ трет дьнь пршедъше.  странѫ сѣвера отъ града обрꙙштете тѣла мого ꙁвръжена на сѹхо С 154.23 Изч М А СК СП С Гр βορρᾶς βορέας северъ Нвб север ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА