Исторически речник
сьребролюбьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сьребролюбьство, сьребролюбъство, сьребролюбствосьребролюбьства, сьребролюбъства, сьребролюбствасьребролюбьствѹ, сьребролюбъствѹ, сьребролюбствѹсьребролюбьствомь, сьребролюбъствомь, сьребролюбствомь, сьребролюбьствомъ, сьребролюбъствомъ, сьребролюбствомъсьребролюбьствѣ, сьребролюбъствѣ, сьребролюбствѣсьребролюбьства, сьребролюбъства, сьребролюбства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сьребролюбьствъ, сьребролюбъствъ, сьребролюбествъ, сьребролюбьствь, сьребролюбствь, сьребролюбьстъвь, сьребролюбстъвь, сьребролюбьстьвь, сьребролюбстьвьсьребролюбрьствомъ, сьребролюбъствомъ, сьребролюбствомъ, сьребролюбьствомь, сьребролюбъствомь, сьребролюбствомьсьребролюбьствꙑ, сьребролюбъствꙑ, сьребролюбствꙑсьребролюбьствѣхъ, сьребролюбъствѣхъ, сьребролюбствѣхъ, сьребролюбьствѣхь, сьребролюбъствѣхь, сьребролюбствѣхьсьребролюбьствѣ, сьребролюбъствѣ, сьребролюбствѣсьребролюбьствѹ, сьребролюбъствѹ, сьребролюбствѹ
NnDu
сьребролюбьствома, сьребролюбъствома, сьребролюбствома
сьребролюбьство ср Сребролюбие, алчност ѡ беꙁѹмь пае же ѡ сьребролюбьство. вьсе бо то пород ꙁъло С 411.21 ѡ кольм сьребролюбьство ꙁьло С 426.12—13 Образно. не вѣс то продаш їюдо. отъмло тꙙ стъ сьребролюбьства пꙗньство С 425.28 Изч С Калка от гр φιλαργυρία Нвб Срв сребролюбие ОА ВА ЕтМл БТР АР